Badania spoleczne

Badania społeczne Realizujemy badania społeczne zarówno dla jednostek
państwowych jak i sektora komercyjnego.

konsultacje społeczne

Firma BioStat realizuje badania społeczne w zakresie:

 • problematyki społecznej (m.in.: alkoholizm, narkomania, przemoc),
 • badania znajomości miast,
 • badania opinii mieszkańców,
 • badania opinii na temat funkcjonowania instytucji/organów publicznych,
 • badania postaw lokalnej społeczności,
 • konsultacji społecznych.
Realizujemy badania społeczne zarówno dla jednostek państwowych jak i sektora komercyjnego.

Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji, itp., od instytucji i osób, których bezpośrednio lub pośrednio dotkną skutki proponowanych przez administrację działań.

Etapy procesu konsultacji społecznych:

 • informowanie o zamierzenia/planach,
 • prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
 • wymiana opinii,
 • znajdowanie rozwiązań,
 • informowanie o finalnej decyzji.

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie jest Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz m.in. przepisy Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r., Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.

badania opinii mieszkańców

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie metody badawcze są najczęściej stosowane w przypadku badań społecznych?

Metody jakościowe, są wykorzystywane, aby zrozumieć dane zjawisko oraz poznać doświadczenia danych osób czy grup społecznych. Warto z nich korzystać, aby znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak: Dlaczego? W jakim celu? Co to znaczy? Co jest istotą?

Z drugiej strony, mamy badania ilościowe, które są stosowane, aby poznać skalę oraz natężenie występowania danego zjawiska lub zachowań wybranej próby badawczej. Powinniśmy je wdrożyć w naszym kwestionariuszu, kiedy chcemy poznać odpowiedzi na pytania takie jak: Jak często? Który? Ile jest osób? Z jaką intensywnością?

Jakie są przykładowe zmienne, które często są brane pod uwagę w badaniach społecznych?
 • Wiek,
 • Płeć,
 • Wykształcenie,
 • Zawód,
 • Klasa społeczna,
 • Miejsce zamieszkania.
Jaki cel powinien przyświecać badaczom podczas tworzenia badań społecznych?

Obserwacja, opis oraz wyjaśnienie — te 3 aspekty są bardzo istotne podczas badań społecznych. Dzięki nim jesteśmy w stanie opracować problemy towarzyszące życiu społecznemu oraz zmiany w ich prawidłowościach.

Jakimi metodami i technikami specjaliści z Biostatu realizują badania?

W zależności od charakteru badania, jego tematyki, problemu badawczego oraz ilości respondentów, nasi badacze przeprowadzają badania społeczne za pośrednictwem takich narzędzi jak:

 • Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe — PAPI,
 • Ankiety on-line - CAWI,
 • Wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo — CAPI,
 • Indywidualne wywiady pogłębione — IDI,
 • Badania telefoniczne — CATI, 
 • Zogniskowane wywiady grupowe — FGI,
 • Analiza desk research.
Zadzwoń do nas Napisz