Starogard Gdański. Diagnoza zjawisk społecznych

Diagnoza zjawisk społecznych w celu podejmowania działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; bezrobociem; wykluczeniem społecznym; starzeniem się mieszkańców i biernością społeczną

Zleceniodawca: Gmina Miejska Starogard Gdański

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie diagnozy, zawierającej szczegółową analizę problemów społecznych oraz prezentującej stan obecny, jak i prognozowany w zakresie zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie miasta Starogard Gdański.

Pod uwagę wzięto 9 obszarów życia społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem liczbowych danych demograficznych i społeczno-ekonomicznych (rynek pracy, bezpieczeństwo, pomoc społeczna, mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, edukacja, udział w życiu społecznym, bariery architektoniczne, kultura, sport i rekreacja).

Zlecenie obejmowało opracowanie całościowej koncepcji badania i kwestionariuszy ankiet, analizę desk research, przeprowadzenie badania ilościowego techniką PAPI z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, a także firmami, instytucjami i innymi podmiotami mającymi siedziby na tym obszarze, zdefiniowanie wyzwań strategicznych dla polityki społecznej obszaru rewitalizacji, wyznaczenie celów i konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, wskazanie sposobów oraz wskaźników monitorowania problemów społecznych, opracowanie koncepcji monitorowania stopnia zmian w zakresie diagnozowanych obszarów, opracowanie diagnozy.

W projekcie wzięło udział 900 mieszkańców obszaru rewitalizacji i 300 przedstawicieli firm, instytucji i innych podmiotów mających siedziby na terenie rewitalizacji.

Zadzwoń do nas Napisz