Badania Jakościowe

Kompleksowe badania FGI, IDI i Desk Research.

Poznaj metody jakościowe.

Metody jakościowe opierają się na parametrach niemierzalnych liczbowo i ukierunkowane są na zrozumienie badanych postaw czy zjawisk. Z tego powodu mają zastosowanie zwłaszcza przy badaniach opinii czy indywidualnych motywacji, preferencji i postaw respondentów lub też — podczas zbierania informacji o pewnej nowej, niespotykanej dotąd, jakości.

Podstawowym założeniem badania metodą jakościową jest przekonanie o wyższej skuteczności „pogłębionej analizy mniejszej liczby przypadków, niż powierzchowne dużej” — analiza pogłębiona pozwala bowiem na pozyskanie bardziej szczegółowych i unikalnych danych. Bardzo istotny wpływ na rzetelność badania ma w tym wypadku dobór próby (na ogół niereprezentatywnej i dobieranej celowo) oraz doświadczenie moderatora. Wyniki uzyskane przy pomocy metody jakościowej warto potwierdzić liczbowo, wykorzystując w tym celu metody ilościowe. Pomiar jakościowy może jednak stanowić również swoistą eksploracyjną część zbierania danych i służyć rzetelnemu zaprojektowaniu badania bazującego na metodyce ilościowej, jak również i odwrotnie — dokonywać wyjaśnienia wskazań uzyskanych drogą ilościową.

Firma BioStat standardowo realizuje swoje badania przy pomocy
następujących metod jakościowych.
Zogniskowane Wywiady
Grupowe (FGI)
Dadania FGI to dyskusja prowadzona przez moderatora w grupie wyselekcjonowanych uczestników. Zogniskowane wywiady grupowe sprawdzają się zarówno w badaniach marketingowych i rynku, jak i w badaniach społecznych, czy opinii.
Więcej
Indywidualne wywiady
pogłębione (IDI)
Indywidualne Wywiady Pogłębione sprowadzają się do bezpośredniej rozmowy badacza z pojedynczym ankietowanym respondentem. Są stosowane najczęściej jako uzupełnienie innych metod badawczych – w celu pogłębienia wiedzy o zjawisku lub dla lepszej obserwacji ankietowanego.
Wiecej
Analiza danych zastanych
(Desk Research)
Desk Research to jedna z metod badawczych, która polega na analizie zapisów dostępnych źródeł danych, w szczególności obejmującej ich kompilację, a także wzajemną weryfikację i ich przetwarzanie. Desk Research stanowi istotną podstawę do wypracowania wniosków na temat problemu badawczego.
Więcej
Tajemniczy Klient
(Mystery Shopping)
Badanie Tajemniczego Klienta pozwala podnieść poziom standardu obsługi klientów, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie zysków dzięki zyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Pozwala na całościowe zarządzanie procesem sprzedaży, jakością usług oraz dostosować szkolenia do potrzeb pracowników.
Więcej
Analiza SWOT
Analiza SWOT jest badaniem identyfikacji mocnych oraz słabych stron, jak i również wskazanie potencjalnych szans i zagrożeń rozwojowych. Na jej podstawie można określić m.in. zakres możliwych, dopuszczalnych, a także wykonalnych czynności w obrębie badanego obszaru.
Więcej
Zastosowanie badań jakościowych.
 • Badanie opakowań nowych produktów
 • Badania Rynku
 • Badania Tajemniczego Klienta
 • Badania Marketingowe
 • Badania Reklamy
 • Badania Opinii
 • Badania wizerunku marki
 • Badania charakterystyki grup docelowych
 • Wskazówki do strategii marketingowych
Zalety badań jakościowych.
 • Dają niepowtarzalną okazję, żeby stanąć twarzą w twarz z ankietowanym;
 • Możemy uzyskać często niestandardowe spojrzenie na problem badawczy;
 • Pozwala na poruszenie skomplikowanych oraz szczegółowych tematów badawczych;
 • Możliwość poznania niezauważalnych na co dzień zjawisk;
 • Pozwala zebrać wiele informacji w krótkim czasie;
 • Większy wpływ na realizację badania niż w przypadku badań ilościowych.

Najczęściej zadawane pytania.

Jakich technik używają pracownicy Biostat do przeprowadzania badań?
Wykorzystują oni zarówno techniki ilościowe oraz jakościowe, tak aby, jak najlepiej przeanalizować dane zastane. 
 • Cawi — przeprowadzane online pomiary ankietowe, w bardzo szybkim czasie uzyskujemy informacje od danych grup respondentów, 
 • Desk research — analizowanie wcześniej zebranych danych, np. statystyki publiczne GUS lub NFZ, czy branżowe czasopisma,
 • FGI — uzyskujemy informację dotyczącą potrzeb oraz motywów zachowań konsumenckich, poprzez zogniskowany wywiad grupowy
 
W jaki spossób przebiega proces badania?
 • Przygotowanie metodologii badawczej — ustalenie celi, wybieranie odpowiednich technik oraz narzędzi,
 • Przeprowadzenie badania i zbierania danych — rekrutacja respondentów oraz przygotowanie danych do analizy,
 • Analizą materiału badawczego — analizy statystyczne, analizy jakościowe, modele statystyczne, raporty,
 • Opracowanie finalnego raportu statystycznego — raport końcowy z badań, raport graficzny oraz szczegółowe opracowanie wyników. 
 
Czy istnieją jakieś szczególne badania, które powinny być zwarte w ankiecie badania marketingowego?
Wszystko zależy od problematyki badania oraz grupy docelowej. Jednak w każdym przypadku, bardzo ważna jest zasada: od ogółu do szczegółu. Należy pamiętać, aby z ogromnej ilości danych wydobywać najistotniejsze, minimalizując przy tym ryzyko błędu. 
W przypadku badań jakościowych warto stosować pytania otwarte, dzięki czemu uzyskujemy swobodną wypowiedź od respondenta. Z drugiej strony w badaniach o charakterze ilościowym, jednak częściej spotyka się pytania zamknięte. 
 
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. B+R
Zadzwoń do nas Napisz