Jak sprawdzić, czy produkty dostępne pod Twoją marką są rekomendowane przez lekarzy i farmaceutów?

Ze względu na charakter wykonywanej pracy, lekarze i farmaceuci każdego dnia polecają swoim pacjentom określone medykamenty. Badania przeprowadzone na polskich pacjentach dowodzą, że wyraźna większość pacjentów pozyskuje informacje o lekach sprzedawanych na receptę (Rx) właśnie z takiego źródła. Zalecenia z ich strony to obok ceny kluczowe czynniki, które pacjenci pod uwagę przy zakupie leków w aptece.

Rekomendowanie leków przez lekarzy i farmaceutów

Skłonność do polecania leków warunkowana jest różnymi czynnikami. Silnie wiąże się ona m.in. ze znajomością i zaufaniem do dostępnych na rynku marek oraz stosunkiem, jaki żywią do firmowanych nimi produktów środowiska lekarskie i aptekarskie.

Pozyskanie wiedzy co do samej skłonności do polecania medykamentów oraz rekomendowania konkretnych marek leków najlepiej dokonać w oparciu o badania rynku medycznego (Medical Market Research). Badanie tego typu realizuje się na grupach lekarzy, farmaceutów lub użytkowników środków medycznych, co pozwala pozyskać m.in. informacje z zakresu:

  • postrzegania produktów i ich marek przez lekarzy, farmaceutów i personel medyczny
  • opinii lekarzy i farmaceutów co do skuteczności leków poszczególnych marek
  • skłonności do polecania leku (także konkretnej marki leku) przez lekarzy i farmaceutów
  • kryteriów oraz sposobów polecania/rekomendowania leków

Zakres ten, w zależności od dokładnego celu badania, można poszerzyć o dodatkowe aspekty takie jak ocena opakowań środków medycznych, materiałów/haseł reklamowych, urządzeń medycznych, obsługę klienta w aptece/pacjenta w placówce medycznej, efektywności pracy przedstawicieli medycznych, preferencji zakupowych konsumentów/decydentów, skojarzeń z marką, wizerunku/świadomości marki czy efektywności/skuteczności kanałów promocji/dystrybucji.

Metodologia badawcza

Badania rynku medycznego odbywają się zarówno przy wykorzystaniu metod ilościowych, jak i jakościowych. Niezwykle przydatne okazują się w tym zakresie w szczególności:

  • ankiety telefoniczne (CATI) i elektroniczne (CAWI), pozwalające na realizację pomiarów na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich;
  • wywiady fokusowe (FGI) i indywidualne wywiady pogłębione (IDI), dające szansę na rozpoznanie jednostkowych insightów konsumenckich.

Prócz powyższych, w katalogu metod stosowanych w Medical Market Research znajdują się zazwyczaj także badania opinii w autorskim panelu internetowym, wywiady prowadzone z użyciem urządzeń mobilnych (CAPI), tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), badania tajemniczego klienta/pacjenta, telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) oraz analiza danych zastanych (Desk Research). 

Wszystkie badania rynku medycznego/farmaceutycznego prowadzone powinny być z zachowaniem najwyższych standardów metodologicznych, obejmujących przede wszystkim:

  • odpowiednią, uwzględniającą założenia badawcze, rekrutację lekarzy/farmaceutów lub pacjentów/użytkowników leków;
  • opracowanie kwestionariusza/scenariusza, pozwalającego na pozyskanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania badawcze;
  • profesjonalne analizy statystyczne uzyskanych wskazań oraz merytoryczna interpretacjia wyników;
  • wypracowanie wniosków i rekomendacji oraz ujęcie ich w formie zbiorczego raportu/prezentacji.

Pozyskana w toku badań wiedza wspiera zarówno proces wprowadzania nowych leków Rx/OTC na rynek, jak i pozwala usprawnić sprzedaż leków już dostępnych w obrocie  m.in. poprzez wzmocnienie marki, ulepszenie materiałów reklamowych czy sprostanie czynnikom warunkującym rekomendowanie pacjentom leków przez lekarzy i farmaceutów.

Znaczący wpływ na sprzedaż produktów medycznych ma nie tylko ich skuteczność czy przyjęta polityka marketingowa,  ale również dostępność w aptekach i punktach aptecznych oraz stopień polecania ich pacjentom przez farmaceutów czy rekomendacje lekarskie.

Zadzwoń do nas Napisz