Analiza danych zastanych (Desk Research).

Podstawę analizy desk research stanowią dokumenty statystyki publicznej, sprawozdania, analizy i publikacje

Desk Research to metoda badawcza, która sprowadza się do analizy zapisów dostępnych źródeł danych, obejmującej w szczególności ich kompilację, wzajemną weryfikacjaę i przetwarzanie. Analiza taka stanowi podstawę do wypracowania wniosków na temat badanego problemu. Dla przykładu - efektem analizy Desk Research realizowanej w ramach badania rynku pracy jest diagnoza stanu rynku pracy na badanym obszarze, charakterystyka wszystkich jego grup składowych oraz opis i weryfikacja działań podejmowanych przez instytucje na nim działające.

Praca na danych zastanych

Metoda Desk Research nie posiada określonego czasu/fazy realizacji - pozyskiwanie i eksploracja danych trwa na ogół przez cały okres realizacji projektu badawczego. Jest tak m.in. dlatego, że dokumenty zastane są często na bieżąco uzupełnianie i zestawiane z materiałami pozyskanymi w trakcie pozostałych etapów badania.

Etapowość Desk Research.

Podstawę analizy Desk Research stanowią najczęściej dokumenty statystyki publicznej, sprawozdania, analizy i publikacje, roczniki statystyczne. Także współpraca z Klientem gwarantuje wysoki poziom otrzymanych informacji.

  • audyt zerowy (identyfikacja dostępnych zbiorów danych, wskaźników oraz obiektów. Identyfikacja okresu czasowego, dla którego przygotowana będzie analiza,
  • opracowanie zbioru potencjalnych zmiennych,
  • przygotowania zbioru danych,
  • eksploracja danych,
  • analiza istotnych dla zrealizowania badania danych statystycznych,
  • analiza trendów podstawowych cech związanych z przedmiotem badania. Wykorzystane zostaną podstawowe metody analizy szeregów czasowych, w tym model trendu (liniowy, nieliniowy), indeksy dynamiki, średnie tempo zmian,
  • wielowymiarowa analiza porównawcza obecnych wyników na tle wcześniejszych deklaracji respondentów – klasyfikacja wielocechowa,
  • wnioski.

Najczęściej zadawane pytania.

Ile czasu trwa badanie desk research?
Czas badania jest zależny od zakresu danych niezbędnych do pozyskaia oraz specyfiki samego obszaru badawczego. Zazwyczaj badanie jest realizowane w ciągu 2-3 tygodni, jednak w przypadku bardziej zaawansowanych projektów może trwać nawet ponad miesiąc.
Jakie źródła danych wykorzystuje się w analizie desk research?
W analizie desk research wykorzystuje się wiele zdywersyfikowanych źródeł danych, dzięki czemu klient otrzymuje dogłębną i rzetelną wiedzę. Najczęściej wykorzystywanymi źródłami są dane urzędów statystycznych i instytucji państwowych, raporty branżowe, wyniki badań rynkowych i marketingowych, dokumenty urzędowe oraz wszelkie inne informacje dostępne online (np. opinie eksperckie).
Ile kosztuje badanie desk research?
W każdym projekcie badawczym występuje inny zakres analizy danych i źródeł ich pozyskiwania, dlatego cena jest każdorazowo ustalana z klientem na etapie ofertowania.
Do czego wykorzystuje się badanie desk research?
Badanie desk reaserch pozwala uzyskać wiedzę o trendach rynkowych, największych graczach na rynku, strukturze rynku, czy preferencjach zakupowych konsumentów. Dzięki desk research jesteśmy w stanie również zdiagnozować szanse i zagrożenia podczas wchodzenia z nowym produktem na rynek. Desk research wykorzystuje się głównie w badaniach rynku i badaniach marketingowych.
Jakie są zalety badania desk research?
Zasadniczą zaletą tej metody jest szybkość jej wykonania oraz relatywnie niski koszt pozyskania i analizy danych. Badanie te stanowi również solidny fundament w badaniach rynku, które są uzupełnianie o opinie klientów (np. poprzez wywiady IDI lub badanie ankietowe).
W celu prezentacji oferty zapraszamy do kontaktu
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. badań
Zadzwoń do nas Napisz