Badania ewaluacyjne

Specjalnie dla instytucji, które część swojej działalności wiążą z funduszami unijnymi, opracowaliśmy rozwiązania dedykowane badaniom ewaluacyjnym.

mp

Do kryteriów najczęściej branych pod uwagę zaliczamy:

mp

TRWAŁOŚĆ

mp

SKUTECZNOŚĆ

mp

EFEKTYWNOŚĆ

mp

TRAFNOŚĆ

Prowadzimy następujące ewaluacje:

mp

EWALUACJE
EX-ANTE

ex-ante
 • Badanie poprzedzające etap wdrażania programu/strategii lub projektu w ich ramach;
 • Pozwala wykryć ewentualne słabe strony
  i zagrożenia;
 • Bierze pod uwagę uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prawne;
 • Pozwala wykryć oczekiwania i potrzeby beneficjentów;
 • Skupia się na analizie spójności zapisów oraz trafności zakładanej interwencji.
mp

EWALUACJE
MID-TERM

mid-term
 • Momentem jej przeprowadzenia jest zrealizowanie w około 50% działań
  w ramach interwencji;
 • Analizie podlegają wypracowane dotychczas rezultaty oraz produkty;
 • Ma miejsce wstępna ocena wdrażanego programu lub projektu pod kątem jakości;
 • Weryfikacji podlega stopień osiągnięcia przyjętych wskaźników i celów;
 • Jej potencjalnym efektem może być modyfikacja wstępnych założeń, a także strategii realizowanych działań;
mp

EWALUACJE
EX-POST

ex-post
 • Realizowana na etapie powdrożeniowym;
 • Weryfikuje stopień, w jakim zakładane cele
  i wskaźniki zostały osiągnięte;
 • Ocenie podlegają takie kryteria jak efektywność, użyteczność, trafność
  i skuteczność;
 • Przewiduje długoterminowe oddziaływanie oraz trwałość zrealizowanego programu/projektu;
 • Dostarcza cennych wskazówek odnośnie planowania przyszłych interwencji.
Wykonujemy badania ewaluacyjne przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy Europejskich na poziomie pojedynczych projektów (w tym projektów innowacyjnych-testujących) i całych programów czy strategii. Dla każdego badania opracowujemy adekwatną metodologię. Daje nam to możliwość oparcia wniosków i rekomendacji na danych uwzględniających wszystkie perspektywy dotyczące danej interwencji, wraz z komentarzem eksperckim.

Dane do ewaluacji pozyskujemy przy pomocy:

Metod ilościowych, jak:

 • PAPI: Bezpośrednie, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe
 • CATI: Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo
 • CAWI: Ankiety internetowe

Metod jakościowych, jak:

 • IDI: indywidualne wywiady pogłębione
 • FGI: Zogniskowane wywiady grupowe
 • Case Study: Studium przypadku

Dodatkowe techniki obserwacyjne:

mp

Mystery Client/Secret Client
badania jakości obsługi

mp

Mystery Calling badania jakości
obsługi teleinformacyjnej

mp

Analiza forów internetowych itp.

Schemat realizacji projektów

Wielostopniowe analizy zebranych danych służą jako podstawa dla formułowania ocen i sporządzenia ekspertyz prognostycznych.

Proces analityczny wzbogacony jest także o Analizę SWOT i analizę Desk research. Wszystkie wyniki otrzymane w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego stanowią podstawę do opracowania rekomendacji. Elementem końcowym jest raport podsumowujący realizowany projekt.
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz