Badania elastyczności cenowej
Wszytko co potrzebujesz

Badania elastyczności cenowej

W badaniach elastyczności cenowej w firmie Biostat stosowane są zwłaszcza takie metody jak:

PSM

Price Sensitivity Meter
Analiza wrażliwości cenowe

DPA

Direct Price Acceptance Drabina cen, Metoda Gabora&Grangera

BPTO

Brand Price Trade-Off

PSM
Price Sensitivity Meter
Analiza wrażliwości cenowej

Metoda pozwala określić oczekiwany przez klientów poziom ceny produktu i polega na zadaniu respondentom czterech następujących pytań w odniesieniu do konkretnych produktów:

 • Jaka cena za dany produkt wydaje się niska?
 • Jaka cena za dany produkt wydaje się zbyt niska i może oznaczać jego niską jakość?
 • Jaka cena za dany produkt wydaje się wysoka, lecz akceptowalna?
 • Jaka cena za dany produkt wydaje się zbyt wysoka i nie akceptowalna?

Opiera się na założeniu, że cena produktu stanowi odzwierciedlenie jego jakości. Możliwa do zastosowania badania cen istniejących produktów oraz produktów innowacyjnych. Pomaga w pozycjonowaniu produktu i doborze strategii marketingowej w odniesieniu do oczekiwanej przez klientów ceny. Nie pozwala przewidzieć przyszłych zachowań konsumentów w związku z dokonaniem zmiany ceny.

DPA
Direct Price Acceptance
Drabina cen, Metoda Gabora & Grangera

Polega na zadawaniu konsumentom pytań o prawdopodobieństwo zakupu wybranego produktu przy określonych wariantach cenowych. W przypadku pozytywnej oceny prawdopodobieństwa zakupu produktu przy określonym wariancie cenowym – konsumentom zadawane są pytania o prawdopodobieństwo zakupu z wykorzystaniem wariantu z wyższą ceną; w przypadku negatywnej oceny – kolejne pytania dotyczą prawdopodobieństwa zakupu z wykorzystaniem wariantów odnoszących się do niższych cen.

 • Stosowana jest do zdiagnozowania określonych wariantów cen produktów
 • Nie pozwala określić przyczyn niechęci dokonania zakupu produktu
 • Umożliwia przewidywanie przyszłych zachowań konsumentów w związku z dokonaniem zmiany ceny

Opiera się na założeniu, że cena produktu stanowi odzwierciedlenie jego jakości. Możliwa do zastosowania badania cen istniejących produktów oraz produktów innowacyjnych. Pomaga w pozycjonowaniu produktu i doborze strategii marketingowej w odniesieniu do oczekiwanej przez klientów ceny. Nie pozwala przewidzieć przyszłych zachowań konsumentów w związku z dokonaniem zmiany ceny.

BPTO
Brand Price Trade-Off

Brand Price Trade-Off to uproszczona wersja badań Conjoint. W badaniach BPTO brane są pod uwagę jedynie takie cechy produktu jak marka i cena. Respondent dokonuje wyboru produktu z listy podobnych produktów różnych marek oraz w różnym zakresie cenowym, przy czym cena badanego produktu jest – na pierwszym etapie badania – najniższa. W kolejnych etapach badania respondentowi przedstawiana jest ta sama lista produktów, z takimi samymi cenami, za wyjątkiem ceny badanego produktu, która wzrasta w odniesieniu do ceny z pierwszego etapu. Badania powtarzane są do momentu, kiedy respondent osiągnie najwyższą cenę lub zrezygnuje z zakupu.

 • Pozwala zmierzyć elastyczność cenową popytu
 • Pozwala zmierzyć poziom lojalności klientów danej marki przy zmianie cen produktu
 • Pozwala określić spodziewane udziały badanej marki w stosunku do innych marek przy różnych wariantach cenowych
 • Pozwala na estymację różnych scenariuszy udziału marki na rynku w sytuacji tzw. „wojny cenowej”

Narzędzia badawcze
stosowane w badaniach elastyczności cenowej

 • CAPI
 • CATI
 • IDI

Wywiady

 • CAWI
 • PAPI

Ankiety

Grupa docelowa
w badaniach elastyczności cenowej

Badanie może zostać wykonane na:

 • próbie stanowiącej odzwierciedlenie najistotniejszych z punktu widzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa - segmentów rynku
 • ogólnej próbie potencjalnych i rzeczywistych klientów w celu określenia/ dookreślenia głównych odbiorców produktów

Najczęściej zadawane pytania.

Czym charakteryzują badania ankietowe?
PAPI, czyli ankieta papierowa. Stosowana jest w większości przypadkach na małej próbie badawczej, np. na pracowniach małego lub średniego przedsiębiorstwa, gdzie wyniki można szybko zebrać i zweryfikować. Jednak coraz częściej odchodzi się od ankiet „na papierze”, na rzecz tych przeprowadzanych za pośrednictwem urządzenia mobilnego.  
 
CAWI, to nic innego jak ankieta, do której przeprowadzenia potrzebne jest urządzenie mobile z internetem. Respondenci otrzymują ankiety często za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której znajduje się link z ankietą. Może być ona anonimowa lub posiadać metryczkę. 
 

 

Czym charakteryzują się ankiety telefoniczne?
CATI, to wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo, w którym ankieter podczas wywiadu telefonicznego zadaje respondentowi wcześniej określone pytania. Odpowiedzi wpisywane są do odpowiedniego pliku i na bieżąco kontrolowane przez ankietera. 
 
CAPI, polega na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy pomocy urządzenia mobilnego, do którego nie bieżąco wprowadzane są odpowiedzi. Kwestionariusz znajduje się na urządzeniu mobilnym. 
 

 

Czy indywidualne wywiady grupowe (IDI), generują więcej zalet, czy wad?
Naszym zdaniem indywidualne wywiady grupowe, są świetnym rozwiązaniem, kiedy kluczowym aspektem badania jest uzyskanie jak najdokładniejszych, obszernych oraz profesjonalnych odpowiedzi. Poprzez przeprowadzenie indywidualnych badań grupowych, ankieterzy mogą na bieżąco reagować na odpowiedzi respondentów. 
 
Kolejnym aspektem, który postawia wywiady IDI w bardzo wysokiej pozycji to, że podczas badania uczestnicy nie wpływają na siebie nawzajem, dzięki temu uzyskane odpowiedzi są bardziej szczere. 
 
Czy grupa docelowa dobierana jest indywidualnie do każdego badania?

Tak. Nasi badacza wnikliwie analizują całą tematykę badania, problem badawczy oraz jakich wyników oczekuje klient. Na podstawie wielu zmiennych w zależności od badania, specjaliści wysyłają ankiety lub przeprowadzają wywiady z respondentami dobranymi bezpośrednio pod to badanie. 

Zadzwoń do nas Napisz