eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Case study

BADANIA MARKETINGOWE
Badanie prototypu +

Firmie Biostat zlecona została realizacja badania prototypu produktu. Celami badania było zbadanie trendów panujących na rynku, określenie niezaspokojonych potrzeb konsumentów oraz poznanie ich opinii nt. prezentowanego prototypu. Badanie obejmowało także ocenę zainteresowania produktem oraz wysokość ceny, która byłaby atrakcyjna dla konsumentów.

W ramach badania, wykorzystano metodę zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), podczas których grupy konsumentów wyrażały swoje opinie oraz uwagi. Łącznie przeprowadzono cztery zogniskowane wywiady grupowe wśród 29 konsumentów reprezentujących zróżnicowane grupy społeczne. Badaniem objęto osoby, które odpowiadały profilowi klienta zainteresowanego nabyciem prezentowanego produktu.

Pierwszym aspektem poddanym ocenie w trakcie badania została intuicyjność produktu oraz jego łatwość obsługi. Uczestnicy badania wyrażali swoje opinie nt. podobieństw z innymi produktami a także różnic, które w ich opinii mogą stanowić mocne strony produktu. Ocenie podlegały także specyficzne, wyróżniające produkt wśród konkurencji cechy, przez co możliwa była analiza zainteresowania potencjalnych konsumentów innowacyjnymi rozwiązaniami.

Uczestnicy badania podczas wywiadów FGI dzielili się także informacjami nt. przyzwyczajeń konsumenckich, zaufanych marek oraz sposobów korzystania z podobnych produktów w domu. W trakcie wywiadów proszono o przybliżenie cech idealnego produktu, najważniejsze aspekty na które zwracają uwagę konsumenci kupując produkt tego rodzaju oraz potencjalną jego cenę. Dzięki takim informacjom, możliwa była analiza potrzeb konsumentów oraz zidentyfikowania najważniejszych cech produktu wpływających na podjęcie decyzji w czasie zakupów.

Dzięki badaniu uzyskano także informację na temat wpływu reklamy na konsumentów przy wyborze produktów podobnych do prezentowanego. Badanie wykazało duże przywiązanie konsumentów do zaufanych marek, lecz zidentyfikowano także wysokie zainteresowania testowaniem nieznanych dotychczas produktów, pod warunkiem zgodności jego cech z poruszanymi wcześniej cechami produktu idealnego. Badanie objęło swoim zakresem również potencjalne sklepy oraz miejsca, w których mógłby być sprzedawany prezentowany produkt.

W trakcie badania zaprezentowano także uczestnikom zogniskowanych wywiadów grupowych koncepcję produktu, który zostanie wprowadzony na rynek. Każdy z uczestników mógł zapoznać się z produktem oraz przetestować go osobiście, w celu wyciągnięcia wniosków oraz skonstruowania uwag. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest uzyskanie wartościowych informacji nt. innowacyjności produktu oraz identyfikacja potencjalnych problemów, z którymi mogą zetknąć się użytkownicy podczas pierwszego użytkowania produktu.

Założone na początku badania cele zostały osiągnięte a także uzyskano wiele cennych informacji oraz rekomendacji, w jaki sposób może ulec modyfikacji prezentowany produkt, aby w większym stopniu pokrywać się z zapotrzebowaniem konsumentów a także wyróżniać się na tle konkurencji oraz działaś w sposób bardziej niezawodny. Potwierdzeniu uległy przypuszczenia Zamawiającego dotyczące trendów i ich wpływ na podjęcie decyzji o zakupie produktu, lecz zidentyfikowano nowe, nieprzewidziane silne strony produktu, które wzbudziły zainteresowanie badanych.

BADANIA MARKETINGOWE - FARMACJA
Dwustopniowa analiza - lek OTC dla dzieci na infekcje +

Firma Biostat realizowała badanie produktu medycznego w momencie zmian jego składu. Celem badania była identyfikacja postępowania matek w przypadku zachorowania dzieci, postrzeganie innych produktów dostępnych na rynku oraz zbadanie potrzeb konsumentów.

