Badania segmentacji rynku

Jednym z istotnych narzędzi, jakimi dysponują przedsiębiorcy zabiegając o względy konsumentów jest strategia działań marketingowych - w jej poprawnym formułowaniu nieocenioną rolę pełni tzw. segmentacja rynku, czyli swoisty podział dostępnych na nim konsumentów na tzw. homogeniczne grupy, wykazujące tożsame, i znane przedsiębiorcy, potrzeby oraz cechy (charakterystyki) społeczno-demograficzne i psychograficzne.

 

Istota segmentacji rynku

Segmentacja taka, dzięki wykazanym podobieństwom, umożliwia odtwarzanie i analizę profili konsumenckich (obejmujących m.in. wykazy potrzeb, motywacji i oczekiwań poszczególnych grup), przez to zaś - stanowi podstawę i pierwszy krok ku wyborze grupy docelowej dla produktu/usługi przedsiębiorstwa oraz opracowaniu adekwatnej do tego wyboru strategii działania na rynku

docelowym, ukierunkowanej na konkretną grupę odbiorców. Aspekty te sprzyjają optymalnemu zaspokajaniu potrzeb konsumentów i sprawniejszej komunikacji z nimi oraz sprostaniu dynamicznie zmieniającym się trendom rynkowym, a przez to - skutecznemu budowaniu przewag konkurencyjnych.

Oferta badawcza

Badanie segmentacyjne, które oferujemy naszym Klientom pozwalają określić obszar w którym działa (bądź może działać) ich przedsiębiorstwo i obejmują: ustalenie obecności homogenicznych segmentów na danym rynku i ich wnikliwy opis, analizę konkurencji, wypracowanie prognoz udziału w rynku wraz z oszacowaniem przewidywanej sprzedaży oraz przyszłych kosztów i zysku, a także - wskazanie optymalnej grupy docelowej w oparciu o dokonane grupowania konsumentów.

Segmentację rynku realizujemy w oparciu o sprawdzone metody i techniki jakościowe, w tym w szczególności - z wykorzystaniem wywiadów fokusowych (tj. FGI - zogniskowanych wywiadów grupowych) i indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI).

Zadzwoń do nas Napisz