STY
20

Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin z dziećmi w województwie świętokrzyskim

Biostat

Nasi analitycy pod koniec 2014 roku zaangażowali się w zdiagnozowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin z dziećmi w województwie świętokrzyskim. Badanie wykonywaliśmy w ramach realizacji przez władze samorządowe zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

 

W badaniu „Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin z dziećmi w województwie świętokrzyskim” udział wzięło 602 respondentów. Były to osoby dorosłe, sprawujące opiekę nad dziećmi. Ponad połowa respondentów zadeklarowała posiadanie jednego dziecka do 18 roku życia. Nieco mniejszą grupę badanych stanowili rodzice dwójki dzieci. Zdecydowanie mniejszy udział w badaniu mieli rodzice posiadający troje, czworo oraz pięcioro lub więcej dzieci.

Rodziny pytano m.in. o sytuację ekonomiczną, źródła dochodu, warunki mieszkaniowe, relacje społeczne (kontakty sąsiedzkie, działania na rzecz środowiska lokalnego, udział w organizacjach pozarządowych), sytuację zdrowotną oraz preferowane formy wypoczynku.

Analiza wykazała, że sytuacja ekonomiczna rodzin z województwa świętokrzyskiego jest umiarkowanie zadowalająca. Nieco ponad 40% badanych wskazało, że jest raczej zadowolona z sytuacji ekonomicznej swojej rodziny. Kolejne 30% nie wyraziło jednoznacznej opinii odpowiadając: „Nie jestem ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a)”. Osoby wyrażające skrajne oceny stanowiły bardzo niewielki odsetek badanych. Większe zadowolenie z sytuacji ekonomicznej przejawiali respondenci, w rodzinach których wychowuje się tylko jedno dziecko. W niezadawalającej sytuacji ekonomicznej znajdowały się przede wszystkim rodziny niepełne. Prawie wszystkie badane rodziny utrzymują dobre relacje z sąsiadami. Relacje te sprowadzają się jednak przede wszystkim do rozmów podczas przypadkowych spotkań. Respondenci rzadko angażują się w sprawy lokalnej społeczności.

Najczęściej zauważanym problemem u dzieci w zamieszkiwanej  przez badanych okolicy była agresja słowna (71,5% wskazań). W około połowie przypadków (49,8%) rodziny respondentów nie ponoszą żadnych kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Dla 21,5% respondentów koszty leczenia i rehabilitacji nie przekraczają 50 złotych miesięcznie, a dla 14,2% nie przekraczają 100 złotych miesięcznie.

Polityka władz samorządowych powinna zatem skoncentrować się w nadchodzących latach na kwestiach bytowych rodzin, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzin niepełnych, kwestiach zdrowia publicznego oraz kreowania aktywności obywatelskiej w obszarze rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej.

Aktualizację informacji związanych z tym projektem znaleźć można na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.