Badania ruchu turystycznego – Barometr Turystyczny Lublina i Lubelskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne Badania marketingowe

Wstępne założenia

Wśród wielu obszarów badawczych projektów realizowanych przez Naszych specjalistów można wyróżnić badania ruchu turystycznego, a przede wszystkim Barometr Turystyczny Lublina (zrealizowane cztery edycje badania) oraz Lubelskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne. Głównym celem obu projektów było badawczego było uzyskanie rzetelnych danych dotyczących ruchu turystycznego regionu, w tym:

 • struktury i dynamiki ruchu turystycznego,
 • liczby turystów krajowych i zagranicznych zatrzymujących się w obiektach noclegowych,
 • cech społeczno-demograficznych turystów i osób odwiedzających,
 • satysfakcji ogólnej i szczegółowej z wizyty w Lublinie/województwie lubelskim,
 • faktycznych i preferowanych źródeł informacji o ofercie turystycznej Lublina/województwa lubelskiego,
 • rankingu najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych na terenie Lublina/województwa lubelskiego.

 

Dodatkowym obszarem tematycznym Lubelskiego Regionalnego Obserwatorium Turystycznego było określenie wpływu ekonomicznego turystyki na gospodarkę województwa lubelskiego, w odniesieniu do klasycznych wskaźników, tj. wartości PKB, zatrudnienia i wynagrodzeń.

Szczegóły dotyczące wyników wszystkich edycji badania Barometru Turystycznego Lublina można znaleźć na stronie internetowej Miasta Lublin, pod adresem https://lublin.eu/turystyka/badania/

Natomiast wyniki pomiarów w ramach Lubelskiego Regionalnego Obserwatorium Turystycznego zostały przedstawione podczas pierwszej edycji Lubelskiego Forum Turystyki, której tematem przewodnim był marketing i innowacyjność w budowaniu marki turystycznej. Z całościowym raportem Lubelskiego Regionalnego Obserwatorium Turystycznego można zapoznać się pod adresem https://www.lubelskie.pl/lubelskie-regionalne-obserwatorium-turystyczne/, z kolei materiał przedstawiony na I Lubelskim Forem Turystki można znaleźć pod adresem: https://www.lubelskie.pl/i-lubelskie-forum-turystyki/prezentacje/

Realizacja

Analizy ruchu turystycznego oparliśmy na wynikach ilościowych pomiarów zrealizowanych przy wykorzystaniu tradycyjnej techniki PAPI, jak również komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych (CATI), internetowych (CAWI) oraz bezpośrednich (CAPI). Ponadto analizę w ramach Regionalnego Lubelskiego Obserwatorium Turystycznego pogłębiliśmy o wyniki badań jakościowych:

 • wywiady grupowe (FGI) wśród osób aktywnych turystycznie, które w ciągu ostatniego roku odwiedziły województwo lubelskie w celach turystycznych
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI) wśród ekspertów i praktyków branży turystycznej.

Cenne informacje pozyskaliśmy od przedstawicieli biur podróży, przewodników miejskich, obiektów noclegowych, turystów i osób odwiedzających Lublin/województwo lubelskie oraz ekspertów i praktyków branży turystycznej. Pozyskany materiał z badań pierwotnych urozmaiciliśmy o analizę danych zastanych (desk research), która posłużyła jako doskonałe tło badawcze oraz pozwoliła nakreślić formujące się trendy turystyczne w Lublinie oraz województwie lubelskim. W tym celu wykorzystaliśmy dostępne dane statystyczne odnośnie infrastruktury turystycznej, intensywności ruchu turystycznego oraz przeprowadziliśmy wnikliwą analizę web research.

Rezultaty

Wśród głównych wniosków badawczych obu zrealizowanych badań ruchu turystycznego warto podkreślić, że:

 • Corocznie liczba turystów odwiedzających województwo lubelskie oraz Lublin wzrasta. Szacowana liczba turystów i osób odwiedzających województwo lubelskie w pełnym roku kalendarzowym 2018 wyniosło ponad 2 mln osób. Natomiast, w relacji rok do roku (2019/2018) liczba turystów w Lublinie wzrosła o blisko 5 tys. osób., a najwięcej turystów przyjeżdża w maju, czerwcu oraz sierpniu.
  Fluktuacja turystów w obiektach noclegowych na terenie Lublina
   
 • Miesięczny średni odsetek turystów zagranicznych wśród ogółu zatrzymujących się w obiektach noclegowych na terenie województwa lubelskiego na ogół nie przekraczał 20%, przyjmując na przestrzeni roku (2018 r.) wartość średnią na poziomie 14%.
 • Na terenie Lublina kolejny rok z rzędu obserwowany jest rozwój branży hotelarskiej - baza hotelowa miasta w 2019 r. powiększyła się o 3 hotele, 317 miejsc noclegowych, w 155 pokojach hotelowych. Jednakże nie przełożyło się to na dynamiczny wzrost liczby turystów, można stąd wnioskować, że boom hotelowy w mieście będzie w kolejnych miesiącach stopniowo wyhamowywał.
 • Oferta kulturalno-rozrywkowa województwa lubelskiego oraz Lublina przyciąga do regionu coraz większą liczbę turystów. Miejscem organizacji największych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w województwie lubelskim jest Lublin. Łączna liczba uczestników Carnaval Sztukmistrzów, Jarmarku Jagiellońskiego, Europejskiego Festiwalu Smaku i Maratonu Lubelskiego wyniosła około 500 tysięcy osób. Największym wydarzeniem cyklicznym poza Lublinem jest Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów w Krasnymstawie, które odwiedziło w 2018 r. około 60 tysięcy osób.
 • Oferta turystyczna województwa lubelskiego w najbliższej przyszłości powinna być skupiona przede wszystkim na rowerzystach i turystach aktywnych, turystach biznesowych, seniorach, gościach festiwalowych oraz gościach zagranicznych, w szczególności z Izraela.
 • Turystyka w PKB województwa lubelskiego ma niemal identyczny udział co rolnictwo i tylko 1,5 pkt proc. mniej niż budownictwo. W województwie lubelskim w turystyce (z wyłączeniem transportu) zatrudnionych jest około 29 tysięcy osób. Analiza danych zastanych oraz wyniki badania ilościowego zgodnie potwierdziły niskie wynagrodzenia osób pracujących w turystyce. W najbliższych latach prognozuje się stąd wzrost płac w turystyce, który w dłuższej pespektywie nie powinien się przełożyć na zmniejszone dochody branży, ponieważ – jak pokazuje badanie jakościowe – lubelskie ma potencjał na pozyskanie zamożnego turysty.

Ponadto na podstawie zrealizowanych projektów badawczych wyodrębniliśmy główne atrakcje Lublina jak, i całego województwa lubelskiego, które w największym stopniu przyciągają turystów. Zebraliśmy opinie w zakresie słabych i mocnych stron oferty turystycznej tego regionu, co z pewnością pomoże Zamawiającym w opracowaniu dalszych działań w zakresie promocji turystycznej Lublina i województwa lubelskiego.

 

zogniskowane wywiady grupowe indywidualne wywiady pogłębione desk research badanie marketingowe opracowanie strategii badanie marki opracowanie rekomendacji rynek turystyczny
Zadzwoń do nas Napisz