Badanie strategii marketingowej Badania marketingowe

Dla naszego klienta, będącego reprezentantem instytucji publicznej przeprowadziliśmy badanie rynku z opracowaniem strategii marketingowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Naszym celem było określenie kierunków działań oraz sposobu zrealizowania zakładanej strategii. Istotnym było również zaplanowanie jej monitoringu oraz możliwości korygowania podjętych działań. 

Stworzenie strategii marketingowej zostało poprzedzone badaniami rynku, do której zastosowano metody jakościowe, wykorzystując głównie analizę desk research. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie audytu marketingowego firmy klienta, analizy konkurencji na rynku, a finalnie określenie misji i celów przedsiębiorstwa oraz jej docelowego rynku. Ważnym było również dokonanie analizy zachowań działających na konsumentów.

 

Przeprowadzony audyt marketingowy miał za zadanie:

 • Ocenić spójność misji oraz wizji z rzeczywistymi potrzebami rynku;
 • Dokonać analizy stanu obecnego;
 • Ocenić dotychczasowe działania marketingowe;
 • Dokonać analizy sytuacji demograficzne i rynku pracy.

 

Przeprowadzone badanie objęło analizę stanu faktycznego w obszarach odpowiedzialności klienta, w szczególności w zakresie edukacji, ochrony środowiska, opieki zdrowotne, bezpieczeństwa publicznego, pomoc społecznej, sportu i kultury, infrastruktury, transportu, gospodarki przestrzennej oraz wsparcia dla przedsiębiorców.

 

Przy ścisłej współpracy z naszym klientem bilans strategiczny został poszerzony o analizę SWOT, składającą się z trzech głównych etapów: 

ETAP I. Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń jednostek samorządu terytorialnego;

ETAP II. Ustalenie wag zidentyfikowanym czynnikom z punktu widzenia ich wpływu na rozwój jednostek samorządu terytorialnego;

ETAP III. Stworzenie macierzy strategii marketingowej oraz wybór najlepszej strategii dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Budując ramy polityki rozwoju, istotnym aspektem było określenie wizji i misji jednostek samorządu terytorialnego. Wizja ta musiała określać pożądany stan dla instytucji, terytorium lub społeczności w ujęciu długofalowym. Powinna więc ona odpowiadać na pytania:

 • Jak będzie wyglądać rzeczywistość za kilka lat?
 • Jak powinna funkcjonować lokalna społeczność?

 

Opracowana wizja ma za zadanie służyć strategicznym celom rozwoju wytyczonym na lata do 2020 roku.

Podczas przeprowadzonego badania wytyczono również misję samorządu, wskazując najważniejsze wartości, jakimi powinny się kierować osoby odpowiedzialne za realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego. W tym również za bieżące wdrażanie polityki rozwoju. Należy przy tym pamiętać, że wyznaczona misja to system wartości, którymi musi się kierować jednostka samorządu terytorialnego w celu osiągnięcia określonego stanu wizji.

 

Misja powinna więc odpowiadać na:

 • Czym należy się kierować, dążąc do realizacji wizji?
 • Jaki jest sens działania?

 

Opracowana strategia marketingowa jednostek samorządu terytorialnego zawierała zadania w podziale na poszczególne cele strategiczne:

 • Ochrona środowiska naturalnego, rolnictwa oraz przyrody;
 • Wzmocnienie sektora pozarządowego na obszarze jednostek samorządu terytorialnego;
 • Promocja i ochrona zdrowia, a także rozwój opieki społecznej;
 • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości;
 • Rozwój gospodarczy i infrastruktury, szczególności w zakresie bezpieczeństwa i komunikacji.
Poradnik
marketingowy
Sprawdź Sprawdź
Poradnik Marketingowca
analiza swot desk research badanie rynku analiza konkurencji badanie marketingowe opracowanie strategii
Zadzwoń do nas Napisz