eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience
Jednym z naszych obszarów specjalizacji są badania lokalnego rynku pracy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji rynku pracy nasza firma przygotowała specjalną ofertę badania rynku pracy w atrakcyjnej cenie. Oferujemy Państwu wszechstronną analizę sektora przedsiębiorczości, problematyki bezrobocia i diagnozę sytuacji powiatu wraz z opracowaniem prognoz rozwojowych oraz sformułowaniem wniosków i rekomendacji.
PDF
OFERTA SPECJALNA RYNEK PRACY 2017
624 kB
Badania rynku pracy prowadzone są zgodnie z metodologią wskazaną w opracowaniach przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
 • M. Góra, U. Sztanderska, Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, MPiPS Warszawa 2006,
 • Podręcznik użytkowania metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Podręcznik dla urzędów pracy pod red. Elżbiety Kryńskiej, MPiPS, Warszawa 2010.
Wybrane obszary działalności naszej firmy:

W zakresie badań rynku pracy proponujemy:

Przygotowanie narzędzi badawczych
Analizę sektora przedsiębiorczości badanie pracodawców
Analizę problematyki bezrobocia - badanie osób bezrobotnych
Diagnozę sytuacji powiatu - desk research
Sformułowanie wniosków i rekomendacji
Opracowanie raportu końcowego
Badania rynku pracy
Cena promocyjna od 7 900 brutto
Czas realizacji 60 dni

Dodatkowe oferowane przez nas elementy badań rynku pracy:

 • Analiza ofert pracy pojawiających się w lokalnych mediach
 • Badanie jakościowe wśród pracodawców/przedstawicieli lokalnych szkół/pracowników PSZ
 • Badania bezrobocia. Pogłębiona analiza wybranych grup bezrobotnych np. osób w wieku 50+, bezrobotnych niepełnosprawnych, kobiet
 • Analiza aktualnej sytuacji osób, które dzięki działaniom PUP podjęły pracę
 • Analiza dostępności pracowników
 • Przygotowanie prognoz rozwojowych
 • Prezentacja multimedialna
 • Badania lokalnego rynku pracy

Dotychczas realizowaliśmy badania rynku pracy m.in. z zakresu:

