LIP
27

Badanie ewaluacyjne dla Rządowego Centrum Legislacji

Biostat

 

Rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne zlecone przez Rządowe Centrum Legislacji. Dotyczy ono projektu "Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej".

RCL to instytucja, którą wyodrębniono ze struktury Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2000 r. Do jej zadań należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Celem glównym projektu "Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej" było podniesienie jakości stanowionego prawa poprzez organizację specjalistycznych szkoleń w zakresie praktycznych aspektów stanowienia prawa oraz usprawnienie mechanizmów koordynacyjnych rządowego procesu legislacyjnego. Głównym celem prowadzonej przez nas ewaluacji ex-post jest natomiast ocena jakości, skuteczności, trafności oraz trwałości udzielonego w ramach projektu wsparcia jego uczestnikom i uczestniczkom w szczególności na ile realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia, jakości stanowionego prawa oraz usprawniła mechanizmy koordynacyjne rządowego procesu legislacyjnego.

 

 

Zobacz także .