LUT
28

Badanie Ewaluacyjne dla PUP w Malborku

Biostat

Nasza firma przeprowadzi ewaluację projektu pt.: "Wczoraj - Dziś -Jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrożenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Poddziałanie 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.