Badania Opinii.
Analiza SWOT.

Dodatkowym elementem związanym z badaniami rynku jest identyfikacja jego mocnych oraz słabych stron, jak też wskazanie potencjalnych szans i zagrożeń rozwojowych. Czynniki te składają się na tzw. Analizę SWOT, której nazwa jest akronimem słów:

  • Strengths (mocne strony)
  • Weaknesses (słabe strony)
  • Opportunities (szanse)
  • Threats (zagrożenia)
Analiza SWOT
Implementacja wyników analiz.

Wyniki analizy SWOT mogą zostać zaimplementowane w dowolnym kierunku związanym z działalnością instytucji lokalnego rynku bądź jednostki samorządu terytorialnego, jak też badanych grup społecznych. Efektem końcowym analizy tego typu jest diagnoza, opierająca się o wszystkie czynniki związane z każdym spośród czterech badanych obszarów. Elementem analizy SWOT jest też sporządzenie syntezy na podstawie otrzymanych informacji, które winny się stać elementem strategii badanych obszarów. Dokonuje się jej sumując ilość szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron. Na tej podstawie można określić zakres możliwych, dopuszczalnych i wykonalnych czynności w obrębie badanego rynku.

Metoda analizy SWOT jest, w odniesieniu do planów o charakterze społeczno-gospodarczym, najlepszym sposobem zidentyfikowania, sklasyfikowania, oceny i zdiagnozowania czynników wpływających na rozwój danego obszaru i opracowania na tej podstawie najkorzystniejszej strategii.

Zadzwoń do nas Napisz