Przykładowe raporty statystyczne

Firma Biostat od lat zajmuje się przygotowaniem raportów statystycznych z różnych dziedzin. W naszym zespole posiadamy szereg ekspertów z doświadczeniem klinicznym oraz akademickim, którzy uczestniczą w przygotowaniu analiz dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Przykładowe raporty

Raporty przygotowane w firmie Biostat cechuje nie tylko rzetelność wykonania analiz, lecz także struktura zgodna z normami statystycznymi, przedstawienie wyników w przystępny sposób oraz estetyka.

Dodatkowym atutem jest możliwość przygotowania raportu również w języku angielskim. Aby zaprezentować naszą pracę przygotowaliśmy przykładowy raport statystyczny dotyczący leczenia nowotworu płuc.

Poniżej przedstawiamy krótki opis, natomiast całość znajduje się pod podanym linkiem:
Przykładowe raporty do pobrania PDF Raport medyczny PDF Raport społeczno-ekonomiczny PDF

Raport statystyczny obowiązkowo składa się z kilku sekcji:

sekcje
01

Krótkie wprowadzenie

Pozwala nawet niewtajemniczonemu czytelnikowi na zapoznanie się z tematem badania.
krótkie wprowadzenie
Przedstawiony raport statystyczny dotyczy porównania skuteczności terapii 1, która obejmowała podawanie leku 1 i leku 2 w połączeniu z chemioterapią oraz terapii 2, czyli standardowej chemioterapii.
02
Opis metodyki
Sekcja ma na celu opis wybranych metod statystycznych w danym badaniu. Pozwala to lepiej zrozumieć zastosowane rozwiązania, a także może zostać przedstawiona na przykład w publikacjach naukowych czy wnioskach grantowych.
Przykładowo stosowane testy statystyczne:
  • check Test U Manna - Whitneya
  • check Test Chi-Kwadrat
  • check Test Kruskala - Wallisa
  • check Test Fishera
Do badania wykorzystano testy U Mann-Whitney, Kruskala-Wallisa, chi-kwadrat oraz Fischera.

Test U Mann-Whitney jest testem nieparametrycznym, który sprawdza występowanie różnic w rozkładzie miedzy dwiema grupami.

Test Kruskala-Wallisa jest również testem nieparametrycznym, służy on do porównania rozkładu zmiennej miedzy większą ilością grup.

Do zbadania związku między zmiennymi kategorycznymi wykorzystano test chi-kwadrat lub test Fishera.
Przykładowe raporty
03
Wyniki
Ta sekcja przedstawia rezultaty wykonanych analiz statystycznych. Podzielona została na paragrafy w celu ułatwienia nawigacji po dokumencie.

Charakterystyki bazowe

Najprościej mówiąc jest to charakterystyka populacji badanej. Przedstawia podstawowe informacje na temat grupy typu rozkład płci, wiek, stadium rozwoju choroby opisane przez liczność grupy czy odsetek, a także statystyki podstawowe.
W badaniu wzięło udział 200 pacjentów w różnych stadiach zaawansowania nowotworu płuc. Pacjenci zostali podzieleni na dwie równoliczne grupy ze względu na ramię leczenia. Analizę statystyczną rozpoczęto od charakterystyk bazowych parametrów dla całej badanej grupy.

W przypadku danych o charakterze ciągłym, do opisania charakterystyki badanej grupy użyto statystyk opisowych: średniej, mediany, odchylenie standardowego (SD) oraz wartości pierwszego i trzeciego kwartyla (IQR) i zakresu.

