LUT
06

Politechnika XXI wieku - zakończenie badania dla Politechniki Krakowskiej

Biostat

Informujemy, że zakończyliśmy jedno z najdłuższych badań, jakie mieliśmy przyjemność realizować. Chodzi o dwuetapową ewaluację projektu pn. "Politechnika XXI wieku - program rozwojowy Politechniki Krakowskiej - najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów". Sam projekt rozpoczął się w 2010 r. a zakończy w pierwszym kwartale 2015 r., natomiast nasze badanie trwało od 2011 do 2014 r.

Celem głównym projektu "Politechnika XXI wieku" było wzmocnienie potencjału rozwojowego Politechniki Krakowskiej poprzez podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Ofertę skierowano do kadry naukowej i dydaktycznej, doktorantów i studentów. Liczba beneficjentów ostatecznych wyniosła ponad 5 tys. osób, z czego większość stanowili studenci. Wśród podejmowanych działań znalazły się wyjazdy studyjne, staże naukowe, specjalistyczne kursy i szkolenia, rozwój metod kształcenia na odległość.

Na podstawie przeprowadzonych w dwóch etapach badań ankietowych stwierdziliśmy, że nastąpiła poprawa sytuacji doktorantów i młodych doktorów. Pozytywnie został oceniony m.in. wpływ wsparcia stypendialnego dla pracowników naukowych na wyrównanie szans dostępu do badań naukowych, wpływ wsparcia stypendialnego dla pracowników naukowych na zwiększenie intensywności badań naukowych i rozwoju badań interdyscyplinarnych, wpływ wsparcia stypendialnego dla pracowników naukowych na wzrost motywacji do pozostania na uczelni. Wzrósł też dostęp pracowników naukowych PK do szkoleń i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych/badawczych do prawie 30% wzrósł odsetek badanych, którzy wzięli udział w tego typu wyjazdach).

Studenci pozytywnie oceniali szczególnie kursy e-learningowe oferowane w projekcie. Zdecydowana większość z nich uważała, że korzystnie z takiego kursu oferowanego przez uczelnię pomaga w usystematyzowaniu wiedzy zdobytej w trakcie tradycyjnych zajęć. Pojawiły się opinie, że takie kursy powinny być wydłużone.

W ciągu kilku lat, jakie dzieliły pierwszą i drugą fazę badania nieznacznie spadła ocena zapotrzebowania na rynku pracy na specjalistów z wykształceniem zgodnym z wybranym kierunkiem/specjalnością i atrakcyjność tych studentów na rynku pracy. Jednak równocześnie w ocenie powtórnej średnio 80% studentów zauważało lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej Politechniki Krakowskiej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Średnio 67% studentów wybrałoby ponownie dany kierunek studiów/specjalność. Średnio, dobrze bądź bardzo dobrze oceniano bazę dydaktyczną Politechniki. Jednocześnie prawie wszyscy studenci zauważali potrzebę ulepszania bazy dydaktycznej, co wiąże się z opiniami na temat zwiększenia liczby zajęć praktycznych. Najważniejsze w tym obszarze są inwestycje w doposażenie laboratoriów (średnia ocena 4,6 w skali 5-stopniowej).

Nasze badanie wykazało, że udało się osiągnąć zakładane wskaźniki. Gratulujemy Politechnice Krakowskiej umiejętnej realizacji projektu, życzymy także dalszych sukcesów, zwłaszcza w tych dziedzinach, które wymagają jeszcze pracy.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie Politechniki Krakowskiej.

Zobacz także .