Badania znajomości
i wizerunku pracodawcy.

Badanie wizerunku pracodawcy.

Wizerunek silnej marki pracodawcy przynosi wiele wymiernych korzyści. Obecne otoczenie biznesu, jest coraz bardziej narażone na gwałtowne zmiany, w szczególności w ujęciu demograficznym. Zmieniająca się na naszych oczach gospodarka oraz wzrost konkurencyjności na rynku sprawia, że budowa wizerunku i zrównoważonego employer brandingu pełni coraz istotniejszą rolę. Pracownicy każdej organizacji są ambasadorami przedsiębiorstwa, budując pozytywny lub negatywny wizerunek firmy. Brak zdefiniowanej strategii wizerunkowej marki pracodawcy może, więc przysporzyć więcej problemów niż inne elementy budowy marki. W szczególności, gdy efektem finalnym, jest brak zaangażowania się pracowników w pracę, zrzucania zadań na innych czy skłonność do nierobienia niczego ponad zakres powierzonych obowiązków na stanowisku pracy.

Wpływ znajomości pracodawcy na rozwój marki.

Na stworzenie marki pracodawcy składa się wiele elementów. W szczególności istotnym jest, aby dla potencjalnych kandydatów pracodawca był potencjalnie znany. Podstawą świadomego kształtowania marki, jest wysoki współczynnik znajomości organizacji, który najlepiej, aby był wyższy niż 80%.

O ile społecznie rozpoznawanie marki nie pełni najważniejszej roli, jednakże rozpoznawalność w branży i regionie pełni kluczową rolę. Korzystniejsze postrzeganie na tle konkurencji to następny element budowy wizerunek przedsiębiorstwa. Istotnym błędem często popełnianym, jest brak określenia grup odniesienia dla oceny wizerunku marki przedsiębiorstwa. Skutkującym, że mimo otrzymania dobrej oceny przez potencjalnego kandydata do pracy, wybiera on konkurencyjną firmę. Dlatego tak ważne jest trafne wykorzystanie narzędzia, do jakich należy Badanie znajomości i wizerunku pracodawcy. Oczywiście sama znajomość i postrzeganie wizerunku pracodawcy to tylko wstęp do kształtowania świadomego wizerunku marki. Dlatego, że kolejnym krokiem powinno być określenie wartości marki. Jako czynnik wyrażający w sposób mierzalny między innymi w uśrednionym koszcie procesu rekrutacji pracownika, przekładając się na oszczędności przedsiębiorstwa.

Badania znajomości i wizerunku pracodawcy

A zwłaszcza przekładając się na lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Budując a następnie badając wizerunek należy uwzględnić, że nie jest on wartością stałą. Zmieniając swoją wypracowaną wartość w zależności od zmian w polityce zarządzania personelem przedsiębiorstwa, kończąc na działania podejmowanych przez konkurencyjne podmioty. Badania znajomości i wizerunku marki pracodawcy obrazuje ocenę firmy przez kandydatów z kreowanym wizerunkiem w przedsiębiorstwie. Wytworzony feedback ze strony kandydatów oraz innych interesariuszy otaczającego środowiska pozwala na opracowanie lub optymalizację wybranej strategii budowy wizerunku pracodawcy. Dzięki czemu dostosowując się do panujących aktualnie warunków oraz aktualnych potrzeb, zarówno klientów, jak i pracowników. Dlatego w ramach przeprowadzania badania znajomości i wizerunku pracodawcy, głównymi celami badawczymi są zmiana obecnego wizerunku pracodawcy lub ewaluacja wykonywanych działań.

W jaki sposób prowadzimy badania.

Badanie znajomości i wizerunku pracodawcy umożliwia uzyskanie informacji zwrotnych odnośnie:

 • Oceny pracodawcy w ujęciu działające konkurencji, zarówno w branży i regionie;
 • Poziom świadomości marki pracodawcy wśród kandydatów aplikujących do pracy;
 • Motywy oraz czynniki skłaniające do przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy;
 • Czynniki odróżniające pracodawcę od innych podmiotów na rynku (rozumiane, jako przewaga konkurencyjna);
 • Źródła pozyskiwanych informacji na temat pracodawcy;
 • Skojarzenia z wizerunkiem marki;
 • Silne i słabe strony budowanego wizerunku przedsiębiorstwa;
 • Aspekty związane z przedsiębiorstwem istotne dla kandydata podczas rekrutacji;
 • Możliwość promowania przedsiębiorstwa przez pracownika i utożsamianie się go z firmą zarówno zawodowo jak i w życiu prywatnym (polecanie pracodawcy);
 • Możliwe formy pozyskania określonych typów pracowników istotnych dla rozwoju organizacji;
 • Oceny obecnych działań z zakresu budowy wizerunku pracodawcy i możliwe kroki do podjęcia w celu optymalizacji powyższego procesu.

