Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Sondaż „Zaangażowanie społeczne młodych Polaków” został przeprowadzony we współpracy z WP.pl od 16 do 20 czerwca 2023 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI wśród 414 osób w wieku od 18 do 25 lat, zamieszkujących na terenie Polski.

 

78,5% uczestników sondażu to kobiety, 20,8% mężczyźni, a 0,7% zadeklarowało inną identyfikację płciową.

 

Płeć

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

28,0% uczestników sondażu zamieszkuje wieś, 21,5% miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, 164,% miasta do 20 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, 13,3% miasta od 200 do 500 tysięcy mieszkańców, 10,9% miasta od 100 do 200 tysięcy mieszkańców, a 9,9% miasta do 20 tysięcy mieszkańców.

 

Wielkość miejscowości zamieszkania

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Młodzi Polacy uczestniczący w sondażu Biostat korzystają z platform społecznościowych takich jak Instagram, TikTok, Facebook itd. w przeważającej większości średnio kilka razy dziennie (91,1% wskazań). 5,3% odpowiadajacych korzysta z platform społecznościowych raz dziennie, 1,4% co dwa, trzy dni, 1,0% raz na tydzień, 0,2% raz na dwa tygodnie, a 1,0% deklaruje, ze nie korzysta w ogóle.

 

Jak często korzystasz z platform społecznościowych (Instagram, Facebook, TikTok itp.)?

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

W sumie 54,8% młodych Polaków uczestniczących w sondażu Biostat uważa, że swoim działaniem może przyczynić do zmiany świata na lepszy, z czego 16,7% - zdecydowanie, a 38,2% - raczej tak. 29,0% ankietowanym trudno powiedzieć, czy mogą wpłynąć na zmiane świata na lepszy. W sumie 16,2% młodych respondentów uważa, że nie ich działanie nie może wpłynąć na zmianę świata na lepszy, z czego 2,4% - zdecydowanie, a 13,8% - raczej nie może wpłynąć.

 

Czy uważasz, że Twoje działanie może wpłynąć na zmianę świata na lepszy?

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

80,0% respondentów uważa, że ich działania mogą mieć pozytywny wpływ na ich samych i ich najbliższe otoczenie. 38,9% spodziewa się pozytywnego wpływu swoich działań na region, 25,6% na własny kraj. 16,4% dostrzega możliwość wpływania globalnego – na cały świat. Sceptyczne 5,3% ankietowanych wyklucza wszystkie wymienione możliwości.

 

Na co mogą mieć pozytywny wpływ Twoje działania?

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

W sumie 30,4% respondentów uważa, że można ufać ludziom, z czego 2,4% - zdecydowanie, a 28,0% - raczej tak. Przeciwnego zdania jest w sumie 31,6% pytanych, z czego 4,8% uważa, że zdecydowanie nie można ufać ludziom, a kolejnych 26,8% - raczej nie można ufać. Najliczniejszą grupę stanowią ci, którym trudno wypowiedzieć się w tej kwestii – 37,9%.

 

Czy uważasz, że można ufać ludziom?

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Ogólny poziom zaufania społecznego w Polsce w relacjach międzyludzkich młodzi ankietowani oceniają w większości nisko (w sumie 57,0% negatywnych odpowiedzi), z czego jako bardzo niski poziom ten określa 15,2% respondentów, a raczej niski 41,8%. Zdaniem 26,8% poziom ten jest ani wysoki, ani niski. Z kolei w sumie 13,3% uznaje poziom zaufania społecznego w Polsce za wysoki, z czego 2,7% - za bardzo wysoki, a 10,6% - raczej wysoki. Trudności z odpowiedzią ma 2,9% pytanych.

 

Jak oceniasz obecny ogólny poziom zaufania społecznego w Polsce (w relacjach międzyludzkich)?

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Młodzi Polacy zostali poproszeni o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 – oznacza całkowicie bez znaczenia, a 5 – najwyższe znaczenie, jak ważne są dla nich różne działania i wartości. Aż 61% najwyższych ocen 5 przyznano zdrowiu psychicznemu, następnie 43,0% - wsparciu dla osób niepełnosprawnych, 31,2% - tolerancji w odniesieniu do LGBTQ+, 28,3% - działaniom charytatywnym, 25,1% - ekologii, 15,7% zaangażowaniu społecznemu.

Wagę zdrowia psychicznego oceniono średnio na 4,32, wsparcia osób niepełnosprawnych na 4,06, działań charytatywnych na 3,72, ekologii na 3,57, tolerancji w odniesieniu do LGBTQ+ na 3,48, a zaangażowania społecznego na 3,27.

 

Jak ważne są dla Ciebie następujące działania i wartości

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Zaangażowanie społeczne uzyskało średnią ocen 3,27. 15,7% respondentów oceniło wagę tego działania na 5, 27,3% na 4, 33,3% na 3, 15,5% na 2, 8,2% na 1.

 

Zaangażowanie społeczne

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Ekologia uzyskała średnią ocen 3,57. 25,1% respondentów oceniło wagę tej wartości na 5, 32,4% na 4, 23,2% na 3, 13,5% na 2, 5,8% na 1.

 

Ekologia

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Tolerancja w odniesieniu do LGBTQ+ uzyskała średnią ocen 3,27. 31,2% respondentów oceniło wagę tej wartości na 5, 22,2% na 4, 22,9% na 3, 11,1% na 2, 12,6% na 1.

 

Tolerancja w odniesieniu do LGBTQ+

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych uzyskało średnią ocen 4,06. 43,0% respondentów oceniło wagę tego działania na 5, 29,7% na 4, 19,8% na 3, 5,3% na 2, 2,2% na 1.

