Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

Indywidualne wywiady
pogłębione (IDI)

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

(IDI - Individual In-depth Interview), w odróżnieniu od wywiadów fokusowych (FGI - Focus Group Interview), sprowadzają się do bezpośredniej rozmowy badacza (moderatora) z pojedynczym respondentem - w wywiadzie takim nie biorą zatem udziału osoby trzecie.

Badanie IDI jest stosowane zazwyczaj jako uzupełnienie innych metod badawczych - ma na celu pogłębienie wiedzy o badanym zjawisku oraz lepszą obserwację respondenta opisanego w toku badania ilościowego (np. podczas segmentacji rynku). Pozwala on zatem m.in. na dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorów zachowań nabywców.

Typowe grupy docelowe badania IDI:

  • konsumenci;
  • grupy specjalistyczne (np. lekarze, farmaceuci, personel medyczny, specjaliści z różnych dziedzin);
  • klienci instytucjonalni.
Etapy realizacji projektu:
1
przygotowanie scenariusza wywiadu i materiałów dla moderatora;
2
ustalenie wynagrodzenia dla uczestników oraz rekrutacja uczestników;
3
przeprowadzenie badania - wywiadu lub cyklu wywiadów;
4
transkrypcja i analiza wyników;
5
przygotowanie raportu końcowego.
Zadzwoń do nas Napisz