LIP
13

Kilkuetapowy projekt badawczy dla LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu projektu badawczego realizowanego na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina Św. Anny. Projekt składał się z kilku etapów dotyczących diagnozy i analizy obszaru Stowarzyszenia w trzech płaszczyznach a także z ewaluacji ex-post wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania LGD. Zadania te realizowaliśmy w I połowie 2015 r.

Celem pierwszego etapu badań było dokonanie diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru LGD. W ramach tego etapu dokonana została charakterystyka obszaru, opracowano również wykaz kluczowych zmian dokonanych na terenie Krainy św. Anny.

Celem drugiego etapu badań było przeprowadzenie analizy potrzeb grup docelowych (za pomocą badania telefonicznego wspomaganego komputerowo), weryfikacja potencjału w zakresie rozwoju obszaru Stowarzyszenia (w tym przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych), identyfikacja potrzeb rozwojowych w poszczególnych gminach przynależnych do Stowarzyszenia.

W trzecim etapie opracowano i przedstawiono rekomendacje odnośnie kierunków i możliwości rozwoju badanego obszaru w przyszłości, wskazano również potencjał LGD.

Ponadto przeprowadzono badanie ewaluacyjne ex-post dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. W jej ramach dokonano analizy aktualnego stanu realizacji LSR (stopień osiągnięcia wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, wykonanie budżetu, celów ogólnych i przedsięwzięć) oraz zbadano efektywność funkcjonowania LGD w zakresie rozpowszechniania założeń LSR.

W związku z realizacją całego projektu badawczego przeprowadziliśmy:

Wśród sformułowanych przez nas zespół, na podstawie wniosków z badania, rekomendacji, należy wyróżnić:

Zobacz także .
Biostat