eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania ewaluacyjne

Specjalnie dla instytucji, które część swojej działalności wiążą z funduszami unijnymi, opracowaliśmy rozwiązania dedykowane badaniom ewaluacyjnym.

mp

Do kryteriów najczęściej branych pod uwagę zaliczamy:

mp

TRWAŁOŚĆ

mp

SKUTECZNOŚĆ

mp

EFEKTYWNOŚĆ

mp

TRAFNOŚĆ

Prowadzimy następujące ewaluacje:

mp

EWALUACJE
EX-ANTE

mp

EWALUACJE
MID-TERM

mp

EWALUACJE
EX-POST

Wykonujemy badania ewaluacyjne przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy Europejskich na poziomie pojedynczych projektów (w tym projektów innowacyjnych-testujących) i całych programów czy strategii. Dla każdego badania opracowujemy adekwatną metodologię. Daje nam to możliwość oparcia wniosków i rekomendacji na danych uwzględniających wszystkie perspektywy dotyczące danej interwencji, wraz z komentarzem eksperckim.

Dane do ewaluacji pozyskujemy przy pomocy:

Metod ilościowych, jak:

PAPI: Bezpośrednie, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe
CATI: Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo
CAWI: Ankiety internetowe
Metod jakościowych, jak:

IDI: indywidualne wywiady pogłębione
FGI: Zogniskowane wywiady grupowe
Case Study: Studium przypadku

Dodatkowe techniki obserwacyjne:

mp

Mystery Client/Secret Client
badania jakości obsługi

mp

Mystery Calling badania jakości
obsługi teleinformacyjnej

mp

Analiza forów internetowych itp.

Schemat realizacji projektów

Wielostopniowe analizy zebranych danych służą jako podstawa dla formułowania ocen i sporządzenia ekspertyz prognostycznych.

Proces analityczny wzbogacony jest także o Analizę SWOT i analizę Desk research. Wszystkie wyniki otrzymane w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego stanowią podstawę do opracowania rekomendacji. Elementem końcowym jest raport podsumowujący realizowany projekt.

dr Monika Kurpanik

mp

e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 666 068 671

Ewaluacje przeprowadzane przez firmę Biostat

Ewaluacje projektów systemowych PUP w poddziałaniu 6.1.3 PO KL

Działanie 4.1.3, Oś 4 LEADER PROW (dotyczy Lokalnych Grup Działania)

Działanie 1.2, ewaluacja pilotażu „Gminnego standardu wychodzenia z bezdomności”

ex-ante
mid-term
ex-post
Zadzwoń do nas Napisz