Dane i prywatność

RODO

W dniu 25 maja 2018 r. w państwach należących do Unii Europejskiej (UE) wchodzi w życie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w skrócie nazywane RODO. Firma Biostat oferując profesjonalne usługi, dokłada wiele starań w ochronę Twojej prywatności już teraz działając zgodnie z zalecaniami RODO. Przechowujemy dane w minimalnej ilości pozwalającej na zrealizowanie naszych celów. Dane są odpowiednio chronione i udostępniane tylko tym, którzy są do tego upoważnieni.

Pamiętaj, że nowe rozporządzenie RODO nałożyło na Administratorów danych większe zobowiązania i w związku z tym masz prawo do:

- dostępu do swoich danych

- aktualizacji bądź usunięcia swoich danych

Możesz tego dokonać kontaktując się z nami i zgodnie z RODO Twoja prośba zostanie przetworzona w ciągu 30 dni.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

informujemy, że firma Biostat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku ul. Kowalczyka 17, 44 - 200 Rybnik (dalej: „Biostat”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych czy ogólnodostępnych (takich jak Internet), tworząc bazę danych. Niektóre ze zbieranych przez nas danych mają charakter danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą lub 14 RODO w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie Państwa informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biostat sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP 642-312-54-04, Regon 241544443, wpisana pod numerem KRS: 0000351860 do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 110 000,00zł.

 1. Kontakt do Administratora:
  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: ul. Kowalczyka 17, 44 - 206 Rybnik
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: iodo@biostat.com.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się bezpośrednio kontaktować pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: iodo@biostat.com.pl bądź tradycyjną pocztą na adres ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
 3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Biostat to oferowanie klientom produktów przyczyniających się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w tym do przeprowadzenia badań marketingowych, badań społeczno-gospodarczych, badań naukowych, programów profilaktyki zdrowotnej, ewaluacji programów i projektów unijnych będących kluczowym elementem skutecznej realizacji polityki spójności w Polsce, itp. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów jest zgodne z zakresem działalności gospodarczej firmy Biostat, to jest zgodnie z typem działalności zgłoszonym i ujawnionym do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym m.in. BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzania ww. badań w celu dostarczenia wyników analiz i badań klientom spółki Biostat.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie , tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).
 6. Spółka Biostat nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO.
 7. Biostat przede wszystkim przetwarza Pani/Pana dane osobowe na potrzeby zrealizowania oferowanych klientom produktów, nie przekazując danych osobowych osobą trzecim. Sporadycznie dane osobowe są przekazywane i odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są klienci Biostat. Odbiorcy prowadzą działalność gospodarczą między innymi w obszarach:
  1. 7.1. Działalność profesjonalna, naukowa, techniczna
  2. 7.2. Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
 8. Spółka Biostat będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w powyższych pkt. 3 i 4.
 9. Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Biostat dokłada wszelkich starań w zapewnieniu wszelkich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Administrator zgodnie z celami przetwarzania o których mowa w pkt. 3 i 4 przetwarza Pani/Pana dane osobowe elektronicznie i ręcznie.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do zażądania od Administratora:
  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  Możesz także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, możesz przenosić swoje dane osobowe oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.
 13. W celu skorzystania z praw wskazanych w pkt.12 (powyżej) można się kontaktować:
  • Elektronicznie przy użyciu adresu e-mailowego: iodo@biostat.com.pl
  • Pisemnie na adres: ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
Zadzwoń do nas Napisz