 

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Zdrowie psychiczne uzyskało średnią ocen 4,32. 61,1% respondentów oceniło wagę tej wartości na 5, 19,8% na 4, 12,6% na 3, 3,4% na 2, 3,1% na 1.

 

Zdrowie psychiczne

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Działania charytatywne uzyskały średnią ocen 3,72. 28,3% respondentów oceniło wagę tego działania na 5, 32,1% na 4, 26,8% na 3, 8,9% na 2, 3,9% na 1.

 

Działania charytatywne

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

60,1% młodych uczestników sondażu deklaruje, ze podejmuje działania na rzecz zmian i ulepszania świata lub angażuje się działania społeczne. 39,9% przyznaje, że nie podejmuje działań na rzecz zmian i ulepszania świata, ani nie angażuje się działania społeczne

 

Czy podejmujesz jakiekolwiek działania na rzecz zmian i ulepszania świata? Czy angażujesz się w działania społeczne?

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Młodzi Polacy, którzy podejmują działania na rzecz zmian i ulepszania świata lub angażują się działania społeczne, wybierają przede wszystkim działania charytatywne (57,0%), następnie ekologię (48,2%), aktywność na rzecz społeczeństwa (np. społeczności lokalnej), a także na rzecz zdrowia psychicznego (37,8%). Działalność związaną z LGBTQ+ angażuje 28,9% respondentów w grupie aktywnych, zaś wsparcie osób niepełnosprawnych 22,9%. Pojedyncze deklarowane aktywności dotyczą udziału w protestach, krwiodawstwa, wolontariatu dla zwierząt.

 

W jakiego rodzaju działania angażujesz się? (N=249)

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Angażowanie się społeczne polega w pierwszej kolejności na udostępnianiu postów, używaniu specjalnych nakładek na social mediach itp. - co deklaruje 53,0% aktywnych społecznie respondentów. Zaangażowanie w edukację potwierdza 45,0%, aktywność w ramach działań studenckich bądź szkolnych 44,6%, natomiast udział w akcjach, manifestacjach itd. 30,5%. Z kolei 16,1% dołącza do inicjatyw organizacji pozarządowych (NGO itd.), 10,8% tworzy własne inicjatywy i akcje społeczne, 4,8% działa w partii lub organizacji politycznej. Wśród 4,8% wskazujących inne formy zaangażowania wymieniono: wolontariat, wspieranie zbiórek, wsparcie finansowe, dbanie o siebie, dbanie o zdrowie, minimalizm, głosowanie wszędzie, gdzie się da, otwartość na rozmowę z ludźmi którzy mają problemy, oddawanie krwi, kupowanie jedzenia dla potrzebujących, oddawanie ubrań, oddawanie ubrań, zabieranie głosu w sprawach ważnych dla młodych.

 

W jaki sposób się angażujesz się społecznie? (N=249)

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Wpływ influencerów na wartości, którymi się kierują młodzi ankietowani oceniono średnio na 2,77.

Respondenci oceniali wpływ infuencerów na wartości, którymi się kierują (moralne, społeczne, polityczne itd.) w skali od 1 do 5, gdzie 1 – oznacza całkowicie bez znaczenia, brak wpływu, a 5 – najwyższe znaczenie, bardzo duży wpływ.

7,0% respondentów oceniło wagę tego wpływu na 5, 19,3% na 4, 35,3% na 3, 20,0% na 2, 18,4% na 1.

 

Jaki wpływ na wartości, którymi się kierujesz (moralne, społeczne, polityczne itd.) mają influencerzy?

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Angażowanie się influencerów w ważne kwestie społeczne pozytywnie ocenia w sumie 43,2% respondentów, z czego 13,0% zdecydowanie dobrze (powinni się angażować), a 30,2% raczej dobrze. Negatywnie angażowanie się influencerów w ważne kwestie społeczne ocenia w sumie 15,0% pytanych, z czego 5,6% zdecydowanie negatywnie (to nie ich rola; są niewiarygodni itd.), a 9,4% raczej negatywnie. „Trudno powiedzieć” zaznaczyła najliczniejsza grupa 41,8% ankietowanych.

 

Jak oceniasz angażowanie się influencerów w ważne kwestie społeczne?

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Za ważne przy wprowadzaniu zmian społecznych czynniki respondenci wskazują na pierwszym miejscu zaangażowanie społeczeństwa i czynne działanie (np. organizacje pozarządowe itd.) - 70,5%, na drugim miejscu (69,3%) nagłaśnianie ważnych inicjatyw oraz tematów przez media. W dalszej kolejności za ważne uznano działania rządowe (41,5%), akcje i manifestacje (36,2%) oraz zaangażowanie firm (36,2%). Żaden z proponowanych czynników nie zyskał uznania 3,8% odpowiadających.

 

Które z wymienionych poniżej czynników uważasz za ważne przy wprowadzaniu zmian społecznych?

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

Działania edukujące i aktywizujące przy wprowadzaniu zmian społecznych uzyskały średnią ocenę 3,85, w skali d 1 do 5, gdzie 1 – oznacza całkowicie bez znaczenia, a 5 – najwyższe znaczenie.

29,7% respondentów oceniło wagę działań edukujących i aktywizujących przy wprowadzaniu zmian społecznych na 5, 33,8% na 4, 29,7% na 3, 5,6% na 2, 1,2% na 1.

 

Oceń, jak ważne Twoim zdaniem przy wprowadzaniu zmian społecznych są działania edukujące i aktywizujące?

 

Zaangażowanie społeczne młodych Polaków

 

 

Realizacja badania:
2023.08.07

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 414

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz