Tajemniczy klient - Hotele

Hotele
Stan faktyczny 
 • Klient: branża hotelarska
 • Ilość punktów usług: 6
 • Rozkład terytorialny: obszar nadmorski
 • Problemy: spadek liczby gości hotelowych oraz spadek odsetka korzystających z usług gastronomicznych
Cele 
 • Dokonania oceny zachowań personelu w odniesieniu do przyjętych w obiektach standardów i procedur
Realizacja 
 • Badania zostały przeprowadzone w sześciu nadmorskich obiektach noclegowych zarządzanych przez Firmę X.
 • Każdy obiekt noclegowy został poddany jednorazowej i kilkudniowej obserwacji uczestniczącej przez dwóch niezależnych audytorów, występujących w roli gości hotelowych.
 • Obserwacja obejmowała
  • obsługę w recepcji, w gastronomii oraz w części rozrywkowej
  • obsługę i komunikację z personelem hotelowym
  • jakość obsługi w części rozrywkowej
  • estetykę i funkcjonalność wybranych przestrzeni i miejsc w obiekcie, w tym estetykę i funkcjonalność części mieszkalnej
 • Audytorzy zostali odpowiednio wyselekcjonowani, przy zastosowaniu ankiety rekrutacyjnej sprawdzającej wiedzę z zakresu obsługi hotelowej
 • Po dokonaniu wyboru audytorów, przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu standardów obsługi w poszczególnych obiektach oraz w zakresie sposobów badania zgodności zachowań personelu z wypracowanymi standardami
 • Audytorzy dokonywali oceny poszczególnych aspektów jakości obsługi na odpowiednio przygotowanym kwestionariuszu ankiety. Sporządzone zostały również transkrypcje z rozmów z personelem oraz z nagrań zawierających spostrzeżenia audytorów. Estetyka i funkcjonalność została dodatkowo udokumentowana w formie zdjęć.
 • Sporządzone zostały raporty cząstkowe – dla każdego badanego obiektu oraz raport podsumowujący.
Efekty 

Badania pozwoliły dostrzec nieprawidłowości wynikające z niewystarczającego sprofilowania standardów obsługi względem określonego typu klienta. Chociaż zachowanie personelu pozostawało w ogólnej zgodności ze standardami obsługi, tajemniczy goście dostrzegali trudności w zakresie radzenia sobie przez personel z trudnymi klientami, których zachowanie okazywało się uciążliwe dla pozostałych gości hotelowych, co rzutowało na ogólną ocenę oferowanych standardów w obiektach.

Badania pozwoliły również uelastycznić czas serwowania określonych posiłków w gastronomii, co przełożyło się na wzrost odsetka gości korzystających z wyżywienia odpowiednio o 12%.

Zadzwoń do nas Napisz