Badania potencjału rynku

Minimalizuj ryzyko podejmowania nietrafnych decyzji biznesowych.
Prognozuj przychody.

Badania potencjału rynku to elementarny etap sporządzania biznes planu, przydatny w realizacji nowych pomysłów biznesowych. Istotnym elementem analizy jest zarówno sam produkt, jak i potencjalne kanały dystrybucji oraz promocji.

Realizacja badań potencjału rynkowego ma uzasadnienie zwłaszcza na etapie:

  • przed wejściem przedsiębiorstwa po raz pierwszy na rynek;
  • poprzedzającym wprowadzenie nowego produktu lub usługi do oferty
  • poszerzania rynku zbytu
  • dywersyfikacji zakresu działalności
  • wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań

Analiza desk research

Pierwszym etapem realizacji badania potencjału rynku w naszej firmie jest kompleksowa analiza danych zastanych. Poddajemy analizie dane demograficzne oraz makroekonomiczne. Pozwala nam to m.in. określić liczbę potencjalnych klientów, a także stworzyć ich podstawowy profil społeczno-demograficzny. Określamy potencjał nabywczy na podstawie osiąganych dochodów, a także wskaźników zatrudnienia i bezrobocia. Badamy też przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach wskazanej branży.

Analizujemy konkurencyjne otoczenie rynkowe - rozpoznajemy kluczowych graczy na rynku, a także stosowane przez nich rozwiązania w zakresie promocji i dystrybucji. Przeprowadzamy ponadto analizy prawnych uwarunkowań gospodarczych, zwłaszcza z myślą o Klientach planujących ekspansję na rynki zagraniczne.

Badania jakościowe IDI oraz FGI

W ramach badań jakościowych dokonujemy segmentacji grup potencjalnych klientów, sporządzając szczegółowe profile etnograficzne oraz psychograficzne. Przeprowadzenie wywiadów jakościowych pozwala rozpoznać nawyki konsumenckie, preferencje i bariery zakupowe, a także nieuświadomione potrzeby w zakresie nabywania produktów. Wywiady wzbogacamy ponadto o testy konceptów produktów oraz opakowań.

Sondażowe badania ilościowe

Informacje uzyskane na etapie badań jakościowych pozwalają nam zaprojektować narzędzie do reprezentatywnych badań ilościowych. Przeprowadzamy w tym celu błyskawiczne sondaże internetowe w naszym autorskim panelu, gromadzącym tysiące zarejestrowanych konsumentów. Umożliwia on prezentację respondentom materiałów graficznych i audiowizualnych w celu poddania ich ocenie. Opinie w ramach badania potencjału rynku pozyskujemy także wykorzystując technikę telefonicznych badań ankietowych CATI.

Analizy statystyczne

Pozyskane w ramach pomiarów dane poddajemy profesjonalnej analizie statystycznej, przygotowując modele służące przewidywaniu potencjału rynkowego. Umożliwiamy jego szacowanie przy uwzględnieniu wybranych pułapów akceptowalnych cen.

Zadzwoń do nas Napisz