STY
22

Ocena realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020

Biostat

Badanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 to kolejny projekt zakończony przez nas w ostatnim kwartale 2014 r.

Nasze zadanie polegało na analizie wskaźników z pierwszego roku obowiązywania Strategii (od sierpnia 2013 do października 2014 r.). Celem była ocena stopnia realizacji SRW, w tym osiągnięcia zakładanych efektów realizowanych działań w poszczególnych priorytetach tematycznych.

 

Sprawdziliśmy zatem stopień, w jakim osiągane są cele strategiczne i operacyjne SRW w przełożeniu na wskaźniki obrazujące uzyskane dzięki nim rezultaty (mierzone zmianami zachodzącymi w jakości życia mieszkańców regionu). Wykorzystaliśmy zarówno ogólnodostępne dane statystyczne, jak również dokumenty finansowe (budżet województwa, prognozy finansowe), a także wykaz przedsięwzięć realizowanych w analizowanych okresie w ramach ogólnopolskich programów operacyjnych. Uzupełniliśmy je o dane pochodzące z pomiarów ilościowych na grupie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie województwa a także z wywiadów jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego i zróżnicowanych grup aktorów regionalnych.

Stwierdziliśmy, że po pierwszym roku obowiązywania Strategii o niewątpliwej skuteczności można mówić w odniesieniu do działań ukierunkowanych na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej. Właściwy kierunek zmian można zadeklarować również w obszarze wsparcia dotyczącego branży przemysłowej (należy oczekiwać, że działania te okażą się skuteczne, co winno przełożyć się również na zmiany w innych sektorach, takich jak turystyka i rolnictwo).

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na zauważalny postęp jaki dokonał się w województwie od momentu przyjęcia SRW. O fakcie tym świadczą zauważone zmiany w wartościach wskaźników monitorujących, gdzie na ogólną liczbę wskaźników (168), w przypadku 32 zakładana wartość została osiągnięta lub przekroczona. Wzrost wartości wskaźników monitorujących wdrażanie Strategii został natomiast zauważony w przypadku 71 kolejnych pozycji.

Okazało się też, że nakłady finansowe ponoszone przez samorząd województwa podkarpackiego oraz zaplanowane w przyszłych latach mogą okazać się niewystarczające do pełnej realizacji celów poszczególnych priorytetów tematycznych. W celu pełnej realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 nieodzowne wydaje się zate wykorzystanie środków europejskich. Niezbędne jest również zaktywizowanie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prywatnych do realizacji przedsięwzięć zgodnych z SRW.

Raport sporządzony na podstawie tych analiz przez naszych badaczy pomoże władzom samorządowym ocenić trafność zapisów działań, celów i priorytetów tematycznych Strategii, a także odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu przełożyły się one na wymierne efekty prorozwojowe (zwłaszcza w kontekście stopnia osiągniętych rezultatów i spójności programowania rozwoju w odniesieniu do najważniejszych krajowych i unijnych dokumentów strategicznych oraz zmiany wskaźników monitorujących realizację SRW).

Więcej informacji na temat samej Strategii znajdziecie na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zobacz także .