STY
10

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – nowe wyzwania

Biostat

We współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich podjęliśmy się analizy dwóch, dotychczas słabo w Polsce rozpoznanych problemów społecznych.

W pierwszym z projektów szczegółowo analizowaliśmy postawy lekarzy aktualnie specjalizujących się w dziedzinach medycyny, w których osoby o odmiennej niż heteroseksualna orientacji są w sposób szczególny narażone na dyskryminację oraz molestowanie.

Badanie pozwoliło osiągnąć cele związane z identyfikacją wśród lekarzy w trakcie specjalizacji:

  • Wiedzy dotyczącej leczenia osób nieheteroseksualnych
  • Stereotypów związanych z leczeniem osób homo i biseksualnych
  • Postaw lekarzy w trakcie specjalizacji wobec osób nieheteroseksualnych
  • Wiedzy lekarzy dotyczącej potrzeb osób o orientacji innej niż heteroseksualna:
    • Nastawienia lekarzy do ww. osób
    • Zachowania lekarzy, w szczególności związanych z komunikacją językową, podejmowaniem lub nie leczenia, kierowaniem na badania stereotypowo związanych z homoseksualizmem, niezależnie od konkretnych objawów danej choroby
  • Ujawniania bądź nie swojej orientacji seksualnej przez pacjentów

Nasze drugie badanie skoncentrowało się na zjawisku przemocy w rodzinie, dotyczącym w szczególności kobiet niepełnosprawnych oraz starszych, tj. w wieku powyżej 65 roku życia.

W projekcie wzięli udział członkowie zespołów interdyscyplinarnych, prezentujący swą znajomość rozwiązań prawnych dotyczących pomocy ofiarom przemocy. Badanie składało się z dwóch następujących po sobie i komplementarnych względem siebie części, to znaczy z badania ilościowego oraz jakościowego, realizowanych kolejno w listopadzie (badanie ilościowe) oraz na przełomie listopada i grudnia 2012 roku (badanie jakościowe). Badanie miało charakter ogólnopolski.

W raporcie położyliśmy nacisk na poznanie opinii badanych na temat rozwiązań prawnych umożliwiających zapobieganie i walkę ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, a także określenie i charakterystykę zjawiska przemocy domowej.

Eksperci Biura Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo wysoko ocenili użyteczność zaprezentowanych im wyników. Obydwa zagadnienia mają być w najbliższym czasie poddane dalszej, pogłębionej eksploracji.

Zobacz także .