W ramach badania wykorzystano autorską metodę dwustopniowej analizy jakościowej w ramach której przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione oraz zogniskowane wywiady fokusowe z konsumentami. Zakres obu technik zawierał w sobie pytania dotyczące zachowania w przypadku choroby dziecka, wyboru produktu medycznego, reakcji na przekaz reklamowy oraz pozycjonowania produktu na rynku wśród konkurencji. Dobór uczestników badania grupowego oraz indywidualnego przebiegał na podstawie kwestionariuszy rekrutacyjnych, w których określano czy odpowiadają one profilowi osób będących potencjalnymi konsumentami produktu medycznego, którego dotyczyło badanie. Uczestnicy badania byli zróżnicowani pod względem wysokości dochodu na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego oraz wieku. Zróżnicowanie obejmowało także miejsce zamieszkania, wielkość miejscowości (miasto oraz wieś) oraz statusu zawodowego (osoby zatrudnione na pełen etat, pół etatu, bezrobotne itd.).

Dzięki badaniu, zidentyfikowano najczęściej występujący schemat procesu wyboru sposobu leczenia od identyfikacji pierwszych objawów choroby u dziecka do momentu podjęcia decyzji zakupu odpowiedniego produktu medycznego. Konsumenci wyrażali w ramach badania swoją opinię nt. pożądanych cech produktu oraz czynników wpływających na chęć zakupu produktu, w tym także negatywnych czynników. Ocenie podlegały takie cechy produktów medycznych jak:

 • bezpieczeństwo,
 • skuteczność,
 • smak,
 • szybkość działania,
 • popularność marki.
Przeprowadzono również analizę źródeł informacji, do których zwracają się konsumenci w celu uzyskania szczegółowej wiedzy na temat skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktów medycznych. Uzyskano także informacje na temat polecenia produktu medycznego przez farmaceutę i znajomych oraz wpływu polecenia na ostateczną decyzję konsumencką. Uczestnicy badań w trakcie rozmów indywidualnych oraz grupowych dyskusji poruszali wpływ ceny na wybór leku, która nie była decydującym czynnikiem dyskwalifikującym dany produkt medyczny podczas zakupów.

W ramach badań, uczestnicy indywidualni oraz grupowi zapoznawali się z treścią trzech przekazów reklamowych produktów konkurencyjnych. Spoty reklamowe oceniane były jako

 • „zabawne”,
 • „zwięzłe”,
 • „zawierające wszystkie ważne informacje”,
 • „mało wiarygodne”,
 • czy „niezrozumiałe”.
Na podstawie zaprezentowanych treści, uczestnicy badań indywidualnych zostali poproszeni o ocenę na 5-cio stopniowej skali leków, których dotyczyły reklamy. Oceniane były pod tym samym kątem co najbardziej pożądane produkty, tj. czy lek jest: bezpieczny, skuteczny, smaczny, szybki, znany, polecany.

Skutkiem badania było stworzenie szeregu rekomendacji oraz wskazówek dotyczących szans produktu medycznego na rynku farmaceutycznym. Zostały przedstawione najważniejsze elementy jego promocji, wpływające w największym stopniu na grupę potencjalnych konsumentów oraz źródła informacji, które cieszą się wśród odbiorców największym zaufaniem i mogą polecić zakup produktu. Zostały także uzyskane szczegółowe informacje na temat wyglądu opakowania produktu, który będzie wzbudzał zaufanie oraz pozytywne skojarzenia wśród konsumentów.

WYKORZYSTANIE BADAŃ W REKLAMIE +

W ostatnim kwartale 2015 r. zespół analityków BioStatu na zlecenie klienta z branży farmaceutycznej przeprowadził badania dotyczące suplementu diety Sesja.

