STY
29

Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny

Biostat

Od października do grudnia 2014 r. przeprowadzaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące projektu pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny”, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i skierowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

O opinie na temat projektu zapytaliśmy stypendystów, ich rodziców, dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych oraz pracowników WUP (członków zespołu projektowego i wdrażającego), zapoznaliśmy się też z dokumentacją.

Program stypendialny "Zachdniopomorskie talenty" został przewidziany na lata 2013-2015. Odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).

Z przyjemnością informujemy, że ten system stypendialny stanowi skuteczne rozwiązanie i jest właściwą odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie realizacji zadania wsparcia edukacji w regionie.

Do  najważniejszych ustaleń naszych analityków należy zaliczyć następujące:

 • Realizowany program stypendialny jest właściwą odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie realizacji zadania wsparcia edukacji w regionie oraz przyczynia się do podnoszenia jakości i poziomu wykształcenia społeczeństwa w województwie zachodniopomorskim.
 • W ramach Projektu zostały stworzone skuteczne rozwiązania i sposoby radzenia sobie z występującymi barierami edukacyjnymi oraz eliminowania potencjalnych ich źródeł.
 • Beneficjenci w większości przeznaczali środki stypendialne na zakup sprzętu komputerowego, dostęp do Internetu, książki, pomoce naukowe, korepetycje, płatne kursy i zajęcia pozalekcyjne oraz wyjazdy edukacyjne.
 • Efekt dopasowania się uczniów do rynku pracy, za pomocą nabycia większej ilości umiejętności praktycznych, może zostać osiągnięty dzięki zwiększeniu za pomocą Projektu motywacji do nauki konkretnych przedmiotów i dziedzin.
 • Udział w Projekcie znacznie wpłynął na podwyższenie samooceny osób objętych wsparciem, które przed uczestnictwem w Projekcie wykazywały niską samoocenę oraz sprawił, że poczuły się one docenione za swoje osiągnięcia, a otrzymane stypendium wiązało się ze swego rodzaju prestiżem.
 • Uczniowie, otrzymujący stypendia wpływają na podniesienie się prestiżu placówki edukacyjnej, do której uczęszczają. Uczestnictwo w programie stypendialnym, poza bezpośrednim przełożeniem na prestiż szkół wzmaga również ich potencjał do jego wzmacniania w przyszłości.
 • Wyniki badania wskazują, że stypendium ma pozytywny wpływ na zaangażowanie i motywację uczniów, którzy w nim nie uczestniczyli. Należy jednak zaznaczyć, że duży wpływ na motywacyjną rolę programu mają kwestie środowiskowe. Motywacja związana z programem jest niższa w przypadku uczniów wywodzących się z placówek w których występuje duża koncentracja dzieci pochodzących z dobrze sytuowanych rodzin.
 • Zaangażowanie stypendystów w zgłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz technicznych wzrosło i można je uznać za trwały efekt programu.
 • Najwięcej stypendystów pochodziło z powiatu gryfickiego, powiatu miasta Szczecin oraz powiatu drawskiego.
 • Głównymi barierami w zakresie realizacji programów stypendialnych w województwie zachodniopomorskim są bariery systemowe, skupione w obrębie procesu rekrutacji oraz sprawozdawczości. Wśród utrudnień wskazano też konieczność utrzymywania przez cały czas uczestnictwa w programie wysokich wyników w nauce, co może skutkować wzmożonym stresem wśród beneficjentów.
 • Problem związany z trudnymi warunkami społeczno - demograficznymi, na który odpowiada ewaluowany Projekt stanowi istotną barię utrudniającą młodzieży uzdolnionej rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań.

Więcej informacji na temat samego programu znaleźć można na stronie internetowej WUP w Szczecinie.

Zobacz także .