CZE
11

Ocena Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego PARP

Biostat

W ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziliśmy badanie ewaluacyjne innowacyjnego Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego. Narzędzie opracowano w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”.

NKL ma kompleksowy charakter i pozwala na dokonywanie pomiaru w wielu aspektach, a dołączone do niego funkcjonalności ułatwiają użytkownikom interpretację oraz prezentację danych wyjściowych i wykorzystanie ich jako bazy do planowania konkretnych działań przedsiębiorstwa.

Eksperci uczestniczący w panelu analizującym poszczególne składowe narzędzia wyszczególnili kilka aspektów, których modyfikacja może przyczynić się do zwiększenia łatwości korzystania z tego rozwiązania. Wśród tych usprawnień znalazły się kwestie związane ze zwiększeniem skuteczności i obiektywności prowadzonych pomiarów poprzez uszczegółowienie stosowanych definicji i wzbogacenie ich o stosowne wytyczne. Eksperci zwrócili również uwagę na wygodę i prostotę użytkowania narzędzia, która ich zdaniem ma kluczowe znaczenie dla wzbudzenia zainteresowania grupy docelowej. W tym zakresie zaproponowano uzupełnienie instrukcji narzędzia o informacje wykraczające poza NKL, lecz dające użytkownikom możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu HR.

Za kwestię kluczową dla powodzenia Projektu, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, eksperci uznali promocję narzędzia i przekonanie grupy docelowej (firmy różnej wielkości) do jego stosowania poprzez poprawę jego ergonomii.

Zobacz także .