Studentów z całej Polski pytaliśmy m.in. o to, czy znają inne produkty przeznaczone do wspierania nauki, czy po zażyciu tych tabletek udało im się zapamiętać materiał przed egzaminem, czy suplement pozwolił im skoncentrować się na nauce, a także czy poleciliby Sesję znajomym.

Okazało się, że ponad 3/4 studentów nie zna skuteczniejszego produktu. Nieco ponad czterech z pięciu badanych potwierdza, że dzięki Sesji lepiej zapamiętuje materiał i czuje się dobrze przygotowanym do egzaminu, a niemal wszyscy zdali ostatni egzamin, przed którym stosowali Sesję.

Wyniki naszych badań zostały wykorzystane w przekazie reklamowym klienta, który można znaleźć na stronach:
youtube.com/watch?v=zdENInSjDFU
kupsobiesesje.pl

TAJEMNICZY KLIENT
Klienci Zagraniczni +

Firma Biostat realizuje także wysoko wyspecjalizowane badania pozwalające na ocenę jakości usług świadczonych przez firmy obsługujące Klientów zagranicznych, zainteresowanych inwestycjami na obszarze Polski. Badanie te zrealizowano za pomocą metod jakościowych oraz ilościowych, które były względem siebie komplementarne. Na potrzeby badania zrealizowano: wywiady kwestionariuszowe metoda CATI oraz indywidualne wywiady pogłębione (IDI). Oprócz tego utrzymywany był kontakt telefoniczny oraz mailowy z pracownikami instytucji Zamawiającego.
W ramach badania prowadzono także wizyty w siedzibie Zamawiającego, która odbyła się w języku obcym w celu wcielenia się w postać typowego klienta instytucji.

Głównym celem przeprowadzonego badania było dokonanie oceny jakości usług świadczonych przez pracowników instytucji pod kątem satysfakcji zagranicznych inwestorów. W ramach badania odniesiono się również do kwestii dostępności pracowników oraz formy i jakości udostępnianych informacji.

W ramach przeprowadzonego badania poruszone zostały następujące kwestie:

 • Kontakt oraz źródła informacji,
 • Podjęcie decyzji o wyborze lokalizacji projektu inwestycyjnego,
 • Instytucja Zamawiającego, jako partner biznesowy,
 • Ocena pracowników oraz ich kompetencji,
 • Dodatkowe oczekiwania i rekomendacje.

Jednym z elementów, który pozwalał na poznanie poziomu zadowolenia klientów z usług jest ocena obecnego stanu wyszczególnionych aspektów funkcjonowania instytucji. Określenie poziomu poszczególnych obszarów zostało dokonane przy wykorzystaniu skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najgorszą, a 5 najlepszą. Ocenie podlegało: zaangażowanie, jakość oferowanych informacji, jakość oferowanych usług, adekwatność oferowanych usług w odniesieniu do potrzeb klientów oraz kompleksowość usług.

W ramach jakościowej części badania, uczestnicy odnieśli się do własnych doświadczeń związanych ze współpracą z podobnymi Instytucjami. Dzięki temu zabiegowi, możliwe było stworzenie odpowiednich rekomendacji odnośnie elementów, które mogłyby wzbogacić sposób funkcjonowania instytucji oraz skuteczności współpracy z inwestorem zagranicznym. Ocenie podlegało:

 • Wsparcie w pozyskiwaniu partnerów lokalnych
 • Znajomość polskich warunków gospodarczych
 • Zaangażowanie
 • Jakość oferowanych informacji
 • Adekwatność oferowanych usług do potrzeb projektów inwestycyjnych
 • Kompleksowość oferowanych usług
 • Jasność procedur
 • Użyteczność oferowanych usług
 • Jakość oferowanych usług

Ocenie Inwestorów podlegała również strona internetowa Zamawiającego. Realizacja badania pozwoliła także na identyfikację mocnych oraz słabych stron instytucji, dzięki którym wprowadzone zostały działania mające na celu minimalizację wpływu słabych stron na funkcjonowanie instytucji oraz wzmacnianie nacisku na silne.

Zadzwoń do nas Napisz