W przypadku danych kategorialnych, rozkład częstości poszczególnych odpowiedzi przedstawiono, posługując się liczebnościami poszczególnych kategorii oraz ich rozkładem wyrażonym procentowo.
Zmienna Parametr Ogółem (N=200)
Płeć Mężczyzna
Kobieta
46,5% (N=93)
53,5% (N=107)
Wiek N
Średnia (SD)
Mediana (IQR)
Zakres
200
56,14 (13,84)
59 (40 - 69)
27 - 77
Wiek względem 65 lat Więcej niż 65 lat
Nie więcej niż 65 lat
46,5% (N=93)
53,5% (N=107)
Stadium choroby 1
2
3
4
25,5% (N=51)
23,5% (N=47)
24% (N=48)
27% (N=54)
Palenie tytoniu Były palący
Palący
Niepalący
32,5% (N=65)
34% (N=68)
33,5% (N=67)
Zgon Tak 18% (N=36)
Czas od rozpoznania
do zakończenia leczenia
/zgonu
Nie
N
Średnia (SD)
Mediana (IQR)
Zakres
82% (N=164)
200
240,48 (43,54)
239 (205,75 - 275)
152 - 326
Ramię leczenia Terapia 1
Terapia 2
50% (N=100)
50% (N=100)
Tabela 1. Ogólne charakterystyki opisowe
Wygenerowano w pakiecie R wersja 4.1.3
Uwzględniono również najczęstsze choroby towarzyszące takie jak: nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, przewlekła obturacyjna choroba płuc, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerkowa i choroba wrzodowa.

Przed przystąpieniem do badania pacjentom zrobiono podstawowe badania parametrów krwi. Wśród zdarzeń niepożądanych zbadano częstość występowania: neutropenii, niedokrwistości, biegunki oraz wysypki.
Analiza ze względu na grupy badania
Ma za zadanie przedstawić główne analizy dotyczące celów pierwszo- i drugorzędowych badania w podziale na wybrany grupy np. płeć, wiek, rodzaj stosowanej terapii lub leku.
Zmienna Parametr Terapia 1 (N=100) Terapia 2 (N=100) test p-value
Płeć Mężczyzna
Kobieta
50% (N=50)
50% (N=50)
43% (N=43)
57% (N=57)
chi-kwadrat 0,395
Wiek N
Średnia (SD)
Mediana (IQR)
Zakres
100
56,44 (13,44)
59 (40 - 69)
34 - 77
100
55,84 (14,29)
59 (40 - 67,5)
27 - 77
U Mann-Whitney 0,468
Zgon Tak
Nie
14% (N=14)
86% (N=86)
22% (N=22)
78% (N=78)
chi-kwadrat 0,1976
Czas od rozpoznania do zakończenia leczenia/zgonu N
Średnia (SD)
Mediana (IQR)
Zakres
100
241,21 (43,13)
238,5 (212,75 - 273)
153 - 326
100
239,74 (44,15)
240,5 (203 - 277,25)
152 - 326
U Mann-Whitney 0,8431
Neutropenia Tak
Nie
8% (N=8)
92% (N=92)
20% (N=20)
80% (N=80)
chi-kwadrat 0,025
Niedokrwistość Tak
Nie
6% (N=6)
94% (N=94)
18% (N=18)
82% (N=82)
chi-kwadrat 0,0167
Tabela 1. Ogólne charakterystyki opisowe Wygenerowano w pakiecie R wersja 4.1.3
Uwzględniono również najczęstsze choroby towarzyszące takie jak: nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, przewlekła obturacyjna choroba płuc, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerkowa i choroba wrzodowa.

Przed przystąpieniem do badania pacjentom zrobiono podstawowe badania parametrów krwi. Wśród zdarzeń niepożądanych zbadano częstość występowania: neutropenii, niedokrwistości, biegunki oraz wysypki.

Dla identycznych podziałów wykonano charakterystyki dawek leków dla grupy osób leczonej terapią 1. Dawki leków istotnie różniły się w przypadku leku drugiego w podziale na płeć i grupę wiekową.

Kobietom podawano częściej niższe dawki leku niż mężczyznom. W grupie wiekowej powyżej 65 lat dawka leku 2 była wyższa niż w grupie dla osób nie więcej niż 65 lat.

Wykres
Rysunek 4. Box plot - Zależność wielkości dawki leku 1 względem płci
Wygenerowano w pakiecie R wersja 4.1.3
Wykres
Rysunek 5. Box plot - Zależność wielkości dawki leku 1 względem grupy wieku
Wygenerowano w pakiecie R wersja 4.1.3
Zaawansowana analiza statystyczna
W zależności od typu badania oprócz podstawowych analiz statystycznych, czasem konieczne jest zastosowanie bardziej zaawansowanych metod. Wykonujemy analizy przeżycia, regresję logistyczną, analizę moderacji i mediacji, szeregi czasowe, przygotowujemy modele mieszane.
Zaawansowana analiza statystyczna
Wpływ rodzaju terapii zastosowanej w badaniu na przeżycie pacjentów zbadano poprzez przeprowadzenie analizy przeżycia. W tym celu posłużono się krzywymi Kaplana-Meiera, które ukazują prawdopodobieństwo przeżycia danego odsetka osób w zależności od czasu.

