Badania preferencji zakupowych

Badania preferencji zakupowych.

Badania preferencji zakupowych
Głos klienta ma znaczenie.
W celu zaspokojenia własnych potrzeb konsumenci zwykli dokonywać zakupu produktów i usług, kierując się przy tym prywatnymi oczekiwaniami i upodobaniami - zakupy te mają istotny wpływ na rynkowy sukces przedsiębiorstw, w znaczącym stopniu stanowią zatem ich przedmiot zainteresowania i przedmiot analiz.
Preferencje zakupowe.
Aspektem, na który kładzie się szczególny nacisk przy analizowaniu zachowań nabywczych konsumentów są ich decyzje zakupowe, determinowane zazwyczaj zarówno pewnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi (cechy dziedziczne, czynniki psychologiczne), jak i zewnętrznymi (czynniki ekonomiczne i środowiskowe, wpływy społeczne). Uwarunkowania te kształtują swoiste subiektywne oceny/systemy ocen, którymi to kieruje się konsument, dokonując wyboru konkretnego dobra (lub koszyka dóbr) z wielu dostępnych na rynku produktów/usług - te właśnie oceny/systemy ocen to tzw. preferencje zakupowe konsumentów.
Badania preferencji zakupowych
Badania preferencji zakupowych
Istota badania preferencji zakupowych.
Podstawowy cel badań w zakresie preferencji konsumenckich stanowi określenie sposobu, w jaki nabywca dokonuje hierarchizacji swoich potrzeb oraz tego jakie czynniki (i w jakim stopniu) wpływają na jego decyzję i zakup. Wiedza ta pozwala doskonalić istniejące produkty/usługi, wprowadzać na rynek nowe oraz optymalne dopracowywać ofertę, a także - usprawniać proces promocji i komunikacji z klientem.

Oferta badawcza.

Przebieg każdego badania marketingowego w zakresie preferencji zakupowych dostosowujemy każdorazowo do indywidualnego charakteru organizacji - w procesie badawczym uwzględniamy zarówno pomiary ilościowe (ankietyzację na próbach reprezentatywnych), jak i uzupełniające je komponenty jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe, badania prototypów oraz pomiary wykorzystujące techniki projekcyjne). Proces ten obejmuje niejednokrotnie także tzw. badania eyetrackingowe, czyli pomiary ukierunkowane na śledzenie ruchu gałek ocznych oraz skupiania wzroku (tzw. fiksacji) na danym elemencie produktu - dzięki temu pomiary te umożliwiają dostęp do informacji, których nie można pozyskać z deklaracji konsumenckich uzyskanych standardowymi sposobami.
Zadzwoń do nas Napisz