Badania pozycji rynkowej .

Ważnym aspektem w tworzeniu strategii biznesowej, jest określenie pozycji firmy i produktu w relacji do rozwiązań proponowanych przez konkurentów. Biostat, jest firmą, która rozumie wyzwania, przed jakimi stoją nasi Klienci i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Dlatego też oferujemy naszym Klientom usługę badania pozycji rynkowej.

Co daje badanie pozycji rynkowej?

Co daje badanie pozycji rynkowej .

Badanie pozycji rynkowej umożliwia określenie udziału badanego produktu w rynku- zarówno całkowitej sprzedaży produktu, w porównaniu do sprzedaży globalnej produktów z tego samego segmentu rynku, jak i relatywnego udziału w rynku, względem największych konkurentów.

Nasi eksperci określą również inne ważne parametry, jak stopa zasięgu rynku, czyli ilość nabywców produktów badanej marki, względem całkowitej ilości nabywców podobnych produktów.

Oszacowany może zostać również udział w rynku marki w przyszłym okresie, dzięki wskazaniu odsetka nabywców wiernych marce, nabywców nowych oraz osób, które z nabywania zrezygnowały.

Kolejnym ważnym aspektem w określeniu pozycji rynkowej, jest zbadanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, które umożliwią określenie przewagi nad pozostałymi konkurentami, ułatwiając formowanie właściwej strategii postępowania. W tym celu badamy kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz zasoby materialne i ludzkie, innowacyjność, jak również marketing produktów wytworzonych przez firmę. Bierzemy również pod uwagę niematerialne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa takie, jak reputacja firmy i jej postrzeganie przez klientów. Wreszcie koncentrujemy się na relacji przedsiębiorstwa Klienta do jego konkurentów, począwszy od ich relatywnego udziału w rynku, poziomu cen, poprzez siłę marki konkurencyjnych produktów, aż po określenie najgroźniejszych dla Klienta strategii obranych przez konkurencję.

Badania udziału w rynku Badania udziału
w rynku
Badanie wnętrza firmy Badanie
wnętrza firmy
Badanie konkurencji Badanie
konkurencji

W celu poszerzenia wniosków z badania możliwe, jest również przeprowadzenie analizy SPACE oraz analizy FUNNEL.

Analiza SPACE to analiza pozycji strategicznej i ocena działalności firmy. Jest jedną z metod badania ogólnej zdolności rozwojowej firmy. Ułatwia ona podejmowanie decyzji dotyczących dywersyfikacji działalności firmy i ocenę poszczególnych jej obszarów.

Analiza SPACE oparta jest na analizie 4 obszarów:

 • siła finansowa przedsiębiorstwa,
 • przewaga konkurencyjna,
 • siła sektora,
 • stabilność otoczenia.

W celu zaprezentowania ogólnych odczuć konsumentów proponujemy również wykorzystanie prezentacji graficznej w postaci wykresów typu FUNNEL. Jest to analiza prezentująca wyniki w graficznej postaci lejka (przedstawianego pionowo bądź poziomo). Analiza FUNNEL pokazuje, jak rozkłada się odsetek konsumentów od tych znających markę po tych, którzy są skłonni polecić ją innym.

Analiza przebiega przez etapy, które bazują na deklaracjach w pięciu zakresach:

 • Znam markę,
 • Lubię markę,
 • Preferuję markę,
 • Mam doświadczenie z marką,
 • Polecę markę innym.

Zmiana procentowa konsumentów na każdym stopniu wykresu pokazuje, które elementy są najsłabszym ogniwem w procesie dochodzenia do celu, jakim są konsumenci mający doświadczenie z marką, pozwalające na polecanie jej innym.

Powyższe analizy zapewniane są dzięki gromadzeniu informacji przy użyciu różnorodnych metod badawczych. Oferujemy realizację następujących badań:

 • analiza Desk Research,
 • obserwacje punktów sprzedażowych,
 • badania panelowe punktów sprzedaży bądź gospodarstw domowych,
 • badania trackingowe na grupie konsumentów,
 • badania sondażowe na grupie konsumentów, pracowników firmy,
 • badania jakościowe na grupie konsumentów, pracowników firmy, ekspertów zewnętrznych.

Badania ilościowe mogą zostać zrealizowane bezpośrednio (PAPI), techniką internetową (CAWI), telefonicznie (CATI), jak i przy wykorzystaniu ankiety pocztowej. Dzięki pełnemu obrazowi położenia przedsiębiorstwa, Klient może skutecznie kreować strategię biznesową i reagować na szybko zmieniającą się sytuację na rynku.

Badania pozycji rynkowej

Dzięki pełnemu obrazowi położenia przedsiębiorstwa, Klient może skutecznie kreować strategię biznesową i reagować na szybko zmieniającą się sytuację na rynku.

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie narzędzia są pomocne do badania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa?

Do najczęściej stosowanych metod, zalicza się analizę SWOT, cykl życia produktu, portfelową analizę strategiczną oraz analizę PEST. Jednak do najbardziej kompetentnych analiz, z których można uzyskać całościowy obraz przedsiębiorstwa, uzyskuje się poprzez połączenie SWOT i PEST. Dzięki tym dwóm analizom jesteśmy w stanie zrozumieć jakie czynniki wpływają na kondycję i konkurencyjność firmy.

Czy pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, jest ważna?

Pozycja konkurencyjna ma bardzo duże znaczenie, ponieważ dotyczy ona usytuowania firmy, jej produktów lub usług na rynku. Przedsiębiorstwo ma ogromny wpływ na swoją pozycję rynkową, a dzięki realizowaniu przemyślanych strategii, dążenia do założonych celów oraz stosowania się do założeń marketingu mix, można bardzo dokładnie ustalić pozycję konkurencyjną.

Czy BioStat oferuje możliwość przeprowadzenia również innych badań?

Jak najbardziej tak. Firma BioStat ma na swoim koncie niezliczone ilości zrealizowanych badań z różnych dziedzin. W jakich badaniach również się specjalizujemy? Badania potencjału rynku, badania preferencji zakupowych, badania świadomości marki, badania reklamy. Tak naprawdę to tylko czubek góry lodowej badań, w których eksperci z BioStatu są specjalistami.

W jaki sposób przebiega proces badawczy?

Cały etap można podzielić na 4 etapy:

1 etap — projektowanie badania przez zespół doświadczonych ekspertów BioStatu.

2 etap — realizacja badania. Badacze najczęściej sięgają do sprawdzonych metod ilościowych, takich jak: CATI, CAPI, CAWI.

3 etap — analiza zebranego materiału. Pozyskany materiał poddawany jest szczegółowej analizie statystycznej, dzięki której uzyskamy jasny obraz zależności pomiędzy zależnościami wyników.

4 etap — opracowanie raportu końcowego. Sporządzenie raportu, zawierające tabelaryczne i graficzne prezentacje efektów całego badania.

Zadzwoń do nas Napisz