Badania potencjału rynku

Minimalizuj ryzyko podejmowania nietrafnych decyzji biznesowych.
Prognozuj przychody.

Badania potencjału rynku to elementarny etap sporządzania biznes planu, przydatny w realizacji nowych pomysłów biznesowych. Istotnym elementem analizy jest zarówno sam produkt, jak i potencjalne kanały dystrybucji oraz promocji.

Realizacja badań potencjału rynkowego ma uzasadnienie zwłaszcza na etapie:

  • przed wejściem przedsiębiorstwa po raz pierwszy na rynek;
  • poprzedzającym wprowadzenie nowego produktu lub usługi do oferty
  • poszerzania rynku zbytu
  • dywersyfikacji zakresu działalności
  • wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań

Analiza desk research

Pierwszym etapem realizacji badania potencjału rynku w naszej firmie jest kompleksowa analiza danych zastanych. Poddajemy analizie dane demograficzne oraz makroekonomiczne. Pozwala nam to m.in. określić liczbę potencjalnych klientów, a także stworzyć ich podstawowy profil społeczno-demograficzny. Określamy potencjał nabywczy na podstawie osiąganych dochodów, a także wskaźników zatrudnienia i bezrobocia. Badamy też przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach wskazanej branży.

Analizujemy konkurencyjne otoczenie rynkowe - rozpoznajemy kluczowych graczy na rynku, a także stosowane przez nich rozwiązania w zakresie promocji i dystrybucji. Przeprowadzamy ponadto analizy prawnych uwarunkowań gospodarczych, zwłaszcza z myślą o Klientach planujących ekspansję na rynki zagraniczne.

Badania jakościowe IDI oraz FGI

W ramach badań jakościowych dokonujemy segmentacji grup potencjalnych klientów, sporządzając szczegółowe profile etnograficzne oraz psychograficzne. Przeprowadzenie wywiadów jakościowych pozwala rozpoznać nawyki konsumenckie, preferencje i bariery zakupowe, a także nieuświadomione potrzeby w zakresie nabywania produktów. Wywiady wzbogacamy ponadto o testy konceptów produktów oraz opakowań.

Sondażowe badania ilościowe

Informacje uzyskane na etapie badań jakościowych pozwalają nam zaprojektować narzędzie do reprezentatywnych badań ilościowych. Przeprowadzamy w tym celu błyskawiczne sondaże internetowe w naszym autorskim panelu, gromadzącym tysiące zarejestrowanych konsumentów. Umożliwia on prezentację respondentom materiałów graficznych i audiowizualnych w celu poddania ich ocenie. Opinie w ramach badania potencjału rynku pozyskujemy także wykorzystując technikę telefonicznych badań ankietowych CATI.

Analizy statystyczne

Pozyskane w ramach pomiarów dane poddajemy profesjonalnej analizie statystycznej, przygotowując modele służące przewidywaniu potencjału rynkowego. Umożliwiamy jego szacowanie przy uwzględnieniu wybranych pułapów akceptowalnych cen.

Najczęściej zadawane pytania.

Czym tak naprawdę jest potencjał rynkowy?

Jest to nic innego jak granica, do której dąży popyt rynkowy kiedy, w danym otoczeniu marketingowym, gałęziowe nakłady na marketing dążą do nieskończoności.

Na jakie aspekty niektóre firmy nie zwracają uwagi, a powinny?

Na zależność pomiędzy tym ile klienci kupują, a ile przedsiębiorstwo sprzedaje. Od czego zależą te 2 czynniki?

Na to ile klienci kupują, ogromny wpływ ma: cena produktów / usług, ich dochody, preferencje konsumenckie, siły oraz natężenia marketingu firmy.

Z drugiej strony od tego ile my jako firma sprzedajemy, a na to kluczowy wpływ mają: koszty produkcji, popyt, ceny konkurencji oraz od wszelkie inne warunki losowe.

Jakich metod najczęściej używają specjaliści podczas badania potencjału rynku?

W pierwszej kolejności należy rzetelnie zebrać, a następnie zanalizować dane. W zależności od produktu lub usługi badacze firmy BioStat wybierają odpowiednią technikę, którą mogą być: ankiety, techniki obserwacyjne, panele produktowe, panele konsumentów, badania motywacyjne oraz obserwacja bieżąca.

Z kolei, jakie metody są wybierane podczas badań potencjału rynku?

  • Obserwacyjne,
  • Ankiety,
  • Panel konsumentów,
  • Panel produktowy,
  • Badania motywacyjne.
Czy analiza SWOT może okazać się pomocna podczas badań potencjału rynku?
Jak najbardziej tak. Analiza SWOT jest bardzo uniwersalną metodą. Pozwala określić silne oraz słabe strony przedsiębiorstwa, jak i szanse wraz z zagrożeniami płynące z otoczenia. Dzięki analizie SWOT uzyskamy jasny obraz, na jakie aspekty nakierować przedsiębiorstwo. Dodatkowo w jakim kierunku powinno zmierzać i jakie cele uznać za priorytetowe.
Zadzwoń do nas Napisz