LUT
17

Badanie ewaluacjyjne dla A4e Polska

Biostat

Firma BioStat wykona dla A4e Polska badanie ewaluacyjne losów uczestników projektu "Centrum Pracy - Integracja poprzez pracę" współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Zobacz także .