Badania ewaluacyjne

POKL - Kapitał Ludzki
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu instytucji rynku pracy, jednostek samorządowych, uczelni oraz przedsiębiorstw, które część swojej działalności wiążą z funduszami unijnymi opracowaliśmy szereg rozwiązań dedykowanych badaniom ewaluacyjnym.
 
Proces ewaluacji stanowi analizę i ocenę danego przedsięwzięcia pod kątem specyficznych kryteriów, do których najczęściej zalicza się:
 • trwałość,
 • skuteczność,
 • efektywność,
 • trafność.

Ocena jest dokonywana na podstawie zebranych danych o charakterze pierwotnym i wtórnym.

Prowadzimy:
 • Ewaluacje ex-ante:
   
  • Przeprowadzana jest przed wdrażaniem projektu/programu;
  • Ocenia na ile planowana interwencja jest trafna z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) oraz spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji;

  • Bada kontekst społeczny, gospodarczy, prawny;

  • Służy identyfikacji potencjalnych trudności;

  • Diagnozuje potrzeby i oczekiwania grupy docelowej.

 • Ewaluacje mid-term:
   
  • Realizowana jest mniej więcej w połowie wdrażania interwencji;
  • Poddaje analizie osiągnięte na tym etapie produkty i rezultaty;
  • Dokonuje pierwszej oceny jakości realizacji projektu/programu;
  • Ocenia poczynione na etapie programowania założenia (cele, wskaźniki);
  • Diagnozuje kontekst realizacji przedsięwzięcia;
  • Może przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji interwencji oraz aktualizacji przyjętych założeń.
 • Ewaluacje ex-post:
   
  • Przeprowadzana jest po zakończeniu realizacji projektu/programu;
  • Ocenia ma ile udało się osiągnąć założone cele;
  • Ocenia skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność i użyteczność;
  • Bada długotrwałe efekty (oddziaływanie) projektu/programu oraz ich trwałość;
  • Stanowi cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji.
Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy Europejskich, zarówno na poziomie pojedynczych projektów (w tym projektów innowacyjnych-testujących) jak i całych programów czy strategii. Na potrzeby każdego badania opracowujemy szczegółową i adekwatną metodologię, która zapewnia możliwość oparcia wniosków i rekomendacji na danych uwzględniających wszystkie perspektywy dotyczące danej interwencji oraz komentarze eksperckie.

Poniżej prezentujemy metody, za pomocą których standardowo realizujemy badania ewaluacyjne:

Metody ilościowe:

 • Bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe (PAPI);
 • Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI);
 • Ankiety internetowe (CAWI).

Metody jakościowe:

 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI);
 • Studium przypadku (Case Study).

Uzupełnieniem powyższych metod są także dodatkowe techniki obserwacyjne takie jak: badanie jakości obsługi (Mystery Client/Secret Client), badanie jakości obsługi teleinformacyjnej (Mystery Calling), analiza forów internetowych itp.

Pozyskane informacje poddawane są procesom wielostopniowych analiz, które służą jako podstawa dla formułowania ocen podjętych działań oraz sporządzenia ekspertyz prognostycznych. Proces analityczny wzbogacony jest także o Analizę SWOT i analizę dokumentów zastanych, a wszystkie wyniki otrzymane w trakcie jego realizacji stanowią podstawę do opracowania rekomendacji. Elementem końcowym badań ewaluacyjnych jest raport podsumowujący realizowany projekt, na który składają się wszystkie wnioski płynące z zastosowania opisanych metod.

Przedstawiony powyżej opis stanowi podstawowy schemat realizacji projektów. Stała współpraca z Klientem przed rozpoczęciem realizacji badania oraz w jej trakcie pozwala na wypracowanie indywidualnych metod kooperacji, które będą jednocześnie najbardziej efektywne dla osiągnięcia celów głównych i szczegółowych każdego z badań.

Dział Ewaluacji Biostat w liczbach:

 • Liczba realizowanych ewaluacji od 2010 r.: >100;
 • Liczba zatrudnionych ewaluatorów/audytorów w zespole: 15;
 • Niezależni eksperci/recenzenci: 2;
 • Liczba ankieterów CATI: 30;
 • System obsługujący badania CAPI, CATI, CAWI: eCRF;
 • Skumulowana wartość brutto ewaluowanych projektów w 2010: ponad 400 mln.

Realizujemy badania ewaluacyjne dla urzędów pracy na terenie całego kraju, mapa ewaluacji dostępna jest pod adresem: Biostat ewaluacje.

W latach 2007-2015 zrealizowaliśmy ewaluacje projektów finansowanych ze środków UE na terenie całego kraju m.in. dla:

Nasi klienci:

Zadzwoń do nas