Badanie zaangażowania pracowników

Badanie zaangażowania pracowników Badania satysfakcji

Wstępne założenia

Odpowiednio zaangażowani pracownicy to niewątpliwie jeden z elementów sukcesu rynkowego danego przedsiębiorstwa. Z takim założeniem zgłosiła się do nas jedna z firm produkcyjnych, na zlecenie której podjęliśmy się realizacji badania zaangażowania ich pracowników. Pomiar zrealizowaliśmy w dwóch oddziałach firmy. Dodatkowe ankiety skierowaliśmy także do zatrudnionych w firmie pracowników zagranicznych. W celu pozyskania odpowiedzi na pytanie „W jakim stopniu są zaangażowani pracownicy?” zapytaliśmy osoby zatrudnione przez Naszego Klienta o swoją postawę wobec takich kwestii jak:
 

 • Więź i identyfikacja z firmą;
 • Poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę;
 • Gotowość do poświęceń;
 • Zainteresowanie pracą;
 • Zaabsorbowanie pracą;
 • Poczucie skuteczności zawodowej;
 • Nastawienie na rozwój firmy;
 • Duma z posiadanej pracy.
Realizacja

Badanie pracowników przeprowadziliśmy z wykorzystaniem kwestionariuszy elektronicznych (technika CAWI) oraz kwestionariuszy audytoryjnych wypełnianych w formie papierowej i umieszczanych w specjalnie oznaczonych urnach. Łącznie zebraliśmy opinie od 428 pracowników – osiągając wskaźnik responsywności na poziomie 62,8%, co pozwoliło naszym analitykom na wnioskowanie o całej populacji zatrudnionych. Na potrzeby realizacji badania opracowaliśmy kwestionariusz ankiety składający się zarówno z pytań zamkniętych, jak i również otwartych. Wszystkie pytania zamknięte skonstruowaliśmy w oparciu o 6-stopniową skalę Likerta, w których prosiliśmy pracowników o ocenę stopnia, w jakim zgadzają się oni z przedstawionymi zagadnieniami problemowymi.

Wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania zamknięte przedstawiliśmy za pomocą średniej arytmetycznej. W taki sposób otrzymaliśmy ogólny wskaźnik zaangażowania pracowników Naszego Klienta na poziomie 4,65. Otrzymany wynik posłużył nam jako punkt odniesienia przy konstrukcji benchmarku wewnątrz struktury przedsiębiorstwa.

Rezultaty

Wyniki badania wykazały, iż:

 • Pracownicy Naszego Klienta posiadają wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz świadomość konsekwencji źle wykonywanych powierzanych im obowiązków. Natomiast znacznie rzadziej świadomi są wpływu swojej pracy na jakość i efektywność całej firmy.
 • Osoby obejmujące stanowiska robotnicze mają mniejsze poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę niżeli osoby zatrudnione na innych stanowiskach.
 • Pracownicy posiadają wysokie przekonanie o swojej skuteczności zawodowej, która raczej rzadko idzie w parze z poczuciem bycia docenionym.
 • Osoby zatrudnione przez Naszego Klienta są silnie związane z firmą jako organizacja, a także wielu z nich nawiązało więzi koleżeńskie ze swoimi współpracownikami.
 • Najsilniejszą więź z firmą wykazują pracownicy zagraniczni, podczas gdy grupą najsłabiej związaną z przedsiębiorstwem są osoby zajmujące stanowiska menadżerskie, którzy niejednokrotnie przyznawali, iż poszukują nowego zatrudnienia.
 • Pracownicy są dumni z posiadanej pracy, a mianem najlepszych ambasadorów przedsiębiorstwa uznano pracowników zagranicznych, którzy w zdecydowanej większości byli gotowi polecić firmę swoim znajomym jako bardzo dobre miejsce pracy.
 • Poziom gotowości do poświęceń na rzecz firmy zależny jest od zajmowanego stanowiska. Im wyższej na drabinie pracowniczej, tym pracownicy są częściej skłonni do poświęcania swojego czasu wolnego na dodatkowe czynności zawodowe oraz decydują się na wykonywanie większego zakresu zadań niżeli jest to od nich wymagane.


Realizacja badania zaangażowania pracowników pozwoliła Naszemu Klientowi na uzyskanie istotnych informacji w zakresie szeroko pojmowanej satysfakcji swoich pracowników. Wyniki zrealizowanego pomiaru pozwoliły na wyodrębnienie mocnych i słabych strony przedsiębiorstwa w obszarze zaangażowania osób zatrudnionych w strukturach firmy. Wnioski płynące z pomiaru niewątpliwe pomogły Naszemu Klientowi w opracowaniu trafnego planu przyszłych działań podejmowanych w zakresie polityki wewnętrznej firmy, a co za tym idzie poprawy swojej pozycji na rynku.

badanie opinii badanie pracowników opracowanie strategii benchmark badanie satysfakcji
Zadzwoń do nas Napisz