STY
07

Ocena realizacji programów rozwojowych małopolskich szkół

Biostat

Z przyjemnością informujemy, że pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy kilka projektów, w tym dwa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Pierwszy z nich dotyczył oceny realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL. W celu uzyskania potrzebnych do tej analizy informacji przeprowadziliśmy wywiady z dyrektorami szkół i nauczycielami, a także przedstawicielami organów prowadzących, Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Okazało się, że w szkołach biorących udział w projekcie realizowano kompleksowe działania z uwzględnieniem potrzeb różnych kategorii uczniów (słabszych i uzdolnionych, rozpoczynających oraz kończących edukację), częściej wykorzystywano pracę w grupach, organizowano więcej różnorodnych wycieczek edukacyjnych, nawiązywano współpracę z instytucjami zewnętrznymi (uczelnie wyższe, media, firmy produkcyjne), wzrosła liczba zajęć prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Bez wątpienia realizacja programów rozwojowych przyczyniła się do wzrostu jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, co wyraża się w uzyskiwaniu przez ich uczniów wyższych wyników egzaminów zewnętrznych.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Kolejne badanie zrealizowane dla UMWM opiszemy w najbliższych dniach.