Przeprowadzenie badania znajomości i wizerunku pracodawcy pozwala określić w mierzalny sposób niezbędne działania komunikacyjne oraz strategię budowy wizerunku pracodawcy, aby przyniosły one pożądany efekt.

Badania znajomości i wizerunku pracodawcy

Badania wizerunkowe.

Badania wizerunkowe można przeprowadzić samemu lub zaufać doświadczonym ekspertom, którzy w sposób profesjonalny przygotują narzędzie badawcze. Do najbardziej wartościowego podejścia ze względu na budowę wizerunku należy regularne kierowanie prostych pytań do najbliższego otoczenia organizacji, w szczególności pracowników. W ujęciu bardziej rozbudowanego podejścia przeprowadzane są badania ilościowe oraz jakościowe, szczególnie badania ilościowe w formie ankietyzacji. Dlatego najważniejszym etapem, jest skonstruowanie metodologii badania w jak najbardziej optymalny sposób, ponieważ cena jest w większości uzależniona od wielkości próby i jej specyfiki. Kolejnym kluczowym etapem, jest profesjonalna segmentacja bazy badanych osób, kładąc szczególny nacisk na dobór pożądanej grupy na rynku pracy, mogącej rzetelnie zweryfikować założenia badanego wizerunku pracodawcy.

Wartym zaznaczenia, jest także poprawnie skonstruowany kwestionariusz narzędzia badawczego. Niepoprawnie opracowany kwestionariusz, może bowiem zafałszować poprawność odpowiedzi. A w konsekwencji zmienić wyniki badania znajomości i wizerunku pracodawcy. Przeprowadzenie badania jakościowego wizerunku pracodawcy może pozwolić na zbudowanie szerszego obrazu sytuacji badawczej. Badanie jakościowe może pozwolić m.in. opracować nowe formy komunikacji z interesariuszami; ustalić zestaw pojęć, które SA wykorzystywane przez kandydatów do pracy w celu lepszego dopasowania opisu marki pracodawcy. W ramach ujęcia jakościowego badania wyróżniamy:

Indywidualne wywiady pogłębione, tzw. IDI;
Badanie grup fokusowych.

Najczęściej zadawane pytania.

Czy wizerunek pracodawcy jest kompatybilny z potrzebami pracowników?
Tak, jak najbardziej tak, ponieważ pozytywny wizerunku firmy może dać szereg wymiernych korzyści. Tak naprawdę przekłada się on na dobrostan kadry oraz większe zaufanie ze strony otoczenia. W długofalowych działaniach może mieć przekład na atrakcyjniejsze źródła pozyskiwania kapitału, a dodatkowo na lepsze wyniki finansowe.
 
Czy warto poprawić wizerunek pracodawcy wewnątrz przedsiębiorstwa?

Oczywiście, jest to bardzo istotne i pozwala przedsiębiorstwie na: 

 • Zwiększenie zadowolenia i zaangażowania pracowników,
 • Stworzenie atrakcyjnych warunków pracy,
 • Zwiększenie możliwość samorealizacji i rozwoju pracowników, 
 • Zmniejszeniu rotacji kadry, 
 • Ograniczeniu kosztów związanych z koniecznością prowadzenia dodatkowych rekrutacji.
Jakie aspekty warto wziąć pod uwagę przy budowaniu wizerunku pracodawcy?
 • Analiza komunikacji zewnętrznej,
 • Badanie konkurencji, 
 • Określenie grupy docelowej,
 • Badanie zaangażowania pracowników,
 • Wywiady z nowymi pracownikami,
 • Wypracowanie EVP,
 • Przeprowadzenie exit interview.
 
Zadzwoń do nas Napisz