Indywidualne wywiady
pogłębione (IDI)

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

(IDI - Individual In-depth Interview), w odróżnieniu od wywiadów fokusowych (FGI - Focus Group Interview), sprowadzają się do bezpośredniej rozmowy badacza (moderatora) z pojedynczym respondentem - w wywiadzie takim nie biorą zatem udziału osoby trzecie.

Badanie IDI jest stosowane zazwyczaj jako uzupełnienie innych metod badawczych - ma na celu pogłębienie wiedzy o badanym zjawisku oraz lepszą obserwację respondenta opisanego w toku badania ilościowego (np. podczas segmentacji rynku). Pozwala on zatem m.in. na dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorów zachowań nabywców.

Typowe grupy docelowe badania IDI:

 • konsumenci;
 • grupy specjalistyczne (np. lekarze, farmaceuci, personel medyczny, specjaliści z różnych dziedzin);
 • klienci instytucjonalni.
Etapy realizacji projektu:
1
przygotowanie scenariusza wywiadu i materiałów dla moderatora;
2
ustalenie wynagrodzenia dla uczestników oraz rekrutacja uczestników;
3
przeprowadzenie badania - wywiadu lub cyklu wywiadów;
4
transkrypcja i analiza wyników;
5
przygotowanie raportu końcowego.

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie korzyści gwarantują zogniskowane wywiady pogłębione uczestnikom?
Osoby badane bardzo cenią sobie tę formę badawczą, ze względu na:
 
 • Duży komfort psychicznego podczas badania, 
 • Duże poczucie bezpieczeństwa,
 • Prywatność i brak możliwości oceniania przez innych uczestników badania. Dzięki temu badani są bardziej śmiali i nie boją się na głos wyrażać swojego zdania, chętniej dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz opiniami na dany temat. 
W jakiej formie mogą być przeprowadzane indywidualne wywiady pogłębione (IDI)?
Zasadniczo może on odbywać się w 3 formach:
 
 • Ustrukturowanej — pytania są wcześniej przygotowane, a ich charakter jest bardzo merytoryczny,
 • Nieustrukturowanej — podczas nich badacz nie odwołuje się do wcześniej przygotowanych pytań,
 • Częściowo ustrukturowanej — cały wywiad opiera się na uprzednio sporządzonych pytaniach, badacz ma jednak możliwość ich elastycznego modyfikowania lub dodawania nowych pytań podczas rozmowy.
 
Jakie zalety możemy przypisać indywidualnym wywiadom pogłębionym?
 • Zyskujemy bardzo dużą różnorodność odpowiedzi, dzięki przebadaniu dużej ilości osób, 
 • Charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami względem informacji, które możemy uzyskać,
 • Możliwość natychmiastowego reagowania na usłyszane in formację, 
 • Obserwowanie również reakcji niewerbalnych, których podczas przeprowadzania ankiet internetowych, czy rozmów telefonicznych nie widzimy, 
 • Brak oddziaływania wpływu innych uczestników badania na respondenta, odpowiedzi dzięki temu są bardzo szczere.
Jakimi innymi technikami przeprowadza się badania w Biostacie?
 • Ankiety online CAWI,
 • Badania telefoniczne CATI,
 • Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe PAPI,
 • Analiza desk research,
 • Wspomagane komputerowo wywiady kwestionariuszowe CAPI,
 • Indywidualne wywiady pogłębione IDI.
Zadzwoń do nas Napisz