Badania Opinii Pracowników.
Zapraszamy do odwiedzenia strony w całości poświęconej
badaniom pracowników:
www.badania-satysfakcji-pracownikow.pl

Ważnym zasobem wpływającym na osiągnięcie sukcesu organizacji są ludzie. Realizacja badań satysfakcji pracowników pozwala uzyskać cenne informacje odnośnie ich potrzeb, oczekiwań oraz nastrojów. Bardzo ważne bowiem jest, aby stale wiedzieć, co członkowie organizacji myślą o atmosferze w pracy, o jej sukcesach i porażkach, jak również poznać ich nastawienie emocjonalne, potrzeby i odczucia oraz wartości jakie dla nich są ważne. Satysfakcja pracowników jest kluczowym elementem efektywności.

Dzięki badaniu kluczowych wartości dla pracowników oraz wartości przedsiębiorstwa można uzyskać kompleksowe informacje dotyczące:

 • wartości ważnych dla pracowników,
 • identyfikacji z wartościami przedsiębiorstwa,
 • świadomości wizji i misji przedsiębiorstwa,
 • potrzeby wprowadzenia zmian.

Wartości przedsiębiorstwa i wartości pracowników.

Identyfikacja i integracja wartości ważnych dla przedsiębiorstwa i wartości ważnych dla pracownika umożliwia utrzymanie motywacji pracowników na wysokim poziomie przy jednoczesnym rozwoju całej organizacji. Działanie takie wymaga jasnego zdefiniowania obowiązujących w przedsiębiorstwie wartości i porównanie perspektywy przedsiębiorstwa z perspektywą pracowników. Oznacza to łączenie osobistych celów z wartościami postrzeganymi w firmie.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa wykorzystanie wartości odnosi się do tworzenia wizji i misji działania, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, motywowania i integrowania pracowników, a także - zarządzania zmianą i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Dla pracownika wartości potrzebne są do realizacji swoich pasji, samorealizacji, budowania przynależności oraz rozwijania kariery zgodnie z aspiracjami.

Te dwa zbiory wzajemnie zazębiają się co oznacza, że kierownictwo powinno zaspokajać harmonijnie nie tylko aspiracje przedsiębiorstwa, ale także te pracownicze. Efektem takiego działania jest wspólne dążenie do czegoś, w co wierzą obie strony, a co za tym idzie - zaangażowanie pracowników w tworzenie misji przedsiębiorstwa oraz zrozumienie i utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia i motywacji.

Zalety płynące z prowadzenia badania satysfakcji z udziałem zewnętrznej firmy badawczej oraz aplikacji z dostępem online.

 • zapewnienie anonimowości pracownikom,
 • sparametryzowane informacje zwrotne na temat procesów przebiegających w organizacji,
 • obiektywna ocena poziomu satysfakcji, motywacji, rozwoju zawodowego, relacji ze współpracownikami i kierownictwem,
 • możliwość podjęcie działań usprawniających proces zarządzania,
 • identyfikacja czynników determinujących poziom satysfakcji,
 • identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

Zarządzanie zmianą.

Kwestia zarządzania zmianą ma również swoje odzwierciedlenie w badaniu wartości pracowniczych i wartości organizacji. Dzięki wczesnemu zdefiniowaniu zbioru wspólnych wartości (bądź stwierdzenie jego braku), możliwe jest szybkie podjęcie odpowiedniego działania we właściwym czasie, dające najlepszy efekt. Niewłaściwe działania, bądź ich brak, w niewłaściwym czasie mogą przynieść jedynie straty.

Jeśli potrzebujecie Państwo zaawansowanych rozwiązań badań w formie ankiety internetowej zapraszamy do zapoznania się z prezentacją (PDF Ankieta internetowa 802 kB)

Badanie satysfakcji pracowników stanowi metodę umożliwiającą dokonanie oceny stopnia satysfakcji oraz rozpoznanie oczekiwań i opinii załogi we wskazanych obszarach problemowych. Skale pomiarowe służą identyfikacji słabych oraz mocnych stron, a także dokonaniu niezbędnych usprawnień.

Etapy projektów badania satysfakcji.

 • ustalenie celów badania,
 • opracowanie kwestionariusza badawczego,
 • przygotowanie akcji promocyjnej,
 • przeprowadzenie badania (badania ankietowe, wywiady bezpośrednie, badania on-line),
 • przygotowanie bazy danych z wyników badania,
 • opracowanie raportu końcowego oraz rekomendacji.
Zadzwoń do nas Napisz