Najczęściej stosowane Metody statystyczne.

chmura_tagów_analizy_statystyczne Najczęściej stosowane metody statystyczne Statystyka opisowa i matematyczna Modele równań strukturalnych (SEM) Miary asymetrii Modele regresji Modele Markowa 1-czynnikowa ANOVA Test t-studenta dla 1 populacji Testy nieparametryczne Testy parametryczne Korelacja rho-Spearmana Miara Położenia w statystyce Regresja Logistyczna Test normalności Shapiro-Wilka Testy: parametryczne, nieparametryczne Miary spłaszczenia Regresja statystyczna (regresja liniowa, nieliniowa) Testy statystyczne Analiza conjoint Miary zmienności Estymacja Bayesowska Big Data Analiza CHAID Test równości wariancji dla 2 populacji Test dla zmiennych niepowiązanych Test równości wielu wariancji Analiza koszykowa (asocjacji) Kowariancja i korelacja r-Pearsona Test kolejności par Wilcoxona Test ANOVA Kruskala-Wallisa 2-czynnikowa ANOVA Metoda CART Test niezależności χ2 Analiza skupień Metoda k-średnich Analiza harmoniczna Test U Manna-Whitneya Test dla dwóch wskaźników struktury Test równości wielu wskaźników struktury

Statystycy/eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat:

Rekomendacje

Wybrane publikacje z udziałem naszego zespołu statystyków w cenionych czasopismach

Analizy Statystyczne

Opracowania statystyczne
Statystyka medyczna | Analizy danych

Dr Marian Płaszczyca

dr Marian Płaszczyca

Statystyk
Tel.: (+48) 666069834
statystyka@biostat.com.pl

Badania kliniczne i obserwacyjne Multichannel w farmacji Market research Platformy medyczne Analizy statystyczne
Copyright © 2017 BioStat
12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl
Zadzwoń do nas Napisz