Wykresy te są funkcjami schodkowymi, gdzie na podstawie błędu standardowego i transformacji logarytmicznej zbudowano przedziały ufności wokół krzywych. Na potrzeby badania analizę wykonano w podziale ze względu na ramię leczenia oraz wiek względem 65 lat.
Rysunek 6. Analiza przeżycia względem wieku z wykorzystaniem funkcji przeżycia Kaplana-Meiera
Wygenerowano w pakiecie R wersja 4.1.3
Skuteczność leczenia wyznaczono jako średnia różnica odsetków zgonów względem wszystkich osób i podgrup z podziałem na typ leczenia. Odsetki zgonów w podgrupach zostały przedstawione na wykresach typu forest plot, które wyznaczają różnice odsetków zgonów dla dwóch porównywanych terapii wraz z ich 95% przedziałem ufności.
Terapia 1 Terapia 2 Przedział ufności
Ogółem 14 % ( 14 / 100 ) 22% (22/100) -0.2 , 0.04
Kobiety 16 % ( 8 / 50 ) 24.56% (14/57) -0.26 , 0.08
Mężczyźni 12 % ( 6 / 50 ) 13.95% (8/43) -0.23 , 0.1
Wiek > 65 lat 10.64 % ( 5 / 47 ) 28.26% (13/46) -0.35 , 0
Wiek <= 65 lat 16.98 % ( 9 / 53 ) 16.98 % ( 9 / 53 ) -0.14 , 0.15
Były palący 12.12 % ( 4 / 33 ) 15.62% (5/32) -0.23 , 0.16
Niepalący 6.67 % ( 2 / 30 ) 16.22% (6/37) -0.38 , 0.11
Palący 21.62 % ( 8 / 37 ) 35.48% (11/31) -0.27 , 0.08
Osoby w stadium 1 4.17 % ( 1 / 24 ) 3.7% (1/27) -0.11 , 0.12
Osoby w stadium 2 4.35 % ( 1 / 23 ) 8.33% (2/24) -0.22 , 0.14
Osoby w stadium 3 16.67 % ( 4 / 24 ) 29.17% (7/24) -0.4 , 0.15
Osoby w stadium 4 27.59 % ( 8 / 29 ) 48% (12/25) -0.5 , 0.09
Wygenerowano w pakiecie R wersja 4.1.3
Skuteczność leczenia
Rysunek 7. Skuteczność w podgrupach – różnica w odsetkach zgonów względem terapii
Wygenerowano w pakiecie R wersja 4.1.3
04
Podsumowanie
Zawiera zwięzły opis istotnych dla badacza wyników, pozwalając tym samym na szybką analizę.
Powyższa analiza statystyczna będąca porównaniem skuteczności dwóch terapii nie wykazała jednoznacznej przewagi terapii 1, która obejmowała podawanie leku 1 i leku 2 w połączeniu z chemioterapią nad terapią 2, czyli standardową chemioterapią.

Wykonane charakterystyki ogólne oraz w podgrupach wykazały pewne różnice poszczególnych parametrów, ale nie były one wystarczające do wyciągnięcia wniosków o istotnej wyższości jednej z metod nad drugą.

Jako jedną z nielicznych różnic można byłoby wskazać mniejszy odsetek występowania skutków niepożądanych w szczególności neutropenii i niedokrwistości w terapii 1 w porównaniu do zastosowania tylko terapii 2. Analiza przeżycia w podziale na rodzaj terapii oraz analiza skuteczności nie wykazują z kolei jakoby terapia 1 była efektywniejszą i faktycznie wpływającą na przeżywalność pacjentów.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu
Przykładowe raporty do pobrania PDF Raport medyczny PDF Raport społeczno-ekonomiczny PDF
Dr Marian Płaszczyca
Dr Marian Płaszczyca
Head of Statistics, ekspert w BioStat