Badania potencjału rynku

Minimalizuj ryzyko podejmowania nietrafnych decyzji biznesowych.
Prognozuj przychody.

Badania potencjału rynku to elementarny etap sporządzania biznes planu, przydatny w realizacji nowych pomysłów biznesowych. Istotnym elementem analizy jest zarówno sam produkt, jak i potencjalne kanały dystrybucji oraz promocji.

Realizacja badań potencjału rynkowego ma uzasadnienie zwłaszcza na etapie:

  • przed wejściem przedsiębiorstwa po raz pierwszy na rynek;
  • poprzedzającym wprowadzenie nowego produktu lub usługi do oferty
  • poszerzania rynku zbytu
  • dywersyfikacji zakresu działalności
  • wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań

Analiza desk research

Pierwszym etapem realizacji badania potencjału rynku w naszej firmie jest kompleksowa analiza danych zastanych. Poddajemy analizie dane demograficzne oraz makroekonomiczne. Pozwala nam to m.in. określić liczbę potencjalnych klientów, a także stworzyć ich podstawowy profil społeczno-demograficzny. Określamy potencjał nabywczy na podstawie osiąganych dochodów, a także wskaźników zatrudnienia i bezrobocia. Badamy też przeciętne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach wskazanej branży.

Analizujemy konkurencyjne otoczenie rynkowe - rozpoznajemy kluczowych graczy na rynku, a także stosowane przez nich rozwiązania w zakresie promocji i dystrybucji. Przeprowadzamy ponadto analizy prawnych uwarunkowań gospodarczych, zwłaszcza z myślą o Klientach planujących ekspansję na rynki zagraniczne.

Badania jakościowe IDI oraz FGI

W ramach badań jakościowych dokonujemy segmentacji grup potencjalnych klientów, sporządzając szczegółowe profile etnograficzne oraz psychograficzne. Przeprowadzenie wywiadów jakościowych pozwala rozpoznać nawyki konsumenckie, preferencje i bariery zakupowe, a także nieuświadomione potrzeby w zakresie nabywania produktów. Wywiady wzbogacamy ponadto o testy konceptów produktów oraz opakowań.

Sondażowe badania ilościowe

Informacje uzyskane na etapie badań jakościowych pozwalają nam zaprojektować narzędzie do reprezentatywnych badań ilościowych. Przeprowadzamy w tym celu błyskawiczne sondaże internetowe w naszym autorskim panelu, gromadzącym tysiące zarejestrowanych konsumentów. Umożliwia on prezentację respondentom materiałów graficznych i audiowizualnych w celu poddania ich ocenie. Opinie w ramach badania potencjału rynku pozyskujemy także wykorzystując technikę telefonicznych badań ankietowych CATI.

Analizy statystyczne

Pozyskane w ramach pomiarów dane poddajemy profesjonalnej analizie statystycznej, przygotowując modele służące przewidywaniu potencjału rynkowego. Umożliwiamy jego szacowanie przy uwzględnieniu wybranych pułapów akceptowalnych cen.

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Zadzwoń do nas Napisz