MAR
16

Badanie społeczne dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Biostat

Miło nam poinformować, że na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu realizujemy badanie społeczne pn. „Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50 lat i więcej, w życiu społeczno-gospodarczym województwa opolskiego”.

 

Projekt badawczy poświęcony jest uczestnictwu osób w wieku 50 lat i więcej w życiu społeczno-gospodarczym województwa. Składa się z czterech badań cząstkowych:

  • sytuacja bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej,
  • sytuacja pracujących w wieku 50 lat i więcej,
  • stosunek przedsiębiorstw do problemu zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej,
  • uczestnictwo biernych zawodowo w wieku 50 lat i więcej (emerytów i rencistów) w życiu społecznym: problemy, aspiracje, oczekiwania.

Pierwsze z badań prowadzimy wśród ponad 800 bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego, drugie - wśród 1000 osób pracujących na terenie województwa, kolejne - wśród ponad 500 podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników, a ostatnie - wśród 1000 osób biernych zawodowo.

 

Pytamy między innymi o to, w jakiej sytuacji zawodowej bezrobotni w wieku 50+ znajdowali się przed uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej, w jaki sposób bezrobotni w tym wieku poszukują zatrudnienia, jakie najczęściej deklarują trudności w podjęciu pracy, w jakiej sytuacji zawodowej znajdują się w województwie opolskim osoby pracujące w wieku 50+, w jaki sposób sytuacja społeczno-demograficzna osób pracujących w tym wieku rzutuje na ich orientację zawodową, jakie zdaniem pracodawców są podstawowe przyczyny pozostawania bez zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej, czy pracodawcy są zainteresowani zatrudnianiem osób w tym wieku, w jaki sposób sytuacja społeczno-demograficzna osób biernych zawodowo rzutuje na ich orientację społeczną oraz na realne działania podejmowane w życiu społecznym.

 

Po podniesieniu wieku emerytalnego osoby w wieku 50 lat i więcej są bardzo ważnym adresatem polityki społecznej. Znajduje to odzwierciedlenie w takich dokumentach, jak „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020”, czy "Program Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”.

W ramach polityki aktywizacji należy zbadać jakie są możliwości i potrzeby osób pracujących i bezrobotnych 50+, a także pracodawców obecnie ich zatrudniających bądź też wyrażających chęć zatrudnienia pracowników w wieku 50 lat i więcej w przyszłości. Temu służy realizowany przez nas projekt badawczy. Obecnie trwa ankietyzacja poszczególnych grup respondentów, o wynikach badania będziemy mogli poinformować w czerwcu.

Zobacz także .