Diagnozy zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i kompetencje
Sytuacji zawodowej absolwentów szkół zawodowych, osób w wieku 50+ i innych
Efektywności samozatrudnienia i wybranych form wsparcia
Potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i pracodawców
Satysfakcji klientów PUP i OPS, potencjału rozwoju dla zielonych i białych miejsc pracy
 • Diagnozy zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i kompetencje
 • Sytuacji zawodowej absolwentów szkół zawodowych, osób w wieku 50+ i innych
 • Efektywności samozatrudnienia i wybranych form wsparcia
 • Potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i pracodawców
 • Satysfakcji klientów PUP i OPS, potencjału rozwoju dla zielonych i białych miejsc pracy
Zaufali nam
Wojewódzkie Urzędy Pracy +
Dolnośląski
Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta wszystkich powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego, 2015 r.
Przeprowadzenie badania na temat oferty i możliwości odbywania praktyk i staży u dolnośląskich pracodawców, 2015 r.
Badanie ewaluacyjne: Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim, Grudzień 2010 r.
w Gdańsku
Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta wszystkich powiatowych urzędów pracy województwa gdańskiego, 2015 r.
w Katowicach
Popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy. Problemy edukacyjne aktywnych zawodowo mieszkańców woj. śląskiego, 2012 r.
w Krakowie
Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców, 2013 r.
Badanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności z EFS, 2013 r.
w Opolu
Realizacja badania społecznego pn. "Diagnoza uczestnictwa osób w wieku 50 lat i więcej, w życiu społeczno-gospodarczym województwa opolskiego", 2015 r.
w Poznaniu
Przeprowadzenie badania "Uwarunkowania sytuacji zawodowej absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w Wielkopolsce", 2015 r.
Bezrobocie absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim. Grudzień 2010 r.
w Szczecinie
Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej, 2014 r.
Przedsiębiorczość kobiet w województwie zachodniopomorskim, 2011 r.
Powiatowe Urzędy Pracy +
w Augustowie
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze 2014 roku.
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego. Część druga prognostyczna.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za rok 2013.
w Braniewie
Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim, 2011 r.
w Bytowie
Badania rynku pracy powiatu bytowskiego 2012 r.
w Chełmie
Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracodawców na potrzeby wykonania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, 2015 r.
w Chorzowie
Badanie lokalnego rynku pracy w ramach projektu Skuteczny Urząd IV, 2014 r.
w Częstochowie
Badanie rynku pracy w zakresie szans i możliwości uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy przez osoby powyżej 50 roku życia i do 30 roku życia, 2014 r.
w Dąbrowie Górniczej
Opracowanie szczegółowej analizy wraz z badaniami dąbrowskiego rynku pracy na potrzeby przygotowania przez w Dąbrowie Górniczej programów i projektów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 2013 r.
Badanie lokalnego rynku pracy na terenie Dąbrowy Górniczej. Wykorzystanie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia przez przedsiębiorstwa w Dąbrowie Górniczej. Listopad 2010 r.
w Dąbrowie Tarnowskiej
Opracowanie programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020, 2015 r.
Badanie lokalnego rynku pracy wśród osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców z terenu powiatu tarnogórskiego, 2015 r.
Badanie lokalnego rynku pracy powiatu dąbrowskiego, 2011 r.
w Garwolinie
Badanie i diagnoza rynku pracy powiatu garwolińskiego, 2015 r.
w Gdyni
Badanie lokalnego rynku pracy powiatu gdyńskiego (Gdynia, Sopot), 2011 r.
w Gnieźnie
Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego, 2015 r.
w Goleniowie
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy - rok 2011.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy - I półrocze 2011.
w Gorlicach
Badanie potrzeb i możliwości wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na gorlickim rynku pracy, 2015 r.
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego na rynku pracy, 2011 r.
w Grójcu
Badanie dotyczące określenia zapotrzebowania na zawody na rynku pracy, 2015 r.
w Jarosławiu
Badanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy w powiecie jarosławskim, 2015 r.
w Jaśle
Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Jeleniej Górze
Analiza rynku pracy powiatu jeleniogórskiego, 2011 r.
w Kamiennej Górze
Badanie ewaluacyjne projektu „Wykwalifikowani pracownicy potencjałem Urzędu” w ramach 6.1.2 PO KL, 2011 r.
w Katowicach
Badanie lokalnego rynku pracy w Katowicach w ramach projektu "Eurokadry IV" Poddziałanie 6.1.2 POKL, 2014 r.
Badanie lokalnego rynku pracy w Katowicach (Projekt "Eurokadry"), 2013 r.
w Kętrzynie
Określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy powiatu kętrzyńskiego, 2015 r.
w Kościanie
Badanie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu kościańskiego, 2014 r.
Badanie lokalnego rynku pracy 2011 r.
UP Powiatu Krakowskiego
Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 – 2010 w wyniku:
 • - przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • - przyznanych w formie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
Kraków, 2012 r.
w Krośnie
Badanie lokalnego rynku pracy: Analiza bezrobocia na wsi z uwzględnieniem sytuacji kobiet. Poddziałanie 6.1.2 PO KL, 2011 r.
w Lidzbarku Warmińskim
Badanie lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Lubaniu
Określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy powiatu lubańskiego, 2015 r.
w Łęczycy
Badanie lokalnego rynku pracy, 2012 r.
w Łukowie
Badanie lokalnego rynku pracy, 2013 r.
Badanie rynku pracy powiatu łukowskiego, 2011 r.
w Miechowie
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok 2014 r.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2014 r.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok 2013.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w I półroczu 2011.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy – za rok 2011.
w Międzychodzie
Badania lokalnego rynku pracy dla powiatu międzychodzkiego, 2011 r.
w Mikołowie
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku dla powiatu mikołowskiego.
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu mikołowskiego. Część prognostyczna.
w Miliczu
Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracodawców na potrzeby wykonania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, 2015 r.
w Mogilnie
Strategia powiatu mogileńskiego w zakresie rynku pracy i bezrobocia na lata 2012-2020, 2011 r.
Badanie lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Mrągowie
Badanie rynku pracy w powiecie mrągowskim, 2011 r.
w Myśliborzu
