Analiza danych zastanych (Desk Research).
Podstawę analizy desk research stanowią dokumenty statystyki publicznej, sprawozdania, analizy i publikacje

Desk Research to metoda badawcza, która sprowadza się do analizy zapisów dostępnych źródeł danych, obejmującej w szczególności ich kompilację, wzajemną weryfikacjaę i przetwarzanie. Analiza taka stanowi podstawę do wypracowania wniosków na temat badanego problemu. Dla przykładu - efektem analizy Desk Research realizowanej w ramach badania rynku pracy jest diagnoza stanu rynku pracy na badanym obszarze, charakterystyka wszystkich jego grup składowych oraz opis i weryfikacja działań podejmowanych przez instytucje na nim działające.

Praca na danych zastanych

Metoda Desk Research nie posiada określonego czasu/fazy realizacji - pozyskiwanie i eksploracja danych trwa na ogół przez cały okres realizacji projektu badawczego. Jest tak m.in. dlatego, że dokumenty zastane są często na bieżąco uzupełnianie i zestawiane z materiałami pozyskanymi w trakcie pozostałych etapów badania.

Etapowość Desk Research.

Podstawę analizy Desk Research stanowią najczęściej dokumenty statystyki publicznej, sprawozdania, analizy i publikacje, roczniki statystyczne. Także współpraca z Klientem gwarantuje wysoki poziom otrzymanych informacji.

  • audyt zerowy (identyfikacja dostępnych zbiorów danych, wskaźników oraz obiektów. Identyfikacja okresu czasowego, dla którego przygotowana będzie analiza,
  • opracowanie zbioru potencjalnych zmiennych,
  • przygotowania zbioru danych,
  • eksploracja danych,
  • analiza istotnych dla zrealizowania badania danych statystycznych,
  • analiza trendów podstawowych cech związanych z przedmiotem badania. Wykorzystane zostaną podstawowe metody analizy szeregów czasowych, w tym model trendu (liniowy, nieliniowy), indeksy dynamiki, średnie tempo zmian,
  • wielowymiarowa analiza porównawcza obecnych wyników na tle wcześniejszych deklaracji respondentów – klasyfikacja wielocechowa,
  • wnioski.
Zadzwoń do nas Napisz