Badanie trackingowe promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Badanie trackingowe promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Wstępne założenia

Na zlecenie Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich, zrealizowaliśmy badania trackingowego promocji gospodarczej obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Głównym celem badania była ocena efektywności podejmowanych działań w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej regionu pod szyldem hasła „Mazury to biznes”. Organizacja kampanii promocyjnej wynikała z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM).”, a realizacją pomiaru efektywności tych działań podjęli się nasi specjaliści. Koncepcja badania obejmowała sprawdzenie efektów realizacji działań marketingowych oraz ich wpływ na percepcję Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w wybranych grupach docelowych.

Realizacja

Badanie realizowaliśmy w koncepcji pomiaru trackingowego – metody wykorzystywanej do sprawdzenia zmian zachodzących w różnego rodzaju procesach społecznych i rynkowych. Cechą metody jest kilkukrotny pomiar tego samego zjawiska w stałych odstępach czasu w oparciu o to samo narzędzie badawcze.

Przeprowadziliśmy ilościowe pomiary w trzech transzach, w równych okresach czasowych. Poprzez zastosowanie zarówno techniki CAWI, CAPI oraz CATI, zebraliśmy opinie ponad 4 tys. osób, będących grupą docelową prowadzonych działań promocyjnych. Badanie pozwoliło na zebranie opinii wśród osób reprezentujących osiem wyodrębnionych grup badawczych:
 

 1. Inwestorzy lokalni oraz potencjalni inwestorzy krajowi.
 2. Przedsiębiorcy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
 3. Mieszkańcy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
 4. Studenci polscy i zagraniczni studiujący na uczelniach w województwie warmińsko-mazurskim.
 5. Turyści biznesowi polscy.
 6. Turyści biznesowi zagraniczni.
 7. Turyści indywidualni polscy.
 8. Turyści indywidualni zagraniczni.

Rezultaty

Produktem finalnym badania był raport badawczy, opatrzony dogłębną analizą zebranego materiału badawczego podczas zrealizowanych trzech transz pomiaru. Otrzymane wyniki pomiarów pozwoliły na weryfikację założonych na wstępnie hipotez badawczych.
Przeprowadzone badanie umożliwiło uzyskanie istotnych informacji m.in. w zakresie:

 • stopnia rozpoznawalności gmin współtworzących Krainę Wielkich Jezior Mazurskich w poszczególnych grupach docelowych;
 • dominujących składowych wizerunku regionu;
 • wpływu podjętych działań promocyjnych na zmianę postrzegania wizerunku Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – wzrostu skojarzeń związanych z gospodarczych i biznesowym charakterem obszaru;
 • rozpoznawalności marek biznesowych utożsamianych z regionem;
 • ogólnej percepcji prowadzonych działań promocyjnych i działań na rzecz promocji gospodarczej regionu;
 • percepcji znaku jakości przyznawanego lokalnym przedsiębiorcom;
 • skłonności lokalnych przedsiębiorców do zaangażowania się w promocję gospodarczą obszaru;
 • nastrojów lokalnych przedsiębiorców dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, inwestycji i działań eksportowych.


Na podstawie zebranego materiału badawczego Nasz Klient uzyskał możliwość wdrożenia działań naprawczych w zakresie prowadzonych działań promocyjnych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, aby mogły one w pełni przyczynić się do realizacji założonych celów.

Oferta Badań Rynku Turystycznego
badanie marketingowe badanie trackingowe rynek turystyczny
Copyright© 2023 Biostat
Cookies