PAŹ
09

Kontynuacja współpracy z PARP

Biostat

W I połowie tego roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne innowacyjnego Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL). Narzędzie to opracowane zostało przez PARP i Szkołę Główną Handlową w Warszawie w ramach projektu pn. „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, współfinansowanego ze środków EFS.

NKL ma kompleksowy charakter i pozwala na dokonywanie pomiaru w wielu aspektach, a dołączone do niego funkcjonalności ułatwiają użytkownikom interpretację oraz prezentację danych wyjściowych i wykorzystanie ich jako bazy do planowania konkretnych działań przedsiębiorstwa.

Obecnie przeprowadzamy badanie empiryczne dotyczące uwarunkowań wdrażania w firmach narzędzi pomiaru kapitału ludzkiego. Jego wyniki pozwolą odpowiedzieć na pytanie o możliwości stosowania NKL w praktyce przedsiębiorstw i zebrać opinie dotyczące tego narzędzia (w tym propozycje zmian i usprawnień).

Pozyskamy dane na temat dotychczasowych doświadczeń związanych z pomiarem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach (m.in. jakie stosuje się wskaźniki, jak wygląda proces gromadzenia informacji i ich analizowania). Rozpoznane zostaną również czynniki sprzyjające i problemy towarzyszące podejmowaniu decyzji o pomiarze KL w firmach. O opinie zapytamy kilkuset przedstawicieli mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z całej Polski.