Badanie na temat oferty i możliwości odbywania staży

Badanie na temat oferty i możliwości odbywania praktyk i staży u dolnośląskich pracodawców

Zleceniodawca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Głównym celem badania było zgromadzenie i analiza informacji na temat możliwości odbycia praktyk i staży oferowanych przez dolnośląskich pracodawców. Badanie dostarczyło szczegółowych informacji m.in. w zakresie: oceny przydatności praktyk i staży dla pracodawców oraz osób korzystających z tej formy wsparcia, określenia czynników sprzyjających i barier w przyjmowaniu kandydatów na praktyki i staże oraz określenia niezbędnych zmian, propozycji rozwiązań prowadzących do zwiększenia korzy-stania z tego instrumentu wspierającego zatrudnienie osób młodych. Zrealizowane badanie miało charakter ilościowy. Przeprowadzono je metodą CATI na próbie 2009 przedstawicieli dolnośląskich pracodawców, tj. instytucji i przedsiębiorstw mających siedzibę bądź oddział na terenie województwa dolnośląskiego, przyjmujących praktykantów lub stażystów w okresie ostatnich 2 lat (2014-2015), w tym 101 liderów zatrudnienia, czyli największych regionalnych przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 osób.

Artykuł: Dolnośląscy pracodawcy chcą praktykantów i stażystów

Zadzwoń do nas Napisz