LUT
12

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w gronie Klientów BioStatu

Biostat

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy badanie satysfakcji pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczęte w grudniu 2014 r.

Sama Komisja Nadzoru Finansowego jest organem sprawującym nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, sektorem kas spółdzielczych. UKNF jest natomiast urzędem, który wykonuje zadania Komisji Nadzoru Finansowego i jej Przewodniczącego. Pracownicy UKNF nie wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

Spośród ponad 900 aktualnie zatrudnionych pracowników Urzędu niemal 700 wypełniło przygotowane przez nas ankiety składające się z 70 stwierdzeń, względem których ustosunkowywali się wskazując jedną z odpowiedzi na sześciostopniowej skali. Badanie zostało wykonane metodą CAWI (ankieta on-line) za pomocą naszego autorskiego oprogramowania eCRF.

Analizie poddaliśmy następujące obszary: organizacja pracy i bezpieczeństwo, motywacja pracowników, relacje interpersonalne, bezpośredni przełożony, komunikacja i przepływ informacji w Urzędzie, komunikacja i przepływ informacji w komórce organizacyjnej, wizerunek Urzędu, rozwój pracownika i system benefitów, mobbing i dyskryminacja.

Na podstawie badań sporządziliśmy kilka raportów. Pierwszy z nich zawierał wyniki dla całego UNKF. Kolejne miały charakter szczegółowy i dotyczyły poszczególnych departamentów Urzędu. Do raportów dołączone były także suplementy, w których porównaliśmy wyniki pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi UKNF.

Zobacz także .