eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Ewaluacje

Ewaluacje
Specjalnie dla instytucji, które część swojej działalności wiążą z funduszami unijnymi, opracowaliśmy rozwiązania dedykowane badaniom ewaluacyjnym.
Do kryteriów najczęściej branych pod uwagę zaliczamy:
Trwałość

trwałość
Skuteczność

skuteczność
Efektywność

efektywność
Trafność

trafność
Prowadzimy następujące ewaluacje:
Ewaluacje ex-ante

Ewaluacje ex-ante
więcej
Ewaluacje mid-term

Ewaluacje mid-term
więcej
Ewaluacje ex-post

Ewaluacje ex-post
więcej
Wykonujemy badania ewaluacyjne przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy Europejskich na poziomie pojedynczych projektów (w tym projektów innowacyjnych-testujących) i całych programów czy strategii. Dla każdego badania opracowujemy adekwatną metodologię. Daje nam to możliwość oparcia wniosków i rekomendacji na danych uwzględniających wszystkie perspektywy dotyczące danej interwencji, wraz z komentarzem eksperckim.
Dane do ewaluacji pozyskujemy przy pomocy:
Metod ilościowych, jak: Metod jakościowych, jak:
PAPI: Bezpośrednie, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe IDI: Indywidualne wywiady pogłębione
CATI: Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo FGI: Zogniskowane wywiady grupowe
CAWI: Ankiety internetowe Case Study: Studium przypadku
Dodatkowe techniki obserwacyjne:
obraz
Mystery Client/Secret Client badania jakości obsługi
obraz
Mystery Calling badania jakości obsługi teleinformacyjnej
obraz
Analiza forów internetowych itp.
Schemat realizacji projektów
Wielostopniowe analizy zebranych danych służą jako podstawa dla formułowania ocen i sporządzenia ekspertyz prognostycznych.

Proces analityczny wzbogacony jest także o Analizę SWOT i analizę Desk research. Wszystkie wyniki otrzymane w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego stanowią podstawę do opracowania rekomendacji. Elementem końcowym jest raport podsumowujący realizowany projekt.

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz