Badania motywacji pracowników.

Zaangażowanie pracowników.

Tematyka zaangażowania pracowników stanowi rozszerzenie problematyki satysfakcji, która choć ma istotny wpływ na poziom zaangażowania, lecz stanowi jedynie część czynników na niego wpływających.

Wysoki poziom zaangażowania przekłada się przede wszystkim na podniesienie liczby inicjatyw podejmowanych przez pracowników. Jest to istotne zwłaszcza w przedsiębiorstwach bazujących na wszelkiego rodzaju działaniach innowacyjnych i kreatywnych.

Zaangażowani pracownicy zdecydowanie częściej szukać będą nowych rozwiązań istniejących problemów, będą także aktywnie budować sukces organizacji, której są członkami.

Na poziom zaangażowania pracowników wpływa wiele czynników zawierających się w głównych obszarach rzeczywistości organizacyjnej, dlatego realizowany przez nas pomiar, obejmuje swoim zakresem wszystkie kluczowe obszary, takie jak:

  • Obowiązki (zakres, zadowolenie z pracy);
  • Wynagrodzenie (finansowe i pozafinansowe);
  • Komunikacja;
  • Możliwości rozwoju;
  • Stosunki interpersonalne;
  • Stosunki z przełożonymi;
  • Związanie z organizacją.
Badania motywacji pracowników

Pomiar ocen elementów składających się na wskazane powyżej obszary zadowolenia i motywacji, jest dokonywany z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego narzędzia badawczego w postaci standaryzowanego kwestionariusza. Każde badanie wykonywane przez naszą firmę odbywa się z wykorzystaniem narzędzia dostosowanego o klienta, co przekłada się na otrzymanie rzetelnych wyników, odzwierciedlających faktyczną sytuację w organizacji.

Zadowolenie pracowników .

Efekt pomiaru zostanie przedstawiony w postaci raportu, zawierającego opracowane wyniki badani oraz ich interpretacje. Analiza zebranego materiału obejmuje jego statystyczne opracowanie oraz stworzenie serii wskaźników odzwierciedlających zaangażowanie pracowników w poszczególnych obszarach. Prezentacja wyników badań w postaci tabelaryczno-graficznej może wg potrzeb firmy zlecającej uwzględniać szereg czynników jak np. stanowisko, dział funkcjonalny czy podległość wobec konkretnego menagera. Podział taki pozwoli na precyzyjne określenie zarówno czynników wpływających na obecny poziom zaangażowania pracowników, jak i konkretną grupę w której występują obszary problemowe.

Stworzony na podstawie wyników raport, zawiera także szereg wniosków i rekomendacji, pozwalających na zwiększenie zaangażowania pracowników. Do ich stworzenia wykorzystane zostaną także informacje pozyskane bezpośrednio od organizacji zlecającej, co zagwarantuje ich pełne dopasowanie do charakterystyki badanego podmiotu.

Badania motywacji pracowników
Zadzwoń do nas Napisz