Badania ewaluacyjne

Specjalnie dla instytucji, które część swojej działalności wiążą z funduszami unijnymi, opracowaliśmy rozwiązania dedykowane badaniom ewaluacyjnym.

mp

Do kryteriów najczęściej branych pod uwagę zaliczamy:

mp

TRWAŁOŚĆ

mp

SKUTECZNOŚĆ

mp

EFEKTYWNOŚĆ

mp

TRAFNOŚĆ

Prowadzimy następujące ewaluacje:

mp

EWALUACJE
EX-ANTE

ex-ante
 • Badanie poprzedzające etap wdrażania programu/strategii lub projektu w ich ramach;
 • Pozwala wykryć ewentualne słabe strony
  i zagrożenia;
 • Bierze pod uwagę uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prawne;
 • Pozwala wykryć oczekiwania i potrzeby beneficjentów;
 • Skupia się na analizie spójności zapisów oraz trafności zakładanej interwencji.
mp

EWALUACJE
MID-TERM

mid-term
 • Momentem jej przeprowadzenia jest zrealizowanie w około 50% działań
  w ramach interwencji;
 • Analizie podlegają wypracowane dotychczas rezultaty oraz produkty;
 • Ma miejsce wstępna ocena wdrażanego programu lub projektu pod kątem jakości;
 • Weryfikacji podlega stopień osiągnięcia przyjętych wskaźników i celów;
 • Jej potencjalnym efektem może być modyfikacja wstępnych założeń, a także strategii realizowanych działań;
mp

EWALUACJE
EX-POST

ex-post
 • Realizowana na etapie powdrożeniowym;
 • Weryfikuje stopień, w jakim zakładane cele
  i wskaźniki zostały osiągnięte;
 • Ocenie podlegają takie kryteria jak efektywność, użyteczność, trafność
  i skuteczność;
 • Przewiduje długoterminowe oddziaływanie oraz trwałość zrealizowanego programu/projektu;
 • Dostarcza cennych wskazówek odnośnie planowania przyszłych interwencji.
Wykonujemy badania ewaluacyjne przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy Europejskich na poziomie pojedynczych projektów (w tym projektów innowacyjnych-testujących) i całych programów czy strategii. Dla każdego badania opracowujemy adekwatną metodologię. Daje nam to możliwość oparcia wniosków i rekomendacji na danych uwzględniających wszystkie perspektywy dotyczące danej interwencji, wraz z komentarzem eksperckim.

Dane do ewaluacji pozyskujemy przy pomocy:

Metod ilościowych, jak:

 • PAPI: Bezpośrednie, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe
 • CATI: Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo
 • CAWI: Ankiety internetowe

Metod jakościowych, jak:

 • IDI: indywidualne wywiady pogłębione
 • FGI: Zogniskowane wywiady grupowe
 • Case Study: Studium przypadku

Dodatkowe techniki obserwacyjne:

mp

Mystery Client/Secret Client
badania jakości obsługi

mp

Mystery Calling badania jakości
obsługi teleinformacyjnej

mp

Analiza forów internetowych itp.

Schemat realizacji projektów

Wielostopniowe analizy zebranych danych służą jako podstawa dla formułowania ocen i sporządzenia ekspertyz prognostycznych.

Proces analityczny wzbogacony jest także o Analizę SWOT i analizę Desk research. Wszystkie wyniki otrzymane w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego stanowią podstawę do opracowania rekomendacji. Elementem końcowym jest raport podsumowujący realizowany projekt.

Najczęściej zadawane pytania.

Czy respondenci są szczegółowo dobierani pod każde badanie?
Tak. Respondenci są starannie dobierani pod każde badanie, pod takim kątem jak:
 • Zmienne społeczne i gospodarcze,
 • Cechy demograficzne i psychograficzne,
 • Styl życia,
 • Sytuacja zdrowotna, 
 • Preferencję i doświadczenia zakupowe.
Jaką analizę danych przeprowadzają pracownicy Biostatu?
Nasi specjaliści stosują autorską dwustopniową metodę analizy danych.
W I etapie dokonuje się cyklu wywiadów IDI z reprezentantami grupy docelowej. W ten sposób pozyskujemy jednostkowe opinie na dany temat. W drugim kroku wykonujemy eksploracyjne wywiady FGI. W ich trakcie pozyskujemy nowe informacje i weryfikujemy dane pozyskane w pierwszym etapie. Oznacza to, że podstawą scenariusza FGI, są wyniki wywiadów IDI.
 
W jakich sytuacjach warto skorzystać z analizy SWOT?
Analiza SWOT charakteryzuje się tym, że jest bardzo uniwersalną metodą, którą można stosować w wielu aspektach. Jest ona bardzo pomocna podczas otwierania nowej firmy, czy biznesu, ponieważ dzięki niej będziemy mogli poznać nasze szanse i zagrożenia, które mogą na nas czekać na rynku. 
Przy dłużej działających przedsiębiorstwach również zdaje ona bardzo dobrze egzamin. Pozwala ona nakierować firmy na dobrą ścieżkę rozwoju oraz poznać wszystkie mocne i słabe strony. 
 
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R
Zadzwoń do nas Napisz