Badanie stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Badanie stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Wstępne założenia

Branża: przemysł

Zakres badania: ogólnopolski

Zakres tematyczny badania/główny cel badania: identyfikacja stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Technika badawcza: telefoniczna ankietyzacja CATI (ang. Computer-Assisted Web Interview) oraz internetowa ankietyzacja CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). Wymienione metody stosowane były zamiennie, w dogodnym sposobie i czasie dla respondenta.

Grupa badawcza: przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przemysłowym – sekcja C. PKD 2007.

Wielkość próby badawczej: 200 przedstawicieli przedsiębiorstw

 

Realizacja

Badanie zostało zrealizowane w ramach ogólnopolskiej inicjatywy, której celem jest wsparcie transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0. Głównym kontekstem realizacji badania było zdobycie wiedzy w zakresie dotychczasowego stopnia cyfryzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, w tym barier pojawiających się podczas procesu cyfryzacji. 

Na podstawie zebranych opinii 200 przedstawicieli przedsiębiorstw, zidentyfikowaliśmy stopień wdrażania rozwiązań wpisujących się w koncepcję Przemysłu 4.0. w różnych gałęziach przemysłu w Polsce. Obok informacji w zakresie powszechnych rozwiązań wprowadzanych w przedsiębiorstwach przemysłowych, realizacja pomiaru dostarczyła także informacji w zakresie:

  • Sposobu postrzegania pojęcia innowacji i koncepcji Przemysłu 4.0;
  • Dostrzegalnych korzyści wprowadzania innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w koncepcję Przemysłu 4.0.;
  • Barier, przeszkód wprowadzania rozwiązań koncepcji Przemysły 4.0 w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce.

 

Rezultaty

Otrzymane wyniki pomiarów pozwoliły na uzyskanie odpowiedzi na założone na wstępie pytania badawcze. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów wśród przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych wykazano, iż:

  • Koncepcja Przemysłu 4.0 znana jest większości przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Wdrażanie innowacji postrzegane jest głównie jako możliwość zwiększania konkurencyjności oraz efektywności i elastyczności prowadzonej produkcji.
  • Przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce są w średnim stopniu rozwinięte pod względem innowacyjnym – najczęściej wykorzystywanych jest od 3 do 5 elementów koncepcji Przemysłu 4.0. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych uwarunkowany jest wielkością, profilem działalności, a także sytuacją finansową firmy.
  • Wśród najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach przemysłowych można wyodrębnić automatyzację linii produkcyjnej, system zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
  • Cyfrowy bliźniak to mało znane, a  także rzadko wykorzystywane rozwiązanie wpisujące się w koncepcję Przemysłu 4.0. Na podstawie deklaracji przedstawicieli przedsiębiorstw można jednak sądzić, że w najbliższych latach powszechność tej technologii znacznie wzrośnie.
  • Poprawa ogólnej efektywności procesu produkcji oraz wydajności pracy to najczęściej dostrzegalne dodatnie strony wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce.
  • Brak wystarczających środków finansowych to główna przeszkoda rozwoju cyfryzacji wielu przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Bariera finansowa dotyczy częściej cyfryzacji mikro i  małych przedsiębiorstw, niżeli podmiotów dużych.

W oparciu o zebranych materiał badawczy, Nasz Klient uzyskał informacje w zakresie rzeczywistego stopnia wdrażania rozwiązań innowacyjnych w sektorze przemysłowym w Polsce. Zidentyfikowano bariery, przeszkody rozwoju przedsiębiorstw w myśl koncepcji Przemysłu 4.0., co pozwoli na projektowanie działań im przeciwdziałającym.

 


 

Sprawdź ofertę badań rynku

market research badanie opinii badanie rynku
Copyright© 2023 Biostat
Cookies