eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badanie potrzeb szkoleniowych

Celem badania potrzeb szkoleniowych wśród pracowników, jest identyfikacja luk kompetencyjnych. Poprawnie przeprowadzona diagnoza tych obszarów jest w znacznym stopniu pomocna przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju zatrudnionych w organizacji zasobów ludzkich oraz pomaga zidentyfikować obszary problemowe, które wymagają uwagi ze strony kierownictwa. Diagnoza skupia się na porównaniu stanu obecnego ze stanem pożądanym oraz pomiarze efektywności zastosowanych działań.
 
Badanie może zostać przeprowadzone wśród wszystkich zatrudnianych pracowników, lub poszczególnych grup np. managerów lub konkretnych stanowisk pracy.
 
Wybór metody badawczej uzależniony jest głównie od wielkości próby badawczej, jednak w każdym przypadku, badaniu poddawani są zarówno pracownicy jak i przełożeni. Pozwala to na pozyskanie informacji z rożnych perspektyw, co przekłada się na obiektywizację wyników badania. Realizacja badania może być oparta na metodach ilościowych oraz jakościowych. Metody te mogą także zostać wykorzystane jednocześnie w celu pogłębienia informacji uzyskanych dzięki jednej metodzie.
 
Budowa narzędzi badawczych jest dostosowana do profilu organizacji zlecającej, co pozwala na uzyskanie odpowiedzi na konkretne potrzeby i zapobiega uzyskani wyników o wysokim poziomie ogólności, które są oderwane od realnych potrzeb.
 
Efektem badania potrzeb szkoleniowych jest raport zawierający opracowane i zinterpretowane wyniki badania zaprezentowane w formie zarówno opisowej jak i tabelaryczno-graficznej. W raporcie końcowym zawarte są także wnioski i rekomendacje odnoszące się do działań i kierunków szkoleniowych, które wymagają podjęcia.
 
Zalecane jest także przeprowadzenia badania efektywności i skuteczności podjętych działań szkoleniowych w celu określenia stopnia ich przełożenia na faktyczny wzrost kompetencji pracowników.
Zadzwoń do nas Napisz