Badanie rynku psychiatrycznego

Badanie rynku psychiatrycznego Badania rynku

Dla międzynarodowego koncernu medycznego o ugruntowanej pozycji na rynku opieki długoterminowej przeprowadziliśmy badanie analizy rynku psychiatrycznego w Polsce, w ramach oferowanych badań rynku medycznego. Głównym założeniem badawczym było określenie możliwego rozwoju rynku psychiatrycznego w perspektywie najbliższych 10 lat. Swoje zaangażowanie skupiliśmy w stronę rozpoznania potencjalnych barier rozwoju, jak i określenia czynników decydujących o jego przyspieszeniu. Ważnym założeniem było również określenie rozwiązań wartych do naśladowania w psychiatrycznej opiece długoterminowej.

 

W celu zrealizowania badania oparliśmy swoją metodykę działania na analizie Desk Research. Wśród źródeł danych znalazły się:

 • Dane zawarte w rejestrach medycznych;
 • Struktura państwowego lecznictwa psychiatrycznego;
 • Epidemiologia chorób o podłożu psychiatrycznym, wraz z charakterystyką samobójstw;
 • Raporty branżowe;
 • Aktualne przepisy prawa medycznego mogące wpływać na rozwój rynku psychiatrycznego;
 • Dane dotyczące finansowania lecznictwa psychiatrycznego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem poszczególnych podmiotów medycznych oraz wybranych jednostek chorobowych;
 • Analiza prywatnego rynku psychiatrycznego;
 • Ogólnodostępne dane zastane z baz Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Raporty Najwyższej Izby Kontroli w zakresie warunków pobytowych i dostępnej infrastruktury w państwowych placówkach psychiatrycznych;
 • Dane ośrodków medycznych;
 • Dane uzyskane na podstawie przeprowadzonych już badań rynkowych w sektorze medycznym.

 

W przeprowadzonym badaniu osiągnięto zakładane cele badawcze, co pozwoliło dokonać analizy perspektyw rozwoju rynku psychiatrycznego. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić pozytywne perspektywy rozwoju rynku długoterminowej opieki psychiatrycznej w ujęciu badanych lat. Rynek psychiatryczny w najbliższych latach nie powinien być zaburzony.

 

Osiągnięto podczas badania następujące wnioski badawcze:

 • Szacuje się, że 4,5 mln Polaków jest poza systemem państwowego lecznictwa psychiatrycznego, posiadając co najmniej jedno zaburzenie o podłożu psychicznym;
 • Występowanie duże liczby zaburzeń o podłożu depresji wśród osób młodych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 • Nierównomierna sieć szpitali o profilu psychiatrycznym względem epidemiologii zaburzeń psychicznych, skutkuje problemami w zakresie dostępności specjalistycznej opieki;
 • Niskie nakłady oraz niewystarczający ich wzrost, skutkujący niską dostępnością do ośrodków specjalistycznych;
 • Niska wycena świadczeń psychiatrycznych wpływa negatywnie na możliwość leczenia wybranych chorób psychicznych oraz utrudnienia w dostępności zakładów o profilu pielęgnacyjno – opiekuńczym i opiekuńczo – leczniczym;
 • Brak prywatnych ośrodków psychiatrycznych zajmujących się leczeniem chorób psychicznych. Obecnie prywatne ośrodki medyczne skupiają swoją uwagę głównie na leczeniu uzależnień.

 

Przeprowadzone badanie rynku psychiatrycznego w zakresie długoterminowej opieki pozwoliło na określenie właściwych kierunków rozwoju dla naszego klienta. Otrzymana synteza wyników uwidoczniła duże potrzeby opieki psychiatrycznej dla dzieci oraz poszczególnych chorób psychicznych wśród dorosłych. Dokonanie analizy warunków pobytu w placówkach medycznych oraz dostępnej infrastruktury w nich pozwoliło ocenić obecną na rynku konkurencję oraz określić strategię rozwoju na rynku.

market research desk research badanie rynku branża farmaceutyczna rynek psychiatryczny opracowanie strategii
Zadzwoń do nas Napisz