Badania spoleczne

Badania społeczne Realizujemy badania społeczne zarówno dla jednostek
państwowych jak i sektora komercyjnego.

konsultacje społeczne

Firma BioStat realizuje badania społeczne w zakresie:

 • problematyki społecznej (m.in.: alkoholizm, narkomania, przemoc),
 • badania znajomości miast,
 • badania opinii mieszkańców,
 • badania opinii na temat funkcjonowania instytucji/organów publicznych,
 • badania postaw lokalnej społeczności,
 • konsultacji społecznych.
Realizujemy badania społeczne zarówno dla jednostek państwowych jak i sektora komercyjnego.

Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji, itp., od instytucji i osób, których bezpośrednio lub pośrednio dotkną skutki proponowanych przez administrację działań.

Etapy procesu konsultacji społecznych:

 • informowanie o zamierzenia/planach,
 • prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
 • wymiana opinii,
 • znajdowanie rozwiązań,
 • informowanie o finalnej decyzji.

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie jest Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz m.in. przepisy Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r., Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.

badania opinii mieszkańców
Zadzwoń do nas Napisz