Cele i obszary badawcze

Realizujemy badania rynku pracy w obszarach:
przedsiębiorczości, edukacji, kształcenia zawodowego, bezrobocia.

Oferta specjalna badań rynku pracy!

Cele i obszary badawczePierwszym z etapów realizacji projektów badawczych jest ustalenie głównych i szczegółowych celów (założeń) badania. Ich analiza pozwala na opracowanie indywidualnych kryteriów realizacji projektu, takich jak wskazanie obszarów objętych badaniem czy też zakresu tematycznego. Badania rynku pracy w realizujemy obszarach: bezrobocia, przedsiębiorczości, edukacji i kształcenia zawodowego oraz współpracy z jednostkami administracji publicznej. Szczegółową tematykę badań określoną w ramach poszczególnych obszarów znajdziecie Państwo poniżej:
 • Przedsiębiorczość:
 • Charakterystyka sektora lokalnej przedsiębiorczości.
 • Określenie kondycji przedsiębiorstwa.
 • Prognozowane zachowanie popytu na produkty/usługi.
 • Ocena lokalnego rynku pracy.
 • Badanie pożądanych usług szkoleniowych.
 • Wielkość i rodzaj zatrudnienia w lokalnych przedsiębiorstwach.
 • Zmiany w poziomie zatrudnienia.
 • Identyfikacja podmiotów zagrożonych redukcją zatrudnienia lub likwidacją.
 • Zapotrzebowanie na określonego rodzaju pracowników wśród lokalnych przedsiębiorców. Elastyczność popytu na pracowników.
 • Zapotrzebowanie na określonego rodzaju zawody.
 • Oczekiwania wobec przyszłych i obecnych pracowników.
 • Poszukiwane kompetencje/umiejętności na lokalnym rynku pracy, w tym określenie podstawowych i dodatkowych kwalifikacji oraz predyspozycji.
 • Konstrukcja profilu pożądanego pracownika.
 • Obecność planów inwestycyjnych i ich wpływu na wielkość zatrudnienia.
 • Bezrobocie:
 • Struktura osób bezrobotnych (płeć, wiek, wykształcenie, status społeczny).
 • Charakterystyka posiadanych kwalifikacji zawodowych i własnej przydatności zawodowej.
 • Zainteresowanie wybranymi kierunkami szkoleniowymi.
 • Charakterystyka pożądanej tematyki szkoleniowej oraz ram organizacyjnych.
 • Dotychczasowy udział w szkoleniach osób bezrobotnych.
 • Przyczyny i skutki utraty pracy. Postawa osób bezrobotnych wobec zatrudnienia oraz przyczyny jego niepodjęcia.
 • Określenie rzeczywistej stopy bezrobocia i sporządzenie prognoz na lata następne.
 • Charakterystyka osób bezrobotnych pod względem płci. Szanse, bariery, zagrożenia.
 • Mobilność przestrzenna i zawodowo-edukacyjna osób bezrobotnych.
 • Rozmiar tzw. "szarej strefy".
 • Edukacja i kształcenie zawodowe:
 • Charakterystyka absolwentów szkół z badanego terenu podstawie analizy wybranych roczników.
 • Ocena uzyskanego poziomu przygotowania edukacyjno-zawodowego.
 • Adekwatność pozyskanych umiejętności do trendów panujących na lokalnym rynku pracy.
 • Przydatność zawodowa różnych typów placówek oświatowych z badanego terenu i charakterystyka kierunków kształcenia.
 • Aktywność zawodowa absolwentów (główne determinanty podjęcia pracy) i przyczyny jej nie podejmowania.
 • Udział i zainteresowanie udziałem absolwentów w dodatkowych kursach/szkoleniach podnoszących poziom posiadanych kwalifikacji.
 • Mobilność przestrzenna i zawodowo-edukacyjna absolwentów.
 • Zjawisko tzw. „eurosierot".
 • Lokalny rynek pracy w ocenie absolwentów i dyrekcji szkół.
 • Subiektywna ocena poziomu kształcenia przez dyrekcję szkół z badanego terenu.
 • Rola placówek oświatowych w przygotowaniu zawodowym uczniów oraz absolwentów.
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami rynku pracy:
 • Poziom i ocena współpracy lokalnych instytucji rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy) z przedsiębiorcami.
 • Powiatowy Urząd Pracy w ocenie osób bezrobotnych.
 • Ocena kompetencji, ofert pracy, proponowanych kursów/szkoleń.
 • Znajomość oferty lokalnej instytucji rynku pracy wśród absolwentów szkół. Jej ocena i stopień adekwatności do ukończonych kierunków kształcenia.
 • Współpraca z placówkami oświatowymi, doradztwo zawodowe i pozostałe formy kooperacji.
 • Ocena zgodności i przydatności wdrażanych szkoleń/kursów w odniesieniu do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.
 • Ocena pozostałych działań realizowanych przez instytucje rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy).
 • Szczegółowa analiza ofert pracy proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy pod kątem wszystkich grup biorących udział w badaniu.
Przykład metodologii
 
Wszystkie wskazane powyżej czynniki można skorelować wewnątrz badanego obszaru, jak też poza nim, z innymi obszarami badawczymi i profilem społeczno-demograficznym badanych populacji. W ten sposób otrzymujemy szczegółowy i wielowymiarowy obraz badanego zjawiska.
Zadzwoń do nas Napisz