Badania elastyczności cenowej
Wszytko co potrzebujesz

Badania elastyczności cenowej

W badaniach elastyczności cenowej w firmie Biostat stosowane są zwłaszcza takie metody jak:

PSM

Price Sensitivity Meter
Analiza wrażliwości cenowe

DPA

Direct Price Acceptance Drabina cen, Metoda Gabora&Grangera

BPTO

Brand Price Trade-Off

PSM
Price Sensitivity Meter
Analiza wrażliwości cenowej

Metoda pozwala określić oczekiwany przez klientów poziom ceny produktu i polega na zadaniu respondentom czterech następujących pytań w odniesieniu do konkretnych produktów:

 • Jaka cena za dany produkt wydaje się niska?
 • Jaka cena za dany produkt wydaje się zbyt niska i może oznaczać jego niską jakość?
 • Jaka cena za dany produkt wydaje się wysoka, lecz akceptowalna?
 • Jaka cena za dany produkt wydaje się zbyt wysoka i nie akceptowalna?

Opiera się na założeniu, że cena produktu stanowi odzwierciedlenie jego jakości. Możliwa do zastosowania badania cen istniejących produktów oraz produktów innowacyjnych. Pomaga w pozycjonowaniu produktu i doborze strategii marketingowej w odniesieniu do oczekiwanej przez klientów ceny. Nie pozwala przewidzieć przyszłych zachowań konsumentów w związku z dokonaniem zmiany ceny.

DPA
Direct Price Acceptance
Drabina cen, Metoda Gabora & Grangera

Polega na zadawaniu konsumentom pytań o prawdopodobieństwo zakupu wybranego produktu przy określonych wariantach cenowych. W przypadku pozytywnej oceny prawdopodobieństwa zakupu produktu przy określonym wariancie cenowym – konsumentom zadawane są pytania o prawdopodobieństwo zakupu z wykorzystaniem wariantu z wyższą ceną; w przypadku negatywnej oceny – kolejne pytania dotyczą prawdopodobieństwa zakupu z wykorzystaniem wariantów odnoszących się do niższych cen.

 • Stosowana jest do zdiagnozowania określonych wariantów cen produktów
 • Nie pozwala określić przyczyn niechęci dokonania zakupu produktu
 • Umożliwia przewidywanie przyszłych zachowań konsumentów w związku z dokonaniem zmiany ceny

Opiera się na założeniu, że cena produktu stanowi odzwierciedlenie jego jakości. Możliwa do zastosowania badania cen istniejących produktów oraz produktów innowacyjnych. Pomaga w pozycjonowaniu produktu i doborze strategii marketingowej w odniesieniu do oczekiwanej przez klientów ceny. Nie pozwala przewidzieć przyszłych zachowań konsumentów w związku z dokonaniem zmiany ceny.

BPTO
Brand Price Trade-Off

Brand Price Trade-Off to uproszczona wersja badań Conjoint. W badaniach BPTO brane są pod uwagę jedynie takie cechy produktu jak marka i cena. Respondent dokonuje wyboru produktu z listy podobnych produktów różnych marek oraz w różnym zakresie cenowym, przy czym cena badanego produktu jest – na pierwszym etapie badania – najniższa. W kolejnych etapach badania respondentowi przedstawiana jest ta sama lista produktów, z takimi samymi cenami, za wyjątkiem ceny badanego produktu, która wzrasta w odniesieniu do ceny z pierwszego etapu. Badania powtarzane są do momentu, kiedy respondent osiągnie najwyższą cenę lub zrezygnuje z zakupu.

 • Pozwala zmierzyć elastyczność cenową popytu
 • Pozwala zmierzyć poziom lojalności klientów danej marki przy zmianie cen produktu
 • Pozwala określić spodziewane udziały badanej marki w stosunku do innych marek przy różnych wariantach cenowych
 • Pozwala na estymację różnych scenariuszy udziału marki na rynku w sytuacji tzw. „wojny cenowej”

Narzędzia badawcze
stosowane w badaniach elastyczności cenowej

 • CAPI
 • CATI
 • IDI

Wywiady

 • CAWI
 • PAPI

Ankiety

Grupa docelowa
w badaniach elastyczności cenowej

Badanie może zostać wykonane na:

 • próbie stanowiącej odzwierciedlenie najistotniejszych z punktu widzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa - segmentów rynku
 • ogólnej próbie potencjalnych i rzeczywistych klientów w celu określenia/ dookreślenia głównych odbiorców produktów

Najczęściej zadawane pytania.

Kim są respondenci w badaniach elastyczności cenowej?
Badanie może być przeprowadzone zarówno na próbie odzwierciedlającej kluczowe segmenty rynku z punktu widzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa, jak i na ogólnej próbie potencjalnych oraz rzeczywistych klientów w celu określenia głównych odbiorców produktów.
 
Dlaczego warto przeprowadzać badania elastyczności cenowej?
Badania te pomagają w pozycjonowaniu produktu, doborze strategii marketingowej oraz w estymacji reakcji konsumentów na zmiany cen.
 
Jakie są główne założenia w badaniach elastyczności cenowej?
Jednym z kluczowych założeń jest to, że cena produktu może być postrzegana jako odzwierciedlenie jego jakości. Badania te pomagają również w pozycjonowaniu produktu oraz w doborze strategii marketingowej.
 
Zadzwoń do nas Napisz