Badanie i analiza lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Nowej Soli
Badanie pracodawców powiatu nowosolskiego, 2011 r.
dla Powiatu Nowosądeckiego
Badanie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu nowosądeckiego, 2010 r.
w Nowym Dworze Gdańskim
Przeprowadzenie badania lokalnego rynku pracy i stworzenie Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na terenie powiatu nowodworskiego w perspektywie 2013-2020. 2012 r.
w Nowym Tomyślu
Badanie i analiza rynku pracy - identyfikacja problemów i grup podlegających pomocy w wejściu na rynek pracy, 2012 r.
w Nysie
Bariery, problemy oraz potrzeby lokalnego rynku pracy - analiza oparta na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców i bezrobotnych z terenu powiatu nyskiego, 2013 r.
w Olecku
Badanie lokalnego rynku pracy, 2013 r.
w Olkuszu
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2011 – część diagnostyczna i prognostyczna.
w Olsztynie
Sytuacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia w Olsztynie. Projekt realizowany w ramach PO KL, 2011 r.
Sytuacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia w powiecie olsztyńskim. Projekt realizowany w ramach PO KL, 2011 r.
Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiecie olsztyńskim. Poddziałanie 6.1.2 PO KL, 2011 r.
w Oświęcimiu
Badanie lokalnego rynku pracy powiatu oświęcimskiego, 2011 r.
w Pile
Analiza lokalnego rynku pracy, 2012 r.
w Piotrkowie Trybunalskim
Badanie sytuacji osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat na lokalnym rynku pracy. Grudzień 2010 r.
w Policach
Badanie efektywności staży zawodowych, 2013 r.
w Płocku
Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracodawców na potrzeby wykonania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, 2015 r.
Raport końcowy z realizacji badania fokusowego w ramach projektu innowacyjnego pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy": wizyty studyjne. w Płocku, 2014 r.
Raport końcowy z realizacji badań fokusowych w ramach projektu innowacyjnego pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy": laboratoria zielonych zawodów, interaktywna baza zielonych zawodów, 2014 r.
Raport końcowy z realizacji badań fokusowych w ramach projektu innowacyjnego pn. "Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy", 2014 r.
w Poznaniu
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku dla powiatu poznańskiego.
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku dla miasta Poznania. Część pierwsza diagnostyczna.
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu poznańskiego. Część druga prognostyczna.
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla miasta Poznania. Część druga prognostyczna.
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu poznańskiego. Część pierwsza diagnostyczna.
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla miasta Poznania. Część pierwsza diagnostyczna.
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2011 dla powiatu oraz miasta Poznań - część diagnostyczna i prognostyczna
w Raciborzu
Badanie lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Radomsku
Badania i analiza lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Rybniku
Badania określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 2014 r.
Badanie lokalnego rynku pracy. Powiat rybnicki i miasto Rybnik. 2012 r.
w Rykach
Badanie rynku pracy w powiecie ryckim pod kątem potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe, 2009 r.
Badanie sytuacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 2009 r.
w Sierpcu
Ewaluacja działań Powiatowego Urzędu Pracy, 2013 r.
w Słupcy
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy, I półrocze 2011 r.
w Sochaczewie
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie za I półrocze 2014 r.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – część prognostyczna i diagnostyczna, 2013 r.
Badanie lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem barier i trudności w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby bezrobotne powiatu sochaczewskiego, 2013 r.
w Słubicach
Roczny monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2011 dla powiatu oraz miasta Poznań - część prognostyczna i diagnostyczna, 2009 r.
w Stalowej Woli
Badanie i analiza lokalnego rynku pracy na terenie powiatu słubickiego w zakresie diagnozy stanu aktualnego jak i prognozy na lata 2010-2013, 2009 r.
w Strzelcach Krajeńskich
Badanie i analiza lokalnego rynku pracy. Diagnoza stanu aktualnego i prognoza na lata 2012-2013, 2011 r.
w Suchej Beskidzkiej
Badanie lokalnego rynku pracy powiatu suskiego, 2011 r.
w Szczecinie
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2014.
Badanie lokalnego rynku pracy – miasto Szczecin, 2012 r.
w Sztumie
Badanie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu sztumskiego, 2013 r.
w Świdnicy
Badanie lokalnego rynku pracy, 2015 r.
w Świdniku
Badanie rynku pracy. Poddziałanie 6.1.2 PO KL, 2011 r.
w Świętochłowicach
Badanie lokalnego rynku pracy. 2010 r.
w Tarnowskich Górach
Badanie lokalnego rynku pracy (edycja 2010/2011, 2011/2012).
w Tczewie
Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracodawców na potrzeby wykonania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, 2015 r.
Analiza rynku pracy powiatu tczewskiego, 2011 r.
w Tomaszowie Lubelskim
Analiza rynku pracy, 2013 r.
w Turku
Badanie lokalnego rynku pracy, Listopad 2010 r.
w Wągrowcu
Badania określające zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy, 2014 r.
w Wejherowie
Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracodawców na potrzeby wykonania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy, 2015 r.
w Węgrowie
Badanie lokalnego rynku pracy, 2011 r.
w Wodzisławiu Śląskim
Analiza i diagnoza rynku pracy powiatu wodzisławskiego – badanie potrzeb przedsiębiorców pod kątem kwalifikacji i umiejętności obecnych i przyszłych pracowników, 2014 r.
we Wschowie
Badanie Lokalnego rynku pracy w powiecie wschowskim, 2013 r.
w Zabrzu
Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy - bezrobotni w wieku 45/50 plus, 2011 r.
w Zawierciu
Określenie zapotrzebowania na zawody na lokalnym rynku pracy w powiecie zawierciańskim, 2014 r.
Analiza rynku pracy, 2012 r.
w Ząbkowicach Śląskich
Analiza lokalnego rynku pracy, 2013 r.
w Zduńskiej Woli
Sporządzenie analizy lokalnego rynku pracy i zidentyfikowanie jego głównych problemów, 2013 r.
w Żaganiu
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014&n bsp;r. dla powiatu żagańskiego.
Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu żagańskiego. Część druga prognostyczna.
w Żorach
Badanie lokalnego rynku pracy, 2011 r.
Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
Badanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy w latach 2012-2016 w sektorach: edukacja, administracja samorządowa, służba zdrowia i pomoc społeczna. Powiat Nowosądecki, m. Nowy Sącz 2012 r.
Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz