GRU
21

Badania dla Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Biostat

W listopadzie bieżącego roku Nasza firma zakończyła cykl badań dla Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Pierwsze z badań - jakościowe - zrealizowano w ramach projektu „Humaniści na rynku pracy. Dostosowanie oferty edukacyjnej WSNHiD do potrzeb rynku pracy”. W ramach projektu badawczego wykonaliśmy łącznie 18 sesji fokusowych dla 6 kierunków kształcenia. Dwa kolejne badania – zarówno ilościowe jak i jakościowe – zrealizowano w ramach projektu „Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego". Łącznie w badaniach ilościowym i jakościowym udział wzięło 1895 respondentów. Oba projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projektach znajdą Państwo na stronach internetowych Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Pragniemy również podziękować wszystkim osobom zaangażowanym po stronie Uczelni w realizację projektów przez blisko 9 miesięcy. W szczególności za współpracę dziękujemy członkom Zespołów Badawczych.

Wierzymy, iż profesjonalizm Władz Uczelni oraz zaangażowanie członków Zespołów Badawczych w podnoszenie kwalifikacji studentów zaprocentuje równie owocną współpracą w przyszłości.

Zobacz także .